ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

  • О.П. Зоря Полтавський державний аграрний університет
  • С.П. Зоря Полтавський державний аграрний університет
  • Д.Р. Мауер Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: страховий менеджмент, страховий маркетинг, цифровізація, страховий продукт, SEO, інтернет-маркетолог, тренд

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність реалізації ефективної маркетингової функції у страховій компанії, дії якої здатні конвертуватися у фінансові результати. Діджиталізація та цифровізація сфер бізнесу сприяє розвитку маркетингу, створює нові його напрями та принципи роботи. Визначено, що сучасні канали збуту страхових послуг залежать від зростання маркетингової активності у структурах страхових компаній, а саме, виникає необхідність у залученні відповідних кваліфікованих кадрах та їх постійному підвищенні кваліфікації. Обґрунтовано принципи розробки та наповнення сайту страховика. Визначено, що сайт страхової компанії це зручна платформа, яку можна використовувати з метою підвищення страхової культури, адже завдяки контент-маркетингу та копірайтингу, страховик викликає інтерес у потенційного клієнта до страхових послуг та підвищує рівень обізнаності сфері страхування. Наведено особливості діяльності інтернет-маркетолога у страховій сфері та зазначено сучасні тренди маркетингової діяльності, які дозволяють збільшити обсягів продажу страхових послуг та залучити більше клієнтів. Зазначено, що маркетингова діяльність постійно розвивається внаслідок інноваційного прогресу та зміни поведінки потенційних та наявних клієнтів, а тому вона постійно має відповідати трендам у маркетингу.

Посилання

Зоря О.П., Зоря С.П. Страховий ринок України: стан, проблеми та перспективні напрямки розвитку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». 2013. № 1. С. 12-15.

Зоря С. П., Романець Г.П. Страхова культура в Україні. Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку : зб. наук. ст. учасників другої Всеукр. наук.-практ. конф. / редкол. : С. В. Степаненко (голова ред.) та ін. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С. 241-244.

Кнейслер О., Спасів Н., Король С. Новелізаційні тенденції розвитку страхових компаній в Україні. Світ фінансів. Вип. 2(67). 2021. С. 106-117.

Лобова О. М. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії. Економічна наука. Інвестиції: практика і досвід. № 6. 2017. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2017/14.pdf

Махбубур, Р., Жувак О. Маркетинг на страховому ринку України. InterConf. Вип. 95, Січень 2022. С. 101-103.

Мацьків Г. Вдосконалення механізму забезпечення інтернет-страхування на основі маркетингового інструментарію. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: матеріали Національної науково-практичної конференції. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 140-143.

Приказюк Н., Марченко К. Маркетингові стратегії страховиків в умовах діджиталізації: сучасна практика та перспективи розвитку. Економічний аналіз. 2022 рік. Том 32. № 1. С. 236-247.

Руда О. Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7634.

Селіверстрова Л. С., Ткаченко Н. В. Trends in the development of the Ukrainian insurance market. Інвестиції: практика та досвід. 2020. No 3. С. 10-14. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2020/4.pdf

Zorya O.P., Zorya S.P. (2013) Strakhovyy rynok Ukrayiny: stan, problemy ta perspektyvni napryamky rozvytku [The insurance market of Ukraine: state, problems and promising directions of development]. Visnyk Sums’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Finansy i kredyt», no. 1, pp. 12-15.

Zorya S.P., Romanets’ H.P. (2020) Strakhova kultura v Ukrayini [Insurance culture in Ukraine]. Proceedings of the Sotsialno-ekonomichni, politychni ta humanitarni vymiry natsionalʹnoho ta mistsevoho rozvytku. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka, pp. 241-244.

Kneysler O., Spasiv N., Korol’ S. (2021) Novelizatsiyni tendentsiyi rozvytku strakhovykh kompaniy v Ukrayini [Innovation trends in the development of insurance companies in Ukraine]. Svit finansiv, vol. 2(67), pp. 106-117.

Lobova O. M.(2017) Teoretychni osnovy marketynhovoyi diyalnosti strakhovoyi kompaniyi [Theoretical basis of marketing activity of an insurance company]. Ekonomichna nauka. Investytsiyi: praktyka i dosvid, no. 6. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2017/14.pdf

Makhbubur, R., Zhuvak O. (2022) Marketynh na strakhovomu rynku Ukrayiny [Marketing on the insurance market of Ukraine]. InterConf, vol. 95, Sichen’. pp. 101-103.

Mats’kiv H. (2019) Vdoskonalennya mekhanizmu zabezpechennya internet-strakhuvannya na osnovi marketynhovoho instrumentariyu [Improvement of the mechanism for providing internet insurance based on marketing tools]. Proceedings of the Vektory rozvytku nauky i biznesu v hlobal’nomu seredovyshchi: trendy ta perspektyvy. Ternopil’: TNEU, pp. 140-143.

Prykazyuk N., Marchenko K. (2022) Marketynhovi stratehiyi strakhovykiv v umovakh didzhytalizatsiyi: suchasna praktyka ta perspektyvy rozvytku. [Marketing strategies of insurance companies under digitalization: modern practice and prospects of development]. Ekonomichnyy analiz, vol. 32, no. 1, pp. 236-247.

Ruda O. L. (2020) Rozvytok strakhovoho rynku v Ukrayini [Development of the insurance market in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7634

Seliverstrova L. S., Tkachenko N. V. (2020) Trends in the development of the Ukrainian insurance market [Trends in the development of the Ukrainian insurance market]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 3, pp. 10-14. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2020/4.pdf

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Зоря, О., Зоря, С., & Мауер, Д. (2022). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 104-109. https://doi.org/10.32782/dees.2-19