ПРИРОДООРІЄНТОВАНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • О.П. Зоря Полтавський державний аграрний університет
  • Д.Р. Мауер Полтавський державний аграрний університет
  • Д.І. Авраменко Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: природоорієнтовані рішення, інвестиційно-інноваційний розвиток, держава, аграрне виробництво, органічне виробництво, землекористування

Анотація

У статті проведено розробку теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо розробки природоорієнтованих рішень для інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва в сучасних умовах. Встановлено, що сучасне ведення сільського господарства орієнтоване на досягнення максимальних прибутків за відносно короткі терміни, тому промислове агровиробництво часто можна охарактеризувати деструктивною практикою, яка несе за собою негативні наслідки як для довкілля і самої аграрної сфери. Визначено, що стрімкий розвиток аграрного бізнесу забезпечується значними інвестиційними потоками в агро-інновації, проте інвестиційно-інноваційна діяльність у даному напрямі має базуватися на концепції природоорієнтованих рішень. З метою зменшення впливу агропромислової діяльності на довкілля запропоновано альтернативні технології землеробства, серед яких можна виділити систему органічного землеробства. Зазначено, що органічне виробництво України представлене не лише продукцією первинного виробництва, а охоплює широкий спектр виробництва в харчовій галузі. Встановлено, що органічне землеробство має розвиватися у межах поглибленої адаптації агротехнологій до умов виробництва культур. Зазначено, що потреба у інвестиційних вливаннях та в інноваціях зумовлена необхідністю удосконалення технологій виробництва з урахуванням природоорієнтованих рішень. Визначено, що необхідно розглянути ідею самодостатнього виробництва для потреб конкретних регіонів, з метою забезпечення таких пріоритетів як продовольча безпека та стійкий розвиток.

Посилання

Аранчій В.І., Зоря О.П., Голбан Т.Т. Стратегічні напрями інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на галузевому та господарському рівнях. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 45. С. 33-38.

Багорка М.О. Екологізація аграрних підприємств – основний складник концепції сталого розвитку. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26-1. С. 99–103.

Зоря О.П., Зоря С.П., Мауер Д.Р. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення виробництва і переробки екологічно безпечної продукції тваринництва. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 60. С. 35-40.

Тертична О. В., Рябуха Г.І., Бутурлим Д.А. Еколого-економічні особливості органічного землеробства України та ЄС. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. Вип. 1 (21). С. 82-90.

Чайка Т.О., Яснолоб І.О., Тараненко А.О., Черненко К.В. Роль екоінновацій в розвитку органічного сільського господарства. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 1 квітня – 24 квітня 2020 р.). URL: http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/chajka.pdf

Яснолоб І.О., Козаченко Ю.А., Радіонов В.А. Еко-біо-економічна стратегія як концепція сталого розвитку сільських територій. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 58. С. 30-33.

AgroPortal.ua. URL: https://agroportal.ua/news/ukraina/ukrajina-eksportuye-organichnoji-produkciji-v-5-raziv-bilshe-nizh-spozhivaye

Maggie McNeil. Organic Trade Association survey says swing to home cooking in pandemic ignited sales. The Organic Trade Association. URL: https://ota.com/organic-market-overview/organic-industry-survey

OrganicInfo. Інфографіка: Органічна карта України 2020. Електронний ресурс. URL: https://organicinfo.ua/infographics/organic-map-of-ukraine-2020

Yasnolob I.O., Chayka T.O., Galych O.A., Kolodii O.S., Moroz S.E., Protsiuk N.Yu., Lotych I.I. Stimulating the increasing of natural soil fertility: economic and environmental aspects. Ukrainian Journal of Ecology, Vol. 9 (3). P. 267-271.

Aranchii, V.I., Zoria, O.P., and Holban, T.T. (2019) Stratehichni napriamy investytsiino-innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva na haluzevomu ta hospodarskomu rivniakh [Strategic Areas of Investment-Innovation Development of Agricultural Production at the Industry and Economic Level]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 45, pp. 33-38.

Bahorka, M.O. (2018) Ekolohizatsiya ahrarnykh pidpryyemstv – osnovnyy skladnyk kontseptsiyi staloho rozvytku [Ecologization of agricultural enterprises a basis of the concept of sustainable development]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 26-1, pp. 99-103.

Zorya O.P., Zorya S.P., Mauer D.R. (2021) Kontseptualʹni zasady investytsiynoho zabezpechennya vyrobnytstva i pererobky ekolohichno bezpechnoyi produktsiyi tvarynnytstva. [Conceptual principles of investment support for the production and processing of ecologically safe livestock products.] Infrastruktura rynku, vol. 60, pp. 35-40.

Tertychna O. V., Ryabukha H.I., Buturlym D.A. (2020) Ekoloho-ekonomichni osoblyvosti orhanichnoho zemlerobstva Ukrayiny ta YES [Ecological and economic features of organic farming in Ukraine and the EU] Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 1 (21), pp. 82-90.

Chayka T.O., Yasnolob I.O., Taranenko A.O., Chernenko K.V. Rolʹ ekoinnovatsiy v rozvytku orhanichnoho silʹsʹkoho hospodarstva. [The role of eco-innovations in the development of organic agriculture.] Proceedings of the Tekhnichne zabezpechennya innovatsiynykh tekhnolohiy v ahropromyslovomu kompleksi (1 kvitnya – 24 kvitnya 2020 r.), Tavriyskyy derzhavnyy ahrotekhnolohichnyy universytet imeni Dmytra Motornoho. Available at: http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/chajka.pdf

Yasnolob I.O., Kozachenko YU.A., Radionov V.A. (2021) Eko-bio-ekonomichna stratehiya yak kontseptsiya staloho rozvytku silʹsʹkykh terytoriy [Eco-bio-economic strategy as a concept of sustainable development of rural areas]. Infrastruktura rynku, vol. 58, pp. 30-33.

AgroPortal.ua. Available at: https://agroportal.ua/news/ukraina/ukrajina-eksportuye-organichnoji-produkciji-v-5-raziv-bilshe-nizh-spozhivaye

Maggie McNeil. Organic Trade Association survey says swing to home cooking in pandemic ignited sales. The Organic Trade Association. Available at: https://ota.com/organic-market-overview/organic-industry-survey

OrganicInfo. Infohrafika: Orhanichna karta Ukrayiny 2020. [Organic map of Ukraine 2020]. Available at: https://organicinfo.ua/infographics/organic-map-of-ukraine-2020

Yasnolob I.O., Chayka T.O., Galych O.A., Kolodii O.S., Moroz S.E., Protsiuk N.Yu., Lotych I.I. Stimulating the increasing of natural soil fertility: economic and environmental aspects. Ukrainian Journal of Ecology, vol. 9 (3), pp. 267-271.

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Зоря, О., Мауер, Д., & Авраменко, Д. (2022). ПРИРОДООРІЄНТОВАНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 110-114. https://doi.org/10.32782/dees.2-18