МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Ключові слова: медичне страхування, демографічна безпека, страхові платежі, рівень виплат, ринок медичних послуг, страховий поліс

Анотація

Розглянуто сутність терміну «медичне страхування», охарактеризовано його економічні та соціальні функції. Окреслено роль медичного страхування у забезпеченні демографічної безпеки країни. Проаналізовано частку добровільного медичного страхування в структурі страхового портфеля. Розглянуто стандартний перелік страхових медичних послуг. Узагальнено економічні інтереси учасників ринку добровільного медичного страхування: страховиків, лікувально-профілактичних установ, застрахованих осіб та роботодавців, що страхують своїх працівників. Окреслено проблеми добровільного медичного страхування та перешкоди для його розвитку в Україні. Зроблено висновок про необхідність впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування як більш дієвого при формуванні фінансового забезпечення функціонування галузі охорони здоров’я.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua

Журавка О. С., Бухтіарова А. Г., Пахненко О. М. Страхування : навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.

Васильчак С. В. Розвиток регіонального ринку медичного страхування в контексті соціальної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 24-29.

Третяк Д. Д. Сутність та соціально-економічне значення медичного страхування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 43–47.

Климук Н. Я. Особливості медичного страхування в Україні у сучасних умовах. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. № 1 (87). С. 55-60.

Статистика страхового ринку України. URL: https://forinsurer.com/stat

Журавка О. С., Босак І. Л., Кубах Т. Г., Мордань Є. Ю. Аналіз та прогнозування розвитку ринку добровільного медичного страхування в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2022. № 2. С. 50-58.

Рейтинг страхових компаній 2021. URL: https://mind.ua/publications/20228044-rejting-strahovih-kompanij-2021

Сайт СК «Провідна». URL: https://providna.ua/corp/dobrovilne-medichne-strakhuvannya

Михайлюк М., Роман Т., Танчак Я. Сучасний стан добровільного медичного страхування в Україні. Галицький економічний вісник. 2021. № 3(70). С. 79-88.

Пазєєва Г. М. Сучасний стан розвитку медичного страхування в Україні та його місце в системі соціального захисту. Вчені записки Університету «КРОК». 2021. № 4(64). С. 36-46.

Пахненко О. М., Семеног А. Ю., Мілютіна М. О. Страховий ринок України та країн ЄС: порівняльний аналіз. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 12. С. 612-617.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua

Zhuravka O. S., Bukhtiarova A. H., Pakhnenko O. M. (2020). Strakhuvannia : navchalnyi posibnyk [Insurance: a study guide]. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 350 [in Ukrainian].

Vasylchak S. V. (2016). Rozvytok rehionalnoho rynku medychnoho strakhuvannia v konteksti sotsialnoi bezpeky [Development of the regional health insurance market in the context of social security]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, no. 1, pp. 24-29 [in Ukrainian].

Tretiak D. D. (2019). Sutnist ta sotsialno-ekonomichne znachennia medychnoho strakhuvannia [The essence and socio-economic significance of medical insurance]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 12, pp. 43-47 [in Ukrainian].

Klymuk N. Ya. (2021). Osoblyvosti medychnoho strakhuvannia v Ukraini u suchasnykh umovakh [Peculiarities of medical insurance in Ukraine in modern conditions]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy, no. 1 (87), pp. 55-60 [in Ukrainian].

Statystyka strakhovoho rynku Ukrainy [Statistics of the insurance market of Ukraine]. Available at: https://forinsurer.com/stat [in Ukrainian].

Zhuravka O. S., Bosak I. L., Kubakh T. H., Mordan Ye. Yu. (2022). Analiz ta prohnozuvannia rozvytku rynku dobrovilnoho medychnoho strakhuvannia v Ukraini [Analysis and forecasting of the development of the voluntary health insurance market in Ukraine]. Visnyk SumDU. Seriia «Ekonomika», no. 2, pp. 50-58 [in Ukrainian].

Reitynh strakhovykh kompanii 2021 [Rating of insurance companies 2021]. Available at: https://mind.ua/publications/20228044-rejting-strahovih-kompanij-2021 [in Ukrainian].

Sait SK «Providna» [Website of Providna]. Available at: https://providna.ua/corp/dobrovilne-medichne-strakhuvannya

Mykhailiuk M., Roman T., Tanchak Ya. (2021). Suchasnyi stan dobrovilnoho medychnoho strakhuvannia v Ukraini [The current state of voluntary medical insurance in Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no. 3 (70), pp. 79-88 [in Ukrainian].

Pazieieva H. M. (2021). Suchasnyi stan rozvytku medychnoho strakhuvannia v Ukraini ta yoho mistse v systemi sotsialnoho zakhystu [The current state of development of medical insurance in Ukraine and its place in the social protection system]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», no. 4 (64), pp. 36-46 [in Ukrainian].

Pakhnenko O. M., Semenoh A. Yu., Miliutina M. O. (2017). Strakhovyi rynok Ukrainy ta krain YeS: porivnialnyi analiz [Insurance market of Ukraine and EU countries: comparative analysis]. Ekonomika i suspilstvo, no. 12, pp. 612-617 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 350
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Юрченко, О., Свирида, О., & Ковальчук, С. (2022). МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 142-147. https://doi.org/10.32782/dees.2-24