ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Ключові слова: конкурентні переваги економіки регіону, конкурентоспроможність економіки регіону, конкурентні ресурси, первинні конкурентні переваги, вторинні конкурентні переваги

Анотація

В сучасній вітчизняній економічній науці особлива увага приділяється проблематиці забезпечення бажаного рівня конкурентоспроможності економіки регіону на основі формування та ефективного використання конкурентних переваг. В статті досліджено основні аспекти формування та оцінювання конкурентних переваг економіки регіону. Автором обґрунтовано взаємозв’язок між конкурентними ресурсами та конкурентними превагами економіки регіону. Досліджено найбільш поширену систему класифікації чинників формування конкурентних переваг економіки регіону, оскільки єдиної загальноприйнятої системи на сьогоднішній день не існує. Визначено роль інструментів державного регулювання у процесах формування конкурентних переваг економіки регіону. Особлива увага приділяється оцінюванню конкурентних переваг економіки регіону. У процесі формування конкурентоспроможної економіки регіону важлива роль відводиться саме оцінюванню конкурентних переваг.

Посилання

Портер М. Стратегия конкуренции. МОСКВА: Альпина бизнес букс, 2005. 715 с.

Яремко Л.А. Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг. Регіональна економіка. 2009. №1. С. 51-58.

Васильців Т., Білик Р. Теоретико-прикладні засади конкурентних переваг регіонів та їх впливу на економічну безпеку України. Економічний дискурс Міжнародний науковий журнал. 2016. Випуск 4. С. 100-110.

Іванов Ю.Б., Орлов П.А., Іванова О.Ю. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток. Монографія. Харков: Інжек. 2008. 352 с.

Андрєєва Г. П. Механізм формування конкурентних переваг комплексів національної економіки. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4422

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/vvp/kvartal_new/vrp/arh_vrp_u.html

Міністерство фінансів України: офіційний сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Закарпатська обласна державна адміністрація. URL: https://oda.carpathia.gov.ua/storinka/dorozhnye-gospodarstvo

Головне управління статистики в Закарпатській обл. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/pracja/2020/osn_pokaz_2000-2019.pdf

Закарпатська обласна військова адміністрація. URL: https://carpathia.gov.ua/diyalnist/zovnishnoekonomichna-diyalnist-ta-investicii/investiciyi

Porter M.(2005) Stratehyia konkurentsyy [Competitive strategy]. Moskva: Alpyna byznes buks, 715 p.

Iaremko L.A. (2009) Hlobalna konkurentospromozhnist rehionu: dzherela konkurentnykh perevah [Global competitiveness of the region: sources of competitive advantages Regional economy]. Rehionalna ekonomika no. 1, pp. 51-58.

Vasyltsiv T., Bilyk R. (2016) Teoretyko-prykladni zasady konkurentnykh perevah rehioniv ta yikh vplyvu na ekonomichnu bezpeku Ukrainy [Theoretical and applied principles of competitive advantages of regions and their influence on the economic security of Ukraine] Ekonomichnyi dyskurs Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, no. 4, pp. 100-110.

Ivanov Yu.B., Orlov P.A., Ivanova O.Iu. (2008) Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok. [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development]. Kharkov: Inzhek, 352 p.

Andrieieva H. P.(2015) Mekhanizm formuvannia konkurentnykh perevah kompleksiv natsionalnoi ekonomiky [The mechanism of formation of competitive advantages of complexes of the national economy] Efektyvna ekonomika, no 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4422

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/vvp/kvartal_new/vrp/arh_vrp_u.html

Ministerstvo finansiv Ukrajiny: oficijnyj sajt [Ministry of Finance of Ukraine: official website]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Zakarpatsjka oblasna derzhavna administracija [Transcarpathian Regional State Administration]. Available at: https://oda.carpathia.gov.ua/storinka/dorozhnye-gospodarstvo

Holovne upravlinnia statystyky v Zakarpatskii obl. [Main Department of Statistics in the Transcarpathian Region]. Available at: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/pracja/2020/osn_pokaz_2000-2019.pdf

Zakarpatsjka oblasna vijsjkova administracija [Transcarpathian Regional Military Administration]. Available at: https://carpathia.gov.ua/diyalnist/zovnishnoekonomichna-diyalnist-ta-investicii/investiciyi

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Паулик, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 131-135. https://doi.org/10.32782/dees.2-22