ДИНАМІКА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПШЕНИЦЕЮ: АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Ключові слова: експорт, імпорт, тренд, моделювання динаміки, світовий ринок пшениці

Анотація

У статті здійснено дослідження та аналітичне оцінювання динаміки світової торгівлі пшеницею. На основі аналізу даних з бази FAOSTAT абсолютних обсягів світового експорту та імпорту пшениці підтверджено зростаючий характер показників, що відповідає експоненційному закону розвитку кон’юнктури світової торгівлі пшеницею. Дослідження абсолютних ланцюгових приростів/спадів показників світових експорту та імпорту пшеницею, показав їх циклічний характер, що вказує на постійні зміни кон’юнктури світового ринку пшениці. Засобами програмного пакету STATISTICA 12. проведено регресійне моделювання та оцінювання трендів абсолютних обсягів світового експорту та світового імпорту пшениці, результатом чого стали майже однакові тренди світового експорту й імпорту пшениці, що свідчить про можливість збалансування попиту і пропозиції на світовому ринку пшениці.

Посилання

Галенко О. І. Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції. Агросвіт. 2017. № 10. С. 24-29. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2017/6.pdf (дата звернення: 26.09.2022)

Голомша Н. Є., Дзядикевич О. Я. Перспективи світового ринку зерна. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 49-52

Євтушенко. В. Експорт та імпорт зернових культур в умовах сьогодення. Товарознавчий вісник. 2021. Том 1. № 14. С. 26-33. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-3

Кернасюк Ю. В. Глобальний ринок пшениці: кон’юнктура і тренди. Агробізнес cьогодні. 2020. № 22(437). С.12-18. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/19645-hlobalnyi-rynok-pshenytsi-koniunktura-i-trendy.html (дата звернення: 26.09.2022)

Ляшенко О.М., Дем'янюк О.Б., Ковальчук А. П. Оцінювання динаміки світових цін на продовольство методами економетричного моделювання та прогнозування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 6 (33). С. 268-277. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.33-38

Патика Н., Пріб К. Світовий ринок рослинницьких продуктів та позиції України на ньому. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 1(69). С. 107-114. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-16

Definitions and standards used in FAOSTAT: The Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#definitions (дата звернення: 30.09.2022)

Nielsen A. Practical Time Series Analysis. Online Learning O'Reilly Media. 2019. October. URL: https://www.oreilly.com/library/view/practical-time-series/9781492041641/ (дата звернення: 01.10.2022)

Value of Agricultural Production 1961-2021: The Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/QV (дата звернення: 30.09.2022)

Halenko O. I.(2017) Rozvytok svitovoho rynku zerna: problemy i tendentsii [The development of world grain market: problems and tendencies]. Ahrosvit, vol. 10, pp. 24-29. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2017/6.pdf (accessed 30 September 2022)

Holomsha N. Ye., Dziadykevych O. Ya. (2016) Perspektyvy svitovoho rynku zerna [Trends and prospects of world grain market] Ekonomika APK, vol. 8, pp. 49-52

Yevtushenko. V. (2021) Eksport ta import zernovykh kultur v umovakh sohodennia [Export and import of grain crops in modern conditions] Tovaroznavchyi visnyk, vol. 14, pp. 26-33. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-3 [in Ukrainian]

Kernasiuk Yu. V. (2020) Hlobalnyi rynok pshenytsi: koniunktura i trendy [Global wheat market: conjuncture and trends] Ahrobiznes cohodni, vol. 22(437), pp. 12-18. Available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/19645-hlobalnyi-rynok-pshenytsi-koniunktura-i-trendy.html (accessed 26 September 2022)

Liashenko O.M., Demianiuk O.B.& Kovalchuk A. P. (2021) Otsiniuvannia dynamiky svitovykh tsin na prodovolstvo metodamy ekonometrychnoho modeliuvannia ta prohnozuvannia. [Evaluation of the world food prices’ dynamics by econometric modelling and forecasting methods]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 6 (33), pp. 268-277. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.33-38 [in Ukrainian]

Patyka N., Prib K. (2019) Svitovyi rynok roslynnytskykh produktiv ta pozytsii Ukrainy na nomu [Crop products world market and Ukraine's positions on it]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1(69), pp. 107-114. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.33-38 [in Ukrainian]

Definitions and standards used in FAOSTAT: The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at:https://www.fao.org/faostat/en/#definitions (accessed 30 September 2022)

Nielsen A. Practical Time Series Analysis. Online Learning O'Reilly Media. 2019. October. Available at: https://www.oreilly.com/library/view/practical-time-series/9781492041641 (accessed 01 October 2022)

Value of Agricultural Production 1961-2021: The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at:https://www.fao.org/faostat/en/#data/QV (accessed 30 September 2022)

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2022-09-26
Як цитувати
Ляшенко, О., Турський, І., & Дем’янюк, О. (2022). ДИНАМІКА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПШЕНИЦЕЮ: АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ . Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 16-20. https://doi.org/10.32782/dees.2-3