МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключові слова: моніторинг, соціальна безпека, моніторинг соціальної безпеки, загрози соціальній безпеці, соціальна сфера

Анотація

Стаття присвячена визначенню концептуальних засад механізму багаторівневого моніторингу соціальної безпеки в умовах сьогодення. Визначено концепцію формування механізму моніторингу соціальної безпеки, який має багаторівневий характер та передбачає відповідні процеси спостереження з метою оцінки змін рівня соціальної безпеки, ключових загроз та перспектив їх нейтралізації, як на рівні держави та регіонів, так і на рівні суб’єктів господарювання. Обґрунтовано процедуру проведення моніторингу, що базується на принципах об’єктивності, комплексності, самодостатності та пріоритетності, та відповідному ресурсному забезпеченні, враховує широкий інструментарій для проведення оцінки, та проходить традиційні етапи. Визначено, що впровадження системи багаторівневого моніторингу соціальної безпеки сприятиме не лише покращенню стану відповідних сфер безпеки, а й забезпечуватиме оцінку ефективності впроваджених заходів щодо їх покращення.

Посилання

Скуратівський В., Линдюк О. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення. Вісник НАДУ: соціальна і гуманітарна політика. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-28.pdf

Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України. Дисертація на здобуття наук.ступеня д-ра екон.наук, Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. URL: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/9734

Березіна С.Б. Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації: дис. … докт. економ. наук. Київ, 2019. 453 с. URL: https://www.idss.org.ua/avtoref/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf

Бєлай С.В. Дослідження механізмів моніторингу загроз національній безпеці України соціально-економічного характеру. Університетські наукові записки. 2013. № 4 (48). С. 481-488.

Завгородня С.П. Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2015. №17. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2015/22.pdf

Кобко Є.В. Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. №1 (106). URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4894/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%20%D0%92..pdf

Писаревський І.М., Краснокутська Ю.В. Складові комплексного моніторингу ринку праці. Соціальна економіка. Вип.53 (1). 2017. С.110-114.

Грішнова О.А., Харазішвілі Ю.М. Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози. Економіка України. 2018. №11-12. С. 157-180.

Skurativskyi V., Lyndiuk O. (2011). Sotsialna bezpeka ukrainskoho suspilstva ta shliakhy yii zabezpechennia [Social security of Ukrainian society and ways to ensure it.]. Visnyk NADU: sotsialna i humanitarna polityka. Available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-28.pdf [in Ukrainian]

Bondarevska K.V. (2021). Stratehiia zabezpechennia sotsialnoi bezpeky na rynku pratsi Ukrainy [Strategy of implementation of social security in the labor market of Ukraine]. Dysertatsiia na zdobuttia nauk.stupenia d-ra ekon.nauk. Vinnytsia: Vasyl’ Stus Donetsk National University. Available at: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/9734 [in Ukrainian]

Berezina S.B. (2019). Sotsialni ryzyky: chynnyky ta napriamy minimizatsii [Social risks: factors and directions of minimization: dissertation]. Dysertatsiia na zdobuttia nauk.stupenia d-ra ekon.nauk, p. 453. Available at: https://www.idss.org.ua/avtoref/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf [in Ukrainian]

Bielai S.V. (2013). Doslidzhennia mekhanizmiv monitorynhu zahroz natsionalnii bezpetsi Ukrainy sotsialno-ekonomichnoho kharakteru [Study of mechanisms for monitoring socio-economic threats to the national security of Ukraine]. Universytetski naukovi zapysky, no. 4 (48), pp. 481-488. [in Ukrainian]

Zavhorodnia S.P. (2015). Systema monitorynhu zahroz ekonomichnii bezpetsi Ukrainy: teoretychnyi aspekt [System of monitoring threats to the economic security of Ukraine: theoretical aspect]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 17. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2015/22.pdf [in Ukrainian]

Kobko Ye.V. (2018). Monitorynh zahroz natsionalnii bezpetsi derzhavy: zarubizhnyi dosvid ta ukrainski realii publichno-pravovoho zabezpechennia [Monitoring threats to the national security of the state: foreign experience and Ukrainian realities of public and legal provision]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, no. 1 (106). Available at: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4894/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%20%D0%92..pdf [in Ukrainian]

Pysarevskyi I.M., Krasnokutska Yu.V. (2017). Skladovi kompleksnoho monitorynhu rynku pratsi [Components of comprehensive monitoring of the labor market]. Sotsialna ekonomika, vol. 53 (1), pp. 110-114. [in Ukrainian]

Hrishnova O.A., Kharazishvili Yu.M. (2018). Yakist zhyttia v systemi sotsialnoi bezpeky Ukrainy: indykatory, riven, zahrozy [Quality of life in the social security system of Ukraine: indicators, level, threats]. Ekonomika Ukrainy, no. 11-12, pp. 157-180 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Бондаревська, К. (2022). МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 207-211. https://doi.org/10.32782/dees.2-34