АНАЛІЗ СУТНОСТІ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Доведено важливість проведення аналізу системи інвестиційної безпеки підприємства. Певні поняття й елементи потребували додаткових уточнень з врахуванням специфіки як системи фінансової безпеки підприємства, так і економічної. Розглянуто сутність системи як такої. Визначено, що під системою слід розуміти сукупність підсистем й їх елементів, що пов’язані між собою певними зв’язками або ж ізольовані один від одного, але націлені формувати єдине ціле та досягати єдиної мети. Представлено структурну мережу системи фінансової безпеки підприємства. Встановлено, що система інвестиційної безпеки займає ключове місце в системі фінансової безпеки підприємства. В результаті, було визначено, що систему інвестиційної безпеки підприємств слід розглядати як множину елементів, які сумарно дозволять забезпечити стан захисту інвестицій від будь-яких форм небезпеки, і сприяти досягненню безпечних умов для розвитку й підвищення системи економічної безпеки. Сформовано власне бачення щодо основних суб’єктів й об’єктів системи інвестиційної безпеки підприємства. Доведено, що суб’єктів системи інвестиційної безпеки підприємства слід розділити. Визначено, що їх слід розділити на дві окремі, але взаємопов’язані категорії: зовнішні та внутрішні. Було зазначено, об’єкти системи інвестиційної безпеки підприємства це самі інвестиції, які у вигляді капіталовкладень формують безпечні умови для розвитку соціально-економічної системи. Іншим об’єктом інвестиційної безпеки підприємств можуть виступати безпосередні й потенційні інвестори, які вже відіграють роль зовнішніх суб’єктів. В результаті, вони мають подвійну роль для системи інвестиційної безпеки підприємства. Представлено місце суб’єктів й об’єктів системи інвестиційної безпеки в загальній структурі економічної безпеки підприємства.

Посилання

Правдивець О. Про сутність поняття система економічної безпеки держави. Вчені записки Університету «КРОК», 2022. № 3(67). С.36.

Сусіденко В. Т. Концепція системи фінансової безпеки торговельного підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент, 2015. № 13. с. 190-193

Наконечна О.С., Ніколаюк В.В. Інвестиційна безпека промислових підприємств: науково-методичні підходи до оцінювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2016. Вип.4. (4). С. 206

Blakyta G., Ganushchak T. Enterprise financial security as a component of the economic security of the state. Investment Management and Financial Innovations, 2019. № 15(2). P. 248-256.

J. Dehghani, Economic evaluation & investment risk analysis in renewable projects: A case study of Iran, MSc Thesis, Iran University of Science & Technology, 2017.

Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 432 с., С.32

Yasinovska, K. Sytnyk, Actual problems of improving the investment attractiveness of Ukraine’s economy. Науковий вісник НЛТУ України. 2011, Vol. 21.12, pp. 303–308.

Kolegowicz K., The influence of investment decisions on changes in employment in production enterprises in poland. Scientific papers of silesian university of technology organization and management series, 2019, № 138. P.109.

Pravdyvetsʹ O. (2022) Pro sutnist ponyattya systema ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [On the essence of the concept of the system of economic security of the state]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», no.3(67), p. 36.

Susidenko V. T. (2015) Kontseptsiya systemy finansovoyi bezpeky torhovelʹnoho pidpryyemstva [The concept of the financial security system of a trade enterprise]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya : Ekonomika i menedzhment, no. 13, pp.190-193.

Nakonechna O.S., (2016) Nikolayuk V.V. Investytsiyna bezpeka promyslovykh pidpryyemstv: naukovo-metodychni pidkhody do otsinyuvannya [Investment security of industrial enterprises: scientific and methodical approaches to assessment]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 4. (4), p. 206

Blakyta G., Ganushchak T. (2019) Enterprise financial security as a component of the economic security of the state. Investment Management and Financial Innovations, vol. 15(2), pp. 248-256.

J. Dehghani, (2017) Economic evaluation & investment risk analysis in renewable projects: A case study of Iran, MSc Thesis, Iran University of Science & Technology.

Moshensʹkyy S.Z. [2008] Fondovyy rynok ta instytutsiyne investuvannya v Ukrayini: vplyv na investytsiynu bezpeku derzhavy [The stock market and institutional investment in Ukraine: impact on the investment security of the state]: monohrafiya. Zhytomyr: ZHDTU, 432 p.

Yasinovska, K. Sytnyk, (2011) Actual problems of improving the investment attractiveness of Ukraine’s economy. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Lviv, vol. 21.12, pp. 303–308.

Kolegowicz K., (2019) The influence of investment decisions on changes in employment in production enterprises in poland. Scientific papers of silesian university of technology organization and management series, no. 138, p.109.

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Васильєва, С. (2022). АНАЛІЗ СУТНОСТІ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 3-7. https://doi.org/10.32782/dees.3-1