УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

  • Д.В. Дячков Полтавський державний аграрний університет
  • Є.В. Соколовська Полтавський державний аграрний університет
  • Д.В. Лютий Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: агропродовольча сфера, енергоаудит, енергоменедмжент, інновації, підприємство, ресурсоаудит, ресурсозберження, ресурсоменеджмент

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність імплементації інноваційних технологій ресурсозбереження та енергозаощадження в управлінські та виробничі процеси підприємств агропродовольчої сфери. Актуалізовано модель системи менеджменту ресурсозбереження суб’єктів господарювання агропродовольчої сфери з позиції системного підходу через інноватизацію її основних елементів та впровадження інноваційних елементів. В межах моделі охарактеризовано суб’єкт, об’єкт, процес ресурсозбереження (через підсистему загальних функцій управління ресурсозбереженням, підсистему спеціальних функцій та підсистему функцій забезпечення управління ресурсозбереженням), механізм ресурсозбереження (шляхом визначення мети, завдань, методів, принципів ресурсозбереження), основні напрямки формування ресурсозбереження, забезпечувальні підсистеми та стратегічні й тактичні напрями. Для управління ресурсним потенціалом підприємств агропродовольчої запропоновано використовувати такі інноваційні напрями як ресурсо- та енергоменеджмент, ресурсо- та енергоаудит.

Посилання

Барбаш В. А. Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження : навч. посібник. Київ : Каравела, 2016. 288 с.

Вдовенко Н. М., Зось-Кіор М. В., Федірець О. В, Гнатенко І. А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.

Вініченко І. І., Сорока Ю. О. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 34–37.

Герасимчук Н. А. Організаційно-економічні засади формування ресурсозберігаючого механізму розвитку АПК : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.03, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2016. 43 с.

Дем’яненко Н. В., Фененко О. М. Управління ресурсозбереженням як шлях до ефективного розвитку сільськогосподарського підприємства. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 5(10). 170–174.

Дорохова Л. М., Недільська Л. В. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Бізнесінформ. 2017. С. 241–246.

Дячков Д. В., Овчаренко Є. І., Ільїн В. Ю., Сергієнко С. С. Менеджмент інноваційних проектів з ресурсозбереження підприємств агропродовольчої сфери на основі діджиталізації. Український журнал прикладної економіки. 2020. № 4. Том 5. С. 333-338.

Дячков Д. В., Христенко Л. М., Волошина В. В. Управління техніко-технологічним оновленням ресурсного потенціалу аграрного підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. №2(84). С. 116-121.

Захарченко О. В. Ресурсозберігаючі технології як чинник формування конкурентних переваг у сільськогосподарському виробництві. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 6. С. 61–66.

Іванова Т. В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах. Економіка та держава. 2019. № 4.

С. 123–125.

Ткаченко Т. П., Кириченко С. О. Концепція безвідходного виробництво як фактор підвищення прибутковості підприємства. Агросвіт. 2018. № 9. С. 60–63.

Markina I., Diachkov D., Bodnarchuk T., Paschenko P., Chernikova N. Management of resource-saving and energy-saving technologies as an innovative direction of agri-food enterprise restructuring. International journal of innovation and technology management. 2021. Vol. 19, № 2. URL: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219877021500474?af=R&utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound

Barbash V. A. (2016) Innovatsiyni tekhnolohiyi roslynnoho resursozberezhennya : navchalʹnyy posibnyk [Innovative technologies of plant resource conservation: educational manual]. Kyiv: Caravela.

Vdovenko N. M., Zosʹ-Kior M. V., Fediretsʹ O. V, Hnatenko I. A. (2020) Rolʹ enerhorynku v menedzhmenti resursozberezhennya ta resursoefektyvnosti konkurentospromozhnykh pidpryyemstv ahroprodovolʹchoyi sfery [The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agro-food sector]. Ukrayinsʹkyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics], vol. 5, no 4, pp. 222-229.

Vinichenko I. I., Soroka Yu. O. (2015) Efektyvnistʹ vykorystannya resursnoho potentsialu silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Effectiveness of using the resource potential of agricultural enterprises]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], no. 22, pp. 34-37.

Herasymchuk N. A. (2016) Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady formuvannya resursozberihayuchoho mekhanizmu rozvytku APK [Organizational and economic foundations of the formation of a resource-saving mechanism for the development of the agricultural sector]. (Doctor Thesis) Kyiv: National Academy of Public Administration under the President of Ukraine.

Dem’yanenko N. V., Fenenko O. M. (2018) Upravlinnya resursozberezhennyam yak shlyakh do efektyvnoho rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkoho pidpryyemstva [Resource conservation management as a way to effective development of an agricultural enterprise]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk [Pryazovsky Economic Bulletin]. Issue 5(10), pp. 170-174.

Dorokhova L. M., Nedilʹsʹka L. V. (2017) Otsinka efektyvnosti vykorystannya finansovykh resursiv silskohospodarskykh pidpryyemstv [Evaluation of the effectiveness of the use of financial resources of agricultural enterprises]. Biznesinform [Business information]. pp. 241-246.

Diachkov D. V., Ovcharenko Ye. I., Ilʹyin V. Yu., Serhiyenko S. S. (2020) Menedzhment innovatsiynykh proektiv z resursozberezhennya pidpryyemstv ahroprodovolʹchoyi sfery na osnovi didzhytalizatsiyi [Management of innovative projects on resource conservation of agri-food enterprises based on digitization]. Ukrayinʹkyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics], no 4, vol. 5, pp. 333-338.

Diachkov D. V., Khrystenko L. M., Voloshyna V. V. (2020) Upravlinnya tekhniko-tekhnolohichnym onovlennyam resursnoho potentsialu ahrarnoho pidpryyemstva v umovakh dynamichnoho biznes-seredovyshcha [Management of innovative projects on resource conservation of agri-food enterprises based on digitization]. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu [Ukrainian Journal of Applied Economics], no. 2(84), pp. 116-121.

Zakharchenko O. V. (2017) Resursozberihayuchi tekhnolohiyi yak chynnyk formuvannya konkurentnykh perevah u silskohospodarsʹkomu vyrobnytstvi [Resource-saving technologies as a factor in the formation of competitive advantages in agricultural production]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine], no 6, pp. 61-66.

Ivanova T. V. (2019) Ekolohizatsiya pryrodokorystuvannya ta polityka resursozberezhennya v suchasnykh umovakh [Greening of nature use and policy of resource conservation in modern conditions]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the state], no 4, pp. 123-125.

Tkachenko T. P., Kyrychenko S. O. (2018) Kontseptsiya bezvidkhodnoho vyrobnytstvo yak faktor pidvyshchennya prybutkovosti pidpryyemstva [The concept of waste-free production as a factor in increasing the profitability of the enterprise]. Ahrosvit [Agroworld], no. 9, pp. 60-63.

Markina I., Diachkov D., Bodnarchuk T., Paschenko P., Chernikova N. (2021) Management of resource-saving and energy-saving technologies as an innovative direction of agri-food enterprise restructuring. International journal of innovation and technology management, vol. 19, no 2. Available at: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219877021500474?af=R&utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Дячков, Д., Соколовська, Є., & Лютий, Д. (2022). УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 179-185. https://doi.org/10.32782/dees.2-30