КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: конкурентоспроможність, тваринництво, аграрна політика, структурні зміни, концентрація виробництва, нормативно-правова база, національні стандарти, міжнародні стандарти

Анотація

Волатильність екзогенного та ендогенного середовища зумовлює значні ускладнення для сучасного стану та перспектив розвитку галузі тваринництва. Ключовий прояв даних викликів виявляється в необхідності актуалізації аграрної політики держави. Метою статті є виявлення драйверів конкурентоспроможності галузі тваринництва в площині сучасних викликів аграрної політики держави. В статті здійснено аналіз ключових факторів впливу на стан конкурентоспроможності продукції тваринництва в контексті аграрної політики держави. Виявлено потенційні напрями покращення аграрної політики України в контексті сучасних викликів зовнішнього та внутрішнього середовища. В результаті аналізу виділено ключові пріоритети аграрної політики держави в розрізі нормативно-правових і регуляторних документів. Запропоновано вжити заходів, що згладжують суттєві розбіжності в масиві нормативно-правових і регуляторних документів, що визначають аграрну політику на національному та міжнародному рівні. Перспективами майбутніх досліджень є розвиток нормативно-правової та регуляторної бази аграрної політики в розрізі ключових викликів.

Посилання

Lencucha R., Pal N.E., Appau A. Government policy and agricultural production: a scoping review to inform research and policy on healthy agricultural commodities. Global Health. 2020. №16. С. 1–15.

Robinson G.M. Globalization of agriculture. Annual Review of Resource Economics. 2018. №10(1). С. 133–160.

Osmani M., Kolaj R., Borisov P., Arabska E. (2022). Why agricultural policies fail and two cases of policy failures in Albania. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2022. №8(2). C. 86−104.

MacDonald G.K., Brauman K.A., Sun S., Carlson K.M., Cassidy E.S., Gerber J.S. Rethinking agricultural trade relationships in an era of globalization. BioScience. 2015. №65(3). С. 275–289.

Hudson B., Hunter D., Peckham S. Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? Policy Design and Practice. 2019. №2(1). С. 1–14.

Osmani M., Kolaj R., Borisov P., Arabska E. Competitiveness between figures and metaphors: are farmers’ apple producers enough competitive? Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2021. №27(1). С. 1–13.

Smith J., Lee K. From colonisation to globalisation: a history of state capture by the tobacco industry in Malawi. Review of African Political Economy. 2018. №45(156). С. 186–202.

Bastiaens I., Postnikov E. Greening up: the effects of environmental standards in EU and US trade agreements. Environmental Politics. 2017. №26(5). С. 847–869.

Gardebroek C, Reimer J.J., Baller L. The impact of biofuel policies on crop acreages in Germany and France. Journal of Agricultural Economy. 2017. №68(3). С. 839–860.

Thow A.M., Greenberg S., Hara M., Friel S., Du Toit A., Sanders D. Improving policy coherence for food security and nutrition in South Africa: a qualitative policy analysis. Food Security. 2018. №10(4). С. 1105–1130.

Sokolova E., Kirovski P., Ivanov B. The role of EU direct payments for production decision-making in Bulgarian agriculture. Agriculture and Forestry. 2015. №61(4). С. 145–152.

Ciaian P., Guri F., Rajcaniova M., Drabik D., Paloma S.G. Land fragmentation and production diversification: a case study from rural Albania. Land Use Policy. 2018. №76. С. 589–599.

Саблук П.Т., Лузан Ю.Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. №10. С. 6–17.

Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. Удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій України. Економіка АПК. 2020. №11. С. 6–18.

Кісіль М.І. Макроекономічний інвестиційний процес у сільському господарстві України. Економіка АПК. 2021. № 9. С. 19–30.

Шпикуляк О.Г., Ходаківська О.В., Пугачов М.І., Грищенко О.Ю. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції. Економіка АПК. 2021. №8. С. 26–41.

Лузан Ю.Я., Лузан О.Ю. Капіталізація аграрного сектору України. Економіка АПК. 2016. №3. С. 21–29.

Білоченко А.М. Теоретико-методологічні підходи до розробки інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору. Економіка АПК. 2021. №2. С. 92–101.

Рябоконь В.П. Соціальний розвиток села в умовах децентралізації влади. Економіка АПК. 2021. №9. С. 6–18.

Хаустова В.Є., Гришова І.Ю., Костенко Д.М., Бутенко Т.В. Державна політика у сфері впровадження біоенергетичних технологій в контексті її нормативно-правового забезпечення. Економіка АПК. 2021. №11. С. 70–82.

Алексін Г. Фінансові ризики ведення бізнесу екзогенної природи та заходи з їх подолання. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: КНЕУ, 2016. С. 121–123.

Матеріали ДССУ. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_tvar_zb.htm. (Дата доступу: 20.10.2022).

