ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

  • А.В. Кириченко Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0002-5647-7698
  • А.О. Давидова Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: інтернет-трейдинг, біржовий ринок, торгівля, фондовий ринок, ринок криптовалют

Анотація

У статті виділено основні фактори, що сприяли динамічному розвитку інтернет-трейдингу на біржовому ринку. Проаналізовано специфіку основних систем інтернет-трейдингу на біржовому ринку, їх переваги та недоліки. Досліджено класифікацію інтернет-трейдингу за основними економічними елементами. Згруповано основні переваги та недоліки інтернет-трейдингу на біржовому ринку. Оцінено динаміку обсягів торгів за видами фінансових інструментів за період з 2014-2021 рр. та, за її результатами, обґрунтовано потенціал розвитку фондового ринку України. Проведено дослідження структури світового ринку криптовалют за рівнем капіталізації. Проаналізовано розвиток ринку криптовалют та його популярність в Україні. На основі проведених досліджень обґрунтовано перспективи розвитку інтернет-трейдингу на біржовому ринку.

Посилання

Кожара С.П. Перспективи розвитку послуг з інтернет-трейдингу на фондових ринках світу. The scientific heritage. 2021. № 74. С. 23-25.

Радельчук Г. І. Програмне забезпечення інтернет-трейдингу на російському та українському фондових ринках. Collection of Scientific Papers of Applied Math and Computer Technologies Faculty of Khmelnytskyy National University. 2008. №. 1. URL: http://ap.khnu.km.ua/articles/files/Computer%20science/Informational%20technologies/2008/07%20Software%20of%20Internet-trading.pdf

Жувагіна І.О., Філіпішина Л.М. Розвиток інтернет-трейдингу в Україні: реалії та перспетиви сучасності. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. № 1(47). Т.1. С. 359-362.

Беля А.Р. Біржовий інтернет-трейдинг у системі механізмів функціонування фінансового ринку. Вісник університету банківської справи. 2016. № 3(27). С. 8-16.

Кухарець В. В., Булуй О. Г., Левківська Л. М. Тенденції розвитку біржового ринку в умовах глобалізації світової економіки. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/92.pdf

Танклевська Н. С., Ярмоленко В. В. Сучасний стан та проблеми функціонування фондового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/3.pdf

Мирошниченко Г.Б., Семенова Д.О., Мирошниченко І.В. Аналітичний огляд біржового ринку України. Економіка та суспільство. 2022. № 42. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-42

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний сайт. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/

Binance Academy. 2021. URL: https://academy.binance.com/uk

Частка власників криптовалюти в Україні – найбільша у світі. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/10/13/infografika/finansy/chastka-vlasnykiv-kryptovalyutyukrayini-najbilsha-sviti

Kozhara S.P. (2021) Perspektyvy rozvytku poslug z internet-trejdyngu na fondovyh rynkah svitu [Prospects for the development of Internet trading services on the stock markets of the world]. The scientific heritage, no. 74, pp. 23-25. (in Ukrainian).

Radelchuk G. I. (2008) Programne zabezpechennya internet-trejdyngu na rosijskomu ta ukrayinskomu fondovyh rynkah [Internet trading software on the Russian and Ukrainian stock markets]. Collection of Scientific Papers of Applied Math and Computer Technologies Faculty of Khmelnytskyy National University, no. 1. Available at: http://ap.khnu.km.ua/articles/files/Computer%20science/Informational%20technologies/2008/07%20Software%20of%20Internet-trading.pdf

Zhuvagina I.O. & Filipishyna L.M. (2016) Rozvytok internet-trejdyngu v Ukrayini: realiyi ta perspetyvy suchasnosti [Development of Internet trading in Ukraine: current realities and prospects]. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo universytetu, no. 1(47), vol. 1, pp. 359-362.

Belya A.R. (2016) Birzhovyj internet-trejdyng u systemi mexanizmiv funkcionuvannya finansovogo rynku [Stock Internet trading in the system of financial market functioning mechanisms]. Visnyk universytetu bankivskoyi spravy, no. 3(27), pp. 8-16.

Kuxarecz V. V., Buluj O. G. & Levkivs`ka L. M. (2021) Tendenciyi rozvytku birzhovogo rynku v umovax globalizaciyi svitovoyi ekonomiky [Trends in the development of the stock market in the conditions of globalization of the world economy]. Efektyvna ekonomika, no. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/92.pdf

Tanklevska N. S. & Yarmolenko V. V. (2021) Suchasnyj stan ta problemy funkcionuvannya fondovogo rynku v Ukrayini [The current state and problems of the functioning of the stock market in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/3.pdf

Myroshnychenko G.B., Semenova D.O. & Myroshnychenko I.V. (2022) Analitychnyj oglyad birzhovogo rynku Ukrayiny [Analytical review of the stock market of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 42. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-42

Nacionalna komisiya z cinnyh paperiv ta fondovogo rynku [National Securities and Stock Market Commission]. Analitychni dani shhodo rozvytku fondovogo rynku. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/

Binance Academy (2021). Available at: https://academy.binance.com/uk

Chastka vlasnykiv kryptovalyuty v Ukrayini – najbilsha u sviti (2021) [The share of cryptocurrency owners in Ukraine is the largest in the world]. Slovo i dilo. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2021/10/13/infografika/finansy/chastka-vlasnykiv-kryptovalyutyukrayini-najbilsha-sviti

Переглядів статті: 191
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Кириченко, А., & Давидова, А. (2022). ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД. Цифрова економіка та економічна безпека, (2(02) /), 46-51. https://doi.org/10.32782/dees.2-8