КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  • В.І. Торопова Український державний університет залізничного транспорту
Ключові слова: кадрові ресурси, інноваційна діяльність, підприємства залізничного транспорту, розвиток, механізм

Анотація

В статті зазначено, що в умовах становлення цифрової економіки у світі, забезпечення ефективності господарювання підприємств залізничного транспорту залежить, перш за все, від інноваційної діяльності. Дієвість обраного механізму інноваційної діяльності безпосередньо залежить від кадрової складової, адже однією з основних перешкод ефективного впровадження інноваційних змін на підприємстві залізничного транспорту є опір працівників, а основою для підвищення якості інноваційних змін є наявність високоінтелектуальних співробітників. У ході дослідження встановлено комплекс факторів, що впливають на впровадження інноваційних змін: культура керівника та персоналу, методи, підходи та стратегія управління, ринкова ситуація та інші зовнішні складові. Виявлені типові помилки в процесі управління інноваційними змінами та кадровими ресурсами. Виконано аналіз концепцій управління знаннями та окреслені концептуальні положення кадрового забезпечення механізму інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту. Встановлено завдання сучасного HR-менеджера на головних етапах управління інноваційними змінами.

Посилання

Дикань В. Л., Зубенко В. О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорті. Харків: УкрДАЗТ, 2008. 194 с.

Дикань В. Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 51. С. 9-20.

Кірдіна О.Г. Пріоритетність інвестиційно-інноваційних проектів на залізничному транспорті. Ефективна економіка. 2011. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=467 (дата звернення 08.06.2022).

Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Юсупова Т. М. Стратегічне управління виробничим потенціалом залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. C. 87 – 95.

Овчиннікова В. О., Панкратов С. В. Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019. № 30 (69). С. 25-29.

Овчиннікова В. О., Обруч Г. В., Веселов А. М., Гавриш К. В. Інструментарій забезпечення збалансованого розвитку АТ «Укрзалізниця» в умовах реалізації цифрових змін у галузі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70-71. С. 44 – 54.

Корінь М. В., Шевченко О. О., Шовкопляс О. О. Управління розвитком кадрового потенціалу підприємств в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 238-245.

Дикань В. Л., Компанієць В. В., Полякова О. М. Етичні основи бізнесу. Етичні основи бізнесу. Харків: УкрДАЗТ. 2012. 316 с.

Балабанова Л. В. Управління персоналом. К.: Знання, 2011. 354 с.

Друкер П. Прихід нової організації. Harvard Business Review. 1988. №1. С. 45-53.

Приймак В. Управління знаннями. К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2019. 240 с.

Поланьї М. Особистісні знання: На шляху до посткритичної філософії. БГК Ім. І. А. Бодуена Де Куртене, 1998. 344 с.

Dykan V. L., Zubenko V. O. (2008) Zabezpechennya efektyvnosti innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv zaliznychnoho transporti [Ensuring the effectiveness of innovative activities of railway transport enterprises]. Kharkiv: UAofRT. 194 p.

Dykan V. L. (2015) Kontseptsiya innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [The concept of innovative development of the economy of Ukraine]. Herald of the economy of transport and industry. no. 51. pp. 9-20.

Kirdina O.G. (2011) Priorytetnistʹ investytsiyno-innovatsiynykh proektiv na zaliznychnomu transporti [Priority of investment and innovation projects in railway transport]. Efficient economy. no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=467. (accessed 08 June 2022).

Tokmakova I.V., Ovchynnikova V.O., Yusupova T.M. (2018) Stratehichne upravlinnya vyrobnychym potentsialom zaliznychnoho transport [Strategic management of the production potential of railway transport]. Herald of the economy of transport and industry. no. 61. pp. 87-95.

Ovchynnikova V. O., Pankratov S. V. (2019) Didzhytalizatsiya protsesu innovatsiynoyi diyalʹnosti zaliznychnoho transportu [Digitalization of the process of innovative activity of railway transport]. Scholarly notes of V. I. Vernadsky Tavri National University. no. 30 (69). pp. 25-29.

Ovchynnikova V. O., Obruch G. V., Veselov A. M., Gavrysh K. V. (2020) Instrumentariy zabezpechennya zbalansovanoho rozvytku AT «Ukrzaliznytsya» v umovakh realizatsiyi tsyfrovykh zmin u haluzi [Toolkit for ensuring balanced development of JSC "Ukrzaliznytsia" in the conditions of implementation of digital changes in the industry]. Herald of the economy of transport and industry. no. 70-71. pp. 44 – 54.

Korin M. V., Shevchenko O. O., Shovkoplyas O. O. (2017) Upravlinnya rozvytkom kadrovoho potentsialu pidpryyemstv v suchasnykh umovakh [Management of the development of personnel potential of enterprises in modern conditions]. Herald of the economy of transport and industry. no. 60. pp. 238-245.

Dykan V. L., Kompaniets V. V., Polyakova O. M. (2012) Etychni osnovy biznesu [Ethical foundations of business]. Ethical foundations of business. Kharkiv: UUofRT. 316 p.

Balabanova L. V. (2011) Upravlinnya personalom [Personnel management]. K.: Znannia. 354 p.

Druker P. (1988) Prykhid novoyi orhanizatsiyi [The arrival of a new organization]. Harvard Business Review. no. 1. pp. 45-53.

Prymak V. (2019) Upravlinnya znannyamy [Knowledge management]. K.: Kyiv National University named T. Shevchenko. 240 p.

Polanyi M. (1998) Osobystisni znannya: Na shlyakhu do postkrytychnoyi filosofiyi [Personal knowledge: On the way to post-critical philosophy]. BGK named I. A. Baudouin De Courtenay, 344p.

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Торопова, В. (2022). КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 128-134. https://doi.org/10.32782/dees.1-21