ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: інтелектуально-кадрова безпека, торговельне підприємство, загроза, суб’єкт безпеки, персонал, працівник

Анотація

Діяльність торговельних підприємств характеризується видозміненням можливостей досягнення корпоративних цілей через високі темпи цифровізації, коли, поруч із збільшенням кількості й масштабів діяльності цифрових платформ, більшість компаній орієнтована на одночасне здійснення онлайн й офлайн торгівлі задля збереження конкурентних позицій. Зазначені процеси актуалізують потребу перегляду засад забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки, виходячи із необхідності розгляду працівника як об’єкту безпеки з метою формування безпечних умов для виконання ним поставлених завдань й одночасного недопущення створення загроз через його дії чи бездіяльність. Розглянуто основні підходи у тлумаченні суті поняття «інтелектуально-кадрова безпека», визначено перелік основних внутрішніх й зовнішніх загроз стосовно цієї складової економічної безпеки торговельних підприємств та окреслено напрями реалізації заходів суб’єктами безпеки з метою підтримання стабільності трудового середовища, формування й ефективного використання інтелектуального потенціалу завдяки розвитку інтелектуальних здібностей працівників.

Посилання

Калініченко Л.Л., Шумало О.С., Кулімякін Я.Ю. Кадрова складова економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). С. 138–143.

Лопнова Ш. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства. Проблеми економіки. 2009. № 4. С. 13–17.

Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Львів : ЛДУВС, 2011. 380 с.

Назарова Г.В. Кадрова безпека підприємства: загрози, ризики, функції та методи управління. Формування ринкової економіки. 2012. № 2. С. 230–240.

Руда Т.В. Сутність та структуризація економічної безпеки. Митна безпека. 2012. № 1–2. С. 30–38.

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 04.11.2022).

International Migration 2020 Highlights. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf (дата звернення 04.11.2022).

Kalinichenko L.L., Shumalo O.S., Kulimiakin Ya.Yu. (2020) Kadrova skladova ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva rozdribnoi torhivli [Personnel component of the economic security of the retail trade enterprise]. Problemy ekonomiky, vol. 1 (43), pp. 138–143.

Lopnova Sh. (2009) Mistse kadrovoi bezpeky v ekonomichnij bezpetsi pidpryiemstva [The place of personnel security in the economic security of the enterprise]. Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 13–17.

Mojseienko I.P., Marchenko O.M. (2011) Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Management of financial and economic security of the enterprise], LDUVS, L'viv, Ukraine.

Nazarova H.V. (2012) Kadrova bezpeka pidpryiemstva: zahrozy, ryzyky, funktsii ta metody upravlinnia [Personnel security of the enterprise: threats, risks, functions and methods of management]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky, vol. 2, pp. 230–240.

Ruda T. V. (2012) Sutnist' ta strukturyzatsiia ekonomichnoi bezpeky [The essence and structuring of economic security]. Mytna bezpeka, vol. 1–2, pp. 30–38.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2022) Statystychna informatsiia [Statistical information]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 04 November 2022).

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020) International Migration 2020 Highlights. Available at: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf (accessed 04 November 2022).

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Равлінко, З. (2022). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 168-172. https://doi.org/10.32782/dees.2-28