КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СЕРВІСУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Ключові слова: сервіс, обліково-аналітичний сервіс, облік, аналіз, технології, розвиток

Анотація

Розглянуто необхідність створення обліково-інформаційного сервісу управління торговельним підприємством в умовах поширення процесу цифровізації. З урахуванням розвитку торгівлі визначено види інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень. Проаналізовано напрями інформаційно-аналітичного сервісу управління діяльністю підприємств торгівлі, а також зроблено уточнення поняття «інформаційно-аналітичний сервіс». Розроблено концептуальну модель інформаційно-аналітичного сервісу управління торговельним підприємством, яка орієнтована на визначення можливих подій та рішень. Розвиток електронної комерції, збільшення операцій призводить до формування великих масивів неструктурованим даних. У цьому зв’язку для підприємств торгівлі рекомендовано перелік інформаційно-комунікаційних технологій, що підтримують функціонування обліково-аналітичного сервісу підприємств торгівлі та формують його технологічну платформу.

Посилання

Мельник Н.Б. Сучасна парадигма соціально-економічного управління підприємством. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. Вип. 10(1). С. 130-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_ 2014_10%281%29__21

Савчук В.К. Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичного сервісу управління. Наук. віс. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, менеджмент, бізнес», 2013. Вип. 181. Ч. 3. С. 218–223.

Гораль Л.Т., Шийко В.І., Бакай М.Л. Евентологія понять «обслуговування» та «сервіс». Л. Т. Гораль, Економічний аналіз. 2016. Т. 23, № 2. С. 27-36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2016_23(2)__6.

Бенько М., Москалюк Г. Бухгалтерська та управлінська звітність в умовах глобалізації та цифровізації: інновації та проблеми. Державне управління та адміністрування, сфера обслуговування, економіка та міжнародні відносини як рушійні сили економічного зростання держав XXI століття. 2022. С. 1-18. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/monographs/article/view/18447/16182

Саріогло В.Г. Великі дані як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи. Статистика України. 2016. № 4. С. 12-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2016_4_5

Волот О.І. Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки. Центральноукр. нац. техн. ун-т. Кропивницький : Вид-во КНТУ.2019. С. 190–198.

Рябенко Л. М. Обліково-аналітичний сервіс стратегічного управління

підприємством. Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». 2016. Т. 23. С. 65–69. 8. Янчева Л.М., Янчев А.В., Кирильєва Л.О., Шеховцова Д.Д. Облік та аудит витрат підприємств ресторанного господарства: управлінський аспект : монографія. Х. : Видавець Іванченко І. С.. 2017. 262 с.

Melnyk N.B. (2014) Suchasna paradygma social no-ekonomichnogo upravlinnya pidpryyemstvom [Modern paradigm of socio-economic management of the enterprise]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky regionu, vol. 10(1), pp. 130-138. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10%281%29__21

Savchuk V.K. (2013) Teoretychni zasady formuvannya informacijno-anality chnogo servisu upravlinnya. [Theoretical principles of formation information and analytical management service]. Nauk. vis. Nacz. un-tu bioresursiv i pry`rodokory`stuvannya Ukrayiny, vol.181, pp. 218–223.

Goral L.T., Shyjko V.I., Bakaj M.L. (2016) Eventologiya ponyat` «obslugovuvannya» ta «servis». [Eventology of notions «maintenance» and «service»]. Ekonomichnyj analiz, vol. 23, pp. 27-36. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2016_23(2)__6.

Ben`ko M., Moskalyuk G. (2022) Buxgalterska ta upravlinska zvitnist v umovax globalizaciyi ta cyfrovizaciyi: innovaciyi ta problemy [Accounting and management reporting in the context of globalization and digitalization: innovations and challenges]. Derzhavne upravlinnya ta administruvannya, sfera obslugovuvannya, ekonomika ta mizhnarodni vidnosy`ny` yak rushijni syly ekonomichnogo zrostannya derzhav XXI stolittya, pp. 1-18. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/monographs/article/view/18447/16182

Sarioglo V.G. (2016) Velyki dani yak dzherelo informaciyi ta instrumentarij dlya oficijnoyi statystyky: potencial, problemy, perspektyvy [“Big Data” as an Information Source and a Toolkit for Official Statistics: Capacities, Problems, Prospects]. Statystyka Ukrayiny, vol. 4, pp. 12-19. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2016_4_5

Volot O.I. (2019) Zastosuvannya xmarnyx texnologij v obliku ta upravlinni pidpryyemstvamy realnogo sektoru ekonomiky [Application of the Cloud Technologies in Accounting and Management of Enterprises of the Real Sector of Economy]. Centralnoukr. nacz. texn. un-t. Kropyvnyczkyj, pp. 190–198.

Ryabenko L. M. (2016) Oblikovo-analitychnyj servis strategichnogo upravlinnya pidpryyemstvom [Accounting and analytical service of strategic management]. Visnyk Odeskogo nacionalnogo universytetu, vol. 23, pp. 65–69.

Yancheva L.M., Yanchev A.V., Kyryl`yeva L.O., Shexovczova D.D. (2017) Oblik ta audyt vytrat pidpryyemstv restorannogo gospodarstva: upravlinskyj aspekt [Accounting and audit of expenses of restaurant business enterprises: managerial aspect]: monografiya, X. : Vydavecz Ivanchenko I. S., 262 p.

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Кирильєва, Л., & Поливана, Л. (2022). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СЕРВІСУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (02), 11-15. https://doi.org/10.32782/dees.2-2