ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: економічна безпека, цифрове підприємство, промислово-енергетичний комплекс, ризик

Анотація

Вирішення питань гарантування економічної безпеки в умовах сучасних реалій цифровізації соціально-економічних процесів є важливим і актуальним завданням для національної економіки. Ключовим глобальним викликом для суспільства є цифрова трансформація майже в усіх сферах сучасного життя. На етапі виникнення загострення конкуренції на глобальному та національному рівнях загострюється конфлікт інтересів суб’єктів господарювання, що зумовлює необхідність формування ефективної системи економічної безпеки. У статті розкриваються характеристики цифрового підприємства крізь призму вразливості процесів. Стаття висвітлює основні конкретні загрози, з якими стикаються цифрові компанії, а також конкретні галузеві загрози, з якими стикаються цифрові компанії в промислово-енергетичному секторі. Запропоновано класифікацію загроз економічній безпеці цифрових підприємств промислово-енергетичного сектору за нестабільних умов, яка може бути використана як інструмент управління економічною безпекою цифрових підприємств.

Посилання

J. Bughin, J. Manyika, Measuring the full impact of digital capital. URL: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/measuring-the-full-impact-of-digital-capital (дата звернення: 12.10.2022)

G. Gruman, What digital transformation really means. URL: https://www.infoworld.com/article/3080644/what -digital-transformation-really-means.html (дата звернення: 13.10.2022)

Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 2 (24). 2018. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_10116202.pdf (дата звернення: 15.10.2022)

Калашников І. Б., Вавиліна А. В, Якубова Т. Н. Новий технологічний уклад на шляху становлення інноваційної економіки. Креативна економіка. 2018. № 12. С.1307 – 1320.

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації від 17 січня 2018 р. № 67-р. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 16.10.2022)

Попов Е.В. Проблеми економічної безпеки цифрового суспільства в умовах глобалізації. Економіка регіонів. 2018. № 4. С. 1088–1101.

Чумаченко М. Г., Ляшенко В. І. Неоіндустріальні перспективи економіки України. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39750/01-Chumachenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 15.10.2022)

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України / за ред. д.е.н., чл.-кор. НАН України Єгорова І.Ю.; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2018. 314 с.

Bughin J., Manyika J. Measuring the full impact of digital capital. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/measuring-the-full-impact-of-digital-capital (accessed: 12 October 2022)

Gruman G. What digital transformation really means. Available at: https://www.infoworld.com/article/3080644/what -digital-transformation-really-means.html (accessed: 13 October 2022)

Hudz O.E. (2018). Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostey ta oriyentyriv upravlinnya pidpryyemstvamy [Digital economy: changing values and orientations of enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 2 (24). Available at: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_10116202.pdf (accessed: 15 October 2022)

Kalashnikov I. B., Vavilina A. V, Yakubova T. N. (2018) Novyy tekhnolohichnyy uklad na shlyakhu stanovlennya innovatsiynoyi ekonomiky [New technological system on the way to the formation of an innovative economy]. Kreatyvna ekonomika, no. 12, pp. 1307 – 1320.

Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspilʹstva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi vid 17 sichnya 2018 r. [Concepts for the development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation dated January 17, 2018]. No. 67. Verkhovna Rada of Ukraine. (2018). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (accessed: 16 October 2022)

Popov E.V. (2018) Problemy ekonomichnoyi bezpeky tsyfrovoho suspilʹstva v umovakh hlobalizatsiyi [Problems of economic security of the digital society in the conditions of globalization.] Ekonomika rehioniv, no. 4, pp. 1088–1101.

Chumachenko M. G., Lyashenko V. I. Neoindustrialʹni perspektyvy ekonomiky Ukrayiny. [Neo-industrial prospects of the economy of Ukraine]. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39750/01-Chumachenko.pdf?sequence=1 (accessed: 15 October 2022)

Tsyfrovi tekhnolohiyi v innovatsiyniy transformatsiyi ekonomiky Ukrayiny (2018) [Digital technologies in the innovative transformation of the economy of Ukraine]. NAN Ukrayiny, DU "Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny". Kyiv. 314 p.

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Горохова, Т. (2022). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 99-103. https://doi.org/10.32782/dees.2-17