АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ключові слова: управління, асортимент, асортиментна політика, методи формування асортименту, управління асортиментом підприємства

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесу управління асортиментною політикою підприємства на сучасному етапі, як основного засобу, що дозволяє ефективно використовувати виробничі можливості підприємства та забезпечує досягнення бажаного рівня прибутку, а також допомагає стабілізувати вітчизняну економіку в сьогоднішніх реаліях. Досліджено сутність поняття асортиментної політики, визначено основні чинники, спричинені війною у нашій країні, які суттєво змінили співвідношення попиту та пропозиції на ринках збуту та призвели до втрати актуальності складених підприємствами виробничих програм та асортиментної політики на якій вони базувалися. Досліджено, що на даний момент стану нашої економіки, базовий принцип максимізації прибутку для вітчизняних підприємств відступає на другорядну позицію в порівнянні із необхідністю стабільно функціонувати навіть на межі беззбитковості та тим самим підтримувати вітчизняну економіку. Запропоновано організацію підтримки таких підприємців на рівні державного та місцевого фінансування та шляхом надання їм певних пільг. Важливим принципом при управлінні асортиментною політикою таких підприємств має стати чітке та суцільне контролювання межі беззбитковості.

Посилання

Троян А. В . Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка, 2014. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708 (дата звернення: 12.10.2022).

Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. СПб. : Питер, 2008. 816 с.

Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко. В.И. Маркетинг : учебник.. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 361 с.

Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку : монографія. К. : Політехніка, 2003. 384 с.

The Product Portfoliо. URL: https://www.bcg.com/documents/file13255.pdf (дата звернення: 14.10.2022).

Касич А. О., Марченко К.О. Асортиментна політика підприємства: мета, завдання, моделі. Ефективна економіка. 2018. №6.

Діденко Є. О., Савельєв Д. С. Управління асортиментною політикою підприємства. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910 (дата звернення: 14.10.2022).

Гринчуцький В. І., Сабецька Т. І. Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект: монографія. Тернопіль, 2014. 225с.

Харченко Ю. А, Марченко В. О. Удосконалення системи управління надійністю виробничої програми підприємства. Економічний простір, 2021. № 175.С.87-93.

Trojan, A.V. (2014), Osoblyvosti asortymentnoyi polityky pidpryyemstva v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya [Peculiarities of the assortment policy of the enterprise in modern economic conditions]. Efektyvna ekonomika, vol. 1, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708 (аccessed 12 October 2022).

Kotler, F and Keller, K.L. (2008), Marketing. Menedzhment [Marketing. Management], Piter, Saint-Petersburg, Russian Federation.

Zaharov, S.V. Serbinovskij, B.Ju. and Pavlenko, V.I. (2009), Marketing [Marketing], Feniks, Rostov-on-Don, Russian Federation. 361р.

Blyzniuk, S. V. (2003), Marketynh v Ukraini: problemy stanovlennia ta rozvytku [Marketing in Ukraine: problems of formation and development], Politekhnika, Kyiv, Ukraine, 384p.

The Product Portfolio, [Elektronnyi resurs]. Available at: https://www.bcg.com/documents/file13255.pdf (аccessed 14 October 2022).

Kasych ,A. O. and Marchenko, K. O. (2018). Asortymentna polityka pidpryiemstva: meta, zavdannia, modeli [Assortment policy of the enterprise: purpose, tasks, models.]. Efektyvna ekonomika. vol. 6.

Didenko, Ye. O. and Saveliev, D. S. (2015). Upravlinnia asortymentnoiu politykoiu pidpryiemstva [Management of assortment policy of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910 (аccessed 14 October 2022).

Hrynchutsky, V. I. and Sabetskaya, T. I. (2014). Formuvannia vyrobnychoi prohramy pidpryiemstva: marketynhovyi aspekt [Formation of the production program of the enterprise: marketing aspect]. Ternopil, Ukraine, 225p.

9. Kharchenko, Yu. A. and Marchenko, V. O. (2021). Udoskonalennya systemy upravlinnya nadiynistyu vyrobnychoyi prohramy pidpryyemstva. [Improvement of the reliability management system of the production program of the enterprise]. Ekonomichnyy prostir, vol.175, pp. 87-93.

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Крамарчук, С., & Крисько, Ж. (2022). АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 191-195. https://doi.org/10.32782/dees.2-32