Lencucha, R., Pal, N. E., Appau, A., Thow, A. M., & Drope, J. (2020). Government policy and agricultural production: a scoping review to inform research and policy on healthy agricultural commodities. Globalization and Health, no. 16(1). DOI: https://doi.org/10.1186/s12992-020-0542-2

Robinson, G. M. (2018). Globalization of Agriculture. Annual Review of Resource Economics, no. 10(1), pp. 133–160. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100517-023303

Osmani, M., Kolaj, R., Borisov, P., & Arabska, E. (2022). Why agricultural policies fail and two cases of policy failures in Albania. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, no. 8(2), pp. 86–104. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.05

MacDonald, G. K., Brauman, K. A., Sun, S., Carlson, K. M., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., & West, P. C. (2015). Rethinking Agricultural Trade Relationships in an Era of Globalization. BioScience, no. 65(3), pp. 275–289. DOI: https://doi.org/10.1093/biosci/biu225

Hudson, Bob & Hunter, David & Peckham, Stephen. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? Policy Design and Practice, no. 2, 1–1, pp. 4. DOI: https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378

Osmani, Myslym & Kolaj, Rezear & Borisov, Petar & Arabska, Ekaterina. (2021). Competitiveness between figures and metaphors; are farmers’ apple producers enough competitive. Bulgarian Journal of Agricultural Science, no. 27, pp. 31–43. Available at: https://www.researchgate.net/publication/355192661_Competitiveness_between_figures_and_metaphors_are_farmers'_apple_producers_enough_competitive

Smith, J., & Lee, K. (2018). From colonisation to globalisation: a history of state capture by the tobacco industry in Malawi. Review of African Political Economy, no. 45(156), pp. 186–202. DOI: https://doi.org/10.1080/03056244.2018.1431213

Bastiaens, I., & Postnikov, E. (2017). Greening up: the effects of environmental standards in EU and US trade agreements. Environmental Politics, no. 26(5), pp. 847–869. DOI: https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1338213

Gardebroek, K., Reimer, J. J., & Baller, L. (2017). The Impact of Biofuel Policies on Crop Acreages in Germany and France. Journal of Agricultural Economics, no. 68(3), pp. 839–860. DOI: https://doi.org/10.1111/1477-9552.12218

Thow, A. M., Greenberg, S., Hara, M., Friel, S., duToit, A., & Sanders, D. (2018). Improving policy coherence for food security and nutrition in South Africa: a qualitative policy analysis. Food Security, no. 10(4), pp. 1105–1130. DOI: https://doi.org/10.1007/s12571-018-0813-4

Sokolova, E., Kirovski, P., & Ivanov, B. (2015). The Role of EU Direct Payments for Production Decision-Making in Bulgarian Agriculture. The Journal Agriculture and Forestry, no. 61(4), pp. 145–152. DOI: https://doi.org/10.17707/agricultforest.61.4.15

Ciaian, P., Guri, F., Rajcaniova, M., Drabik, D., & Paloma, S. G. Y. (2018). Land fragmentation and production diversification: A case study from rural Albania. Land Use Policy, no. 76, pp. 589–599. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.039

Sabluk, P., & Luzan, Y. (2019). Ahrarna polityka ta chynnyky yii realizatsii [Agrarian policy and factors for its implementation]. Ekonomika APK, no. 10, pp. 6–17. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006

Hadzalo, Y., & Luzan, Y. (2020). Udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia rozvytkom ahrarnoho sektoru ekonomiky ta silskykh terytorii Ukrainy [Improvement of state management for development of the agricultural sector of the economy and rural territories of Ukraine]. Ekonomika APK, no. 313(11), pp. 6–18. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011006

Kisil, M. (2021). Makroekonomichnyi investytsiinyi protses u silskomu hospodarstvi Ukrainy [Macroeconomic investment process in agriculture of Ukraine]. Ekonomika APK, no. 323(9), pp. 19–30. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109019

Shpykuliak, O., Khodakivska, O., Pugachov, M., & Hryschenko, O. (2021). Rozvytok ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Development of the agricultural sector of Ukrainian economy in conditions of the impact of the COVID-19 pandemic]. Ekonomika APK, 320(6), 26–41. DOI:https://doi.org/10.32317/2221-1055.202106026

Luzan, Yu.., Luzan, O. (2016). Kapitalizatsiia ahrarnoho sektoru Ukrainy [Capitalisation of agrarian sector of Ukraine]. Ekonomika APK, no. 3, pp. 21–29. URL:http://www.eapk.org.ua/en/contents/2016/03/21

Bilochenko, A. (2021). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do rozrobky instytutsionalnoi modeli finansovoho zabezpechennia ahrarnoho sektoru [Theoretical and methodological approaches to the development of an institutional model of the agricultural sector financial support]. Ekonomika APK, no. 316(2), pp. 92–101. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102092

Riabokon, V. (2021). Sotsialnyi rozvytok sela v umovakh detsentralizatsii vlady [Rural social development in the conditions of government decentralization]. Ekonomika APK, no. 323(9), pp. 6–18. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109006

Khaustov, V., Gryshova, I., Kostenko, D., Butenko, T. (2021). Derzhavna polityka u sferi vprovadzhennia bioenerhetychnykh tekhnolohii v konteksti yii normatyvno-pravovoho zabezpechennia [State policy in the field of implementation of bioenergy technologies in the context of its regulatory and legal support]. Ekonomika APK, no. 11, pp. 70–82. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202111070

Aleksin, G. (2016). Finansovi ryzyky vedennia biznesu ekzohennoi pryrody ta zakhody z yikh podolannia [Financial risks of exogenic nature in conducting business and ways of its overcoming]. Proceedings of the Korporatyvni finansy: problemy ta perspektyvy innovatsiinoho rozvytku. Kyiv: KNEU, pp. 121–123. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/19280/121%20-%20123.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Materialy DSSU [State Statistics Service of Ukraine data]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_tvar_zb.htm

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Перегуда, Ю. (2022). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 136-141. https://doi.org/10.32782/dees.2-23