ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Н.І. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
  • О.В. Степанко Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
Ключові слова: прогнозування, ризик, моделі Е. Альтмана, банкрутство підприємства, моделі прогнозування ймовірності банкрутства, методи оцінки

Анотація

Робота присвячена прогнозуванню ризику настання банкрутства на підприємстві України, досліджено факторні моделі оцінки ризику банкрутства підприємства, аналіз стадій та методів прогнозування економічного процесу, проблеми банкрутства підприємств на території України, також авторами визначенні рекомендації, щодо подолання банкрутства на підприємствах. Своєчасний розрахунок ризиків банкрутства допомагає уникнути критичних ситуацій, коли єдиним виходом буде ліквідація підприємства та виплата боргів. Крім того рівень банкрутства підприємства є одним із найбільш розповсюджених індикаторів реального стану економіки будь-якої держави. Банкрутство підприємств є макроекономічною проблемою, це призводить до маси негативних наслідків не тільки для підприємства та його працівників, а й для держави і суспільства. При написанні роботи використовувалися методи системного підходу, методи статистичного, економіко-фінансового аналізу та структурного аналізу, сучасні методи імовірного моделювання та прогнозування фінансового стану.

Посилання

Башнянин Г.І. Фінасова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 1. С. 65–68.

Гапак Н.М. Особливості визначення фінансової стійкості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2017. – Вип. (42). С. 191–196.

Загородна О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства. Економічний аналіз. 2020. Вип. 7. С. 262–265.

Бугай В. З., Омельченко В. М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2018. № 1. С. 34–39.

Фридинський В., Плотніков В., Дерев’янко А. Фінансова санація підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2011. № 8. С. 79–83

Ільченко О. С., Низьков О. П., Хаустов В. В. Математична модель фінансового стану на основі системи балансових рівнянь. Економіст. 2016. № 1. С. 38–41.

Рудницька О. М., Біленська Я. Р. Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2019. С. 132–138.

Bashnyanin G.I. (2016). Finasova stiikist subiektiv hospodariuvannia ta shliakhy yii pokrashchennia [Financial sustainability of business entities and ways to improve it]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 1, pp. 65–68. 2

Hapak N.M. (2017). Osoblyvosti vyznachennia finansovoi stiikosti pidpryiemstv [Peculiarities of determining the financial stability of enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. (42). pp. 191–196.

Zagorodna O. (2020). Diahnostyka finansovoho stanu i stiikosti funktsionuvannia pidpryiemstva [Diagnostics of the financial state and stability of the enterprise's functioning]. Ekonomichnyi analiz, vol. 7, pp. 262–265

Bugai V. Z., & Omelchenko V. M. (2018). Analiz ta otsinka finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Analysis and evaluation of the financial stability of the enterprise]. Derzhava ta rehiony, no. 1, pp. 34–39

Frydynskyi V., & Plotnikov V., & Derevyanko A. (2011). Finansova sanatsiia pidpryiemstva [Financial rehabilitation of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», no. 8, pp. 79–83

Ilchenko O. S., & Nyzkov O. P., & Khaustov V. V. (2016). Matematychna model finansovoho stanu na osnovi systemy balansovykh rivnian [Mathematical model of the financial state based on the system of balance equations]. Ekonomist, no. 1, pp. 38–41.

Rudnytska O. M., & Bilenska Y. R. (2019). Shliakhy pokrashchannia finansovoho stanu ukrainskykh pidpryiemstv [Ways to improve the financial condition of Ukrainian enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», pp. 132–138

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Волкова, Н., & Степанко, О. (2022). ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 173-178. https://doi.org/10.32782/dees.2-29