МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Р.І. Содома Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-5020-6440
  • А.В. Саміло Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, https://orcid.org/0000-0003-3199-8451
  • Г.С. Марутяк Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» https://orcid.org/0000-0002-7986-3401
Ключові слова: моніторинг, територіальні громади, форсайт, фінансово-економічна безпека, інтегральний показник, індикатори безпеки

Анотація

Метою статті є дослідження ключових чинників забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів в контексті розвитку та реалізації фінансового ресурсного потенціалу територіальних громад України. У статті здійснено акцент на проблеми та перспективи у процесі фінансово-економічної безпеки, які потрібно завчасно врахувати і усунути. Акцентовано на необхідності сучасної технології прогнозування розвитку регіонів, такої як форсайт. Форсайт допомагає досягнути рівновагу у прогнозуванні майбутнього через узгодження інтересів у громаді і тим самим сформувати позитивний інвестиційний клімат. Визначено зону фінансово-економічної безпеки (небезпеки) Львівської області за допомогою інтегрального рівня. Запропоновано механізм реалізації стратегії фінансово-економічної безпеки регіону. Окреслено важливі аспекти формування успішних територіальних громад та виокремлено фінансові загрози для регіонів в сучасних умовах.

Посилання

Бак Н. А. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. Світ фінансів. 2019. Вип. 1. С. 98-110.

Дем’яненко В. Є. Модернізація сільських територіальних громад та фінансового механізму забезпечення їх розвитку. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. № 4. С. 115-120.

Децентралізації: офіційний веб-сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/ (дата звернення: 02.05.2022).

Коваленко М. А., Швороб Г.М., Мацієвич Т.О. Шляхи поліпшення фінансового забезпечення діяльності територіальних громад. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014. № 1. С. 36-42.

Кулай А. В. Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи. Наукові записки Національного університетуту «Острозька академія». 2012. Вип. 19. С. 41–44.

Dubnevych, Yu., Sodoma, R., & Dubnevych, N. (2021). Socio-economic development of the united territorial community within the conditions of financial decentralization. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», Vol. 21, 1, 241—251.

Patytska K., Panukhnyk O., Popadynets N., Kramarenko I. Forming the Territorial Communities' Local Budgets in Ukraine Under Decentralization: Current Condition and Management Tasks. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 2021. 14(Special Issue - Serial Number 29). P. 201-208. DOI: https://doi.org/10.22094/joie.2020.677868

Popadynets N., Bondarenko V., Dovba I., Fedurtsia V. Assessment of Efficiency of the Use of Natural Resources Capacity by Territorial Communities in Conditions of Administrative-Territorial Reform in Ukraine. International Journal of Industrial Engineering & Production Research (IJIEPR). 2020. Vol. 31. Issue (4). Pp. 499-510.

Siryk Z., Popadynets N, Pityulich M., Chakii O., Irtyshcheva I., Panukhnyk O., Hyk V., Fedotova Y., Rohozian Y., Lysyak N. Decentralization of local self-government under the conditions of administrative-territorial reform in Ukraine. Accounting, 2021, Vol. 7(4). Pp. 781–790 DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.006

Siryk Z.A (2020) Methodology and practice of financial and investment support of local self-government. National University "Lviv Polytechnic". Lviv, 2020. 348 p.

Sodoma R., Dubynetska P., Kupchak M., Lesyk L., Podzizei O., Zhuk M. Financial decentralization of territorial communities in the context of the implementation of international experience. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2021. Vol 6, No 41 (2021). P.100-111.

Bak N. A. (2019) Finansova bezpeka terytorialnykh hromad v Ukraini: sutnist, strukturni skladovi, zahrozy [Financial security of territorial communities in Ukraine: essence, structural components, threats]. Svit finansiv, vol. 1, pp. 98-110.

Demyanenko VE (2015). Modernizatsiia silskykh terytorialnykh hromad ta finansovoho mekhanizmu zabezpechennia yikh rozvytku [Modernization of rural territorial communities and financial mechanism to ensure their development]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, no. 4, pp. 115-120.

Detsentralizatsii [Decentralization]. Available at: https://decentralization.gov.ua/ (accessed 02.05.2022).

Kovalenko MA, Shvorob GM, Matsievich TO (2014). Shliakhy polipshennia finansovoho zabezpechennia diialnosti terytorialnykh hromad [Ways to improve the financial support of local communities]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, no. 1, pp. 36-42.

Kulay AV (2012) Detsentralizatsiia finansovykh resursiv terytorialnykh hromad v umovakh provedennia biudzhetnoi reformy [Decentralization of financial resources of territorial communities in terms of budget reform]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetutu «Ostrozka akademiia», vol. 19, pp. 41–44.

Dubnevych, Yu., Sodoma, R., & Dubnevych, N. (2021). Socio-economic development of the united territorial community within the conditions of financial decentralization. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», vol. 21, 1, 241-251. Available at: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2419-socio-economic-development-of-the-united-territorialcommunity-within-the-conditions-of-financial-decentralization (accessed 08.09.2022).

Patytska K., Panukhnyk O., Popadynets N., Kramarenko I. (2021) Forming the Territorial Communities' Local Budgets in Ukraine Under Decentralization: Current Condition and Management Tasks. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 14(Special Issue - Serial Number 29), pp. 201-208. DOI: https://doi.org/10.22094/joie.2020.677868

Popadynets N., Bondarenko V., Dovba I., Fedurtsia V. (2020). Assessment of Efficiency of the Use of Natural Resources Capacity by Territorial Communities in Conditions of Administrative-Territorial Reform in Ukraine. International Journal of Industrial Engineering & Production Research (IJIEPR), vol. 31, issue (4), pp. 499-510. Available at: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1126-en.html

Siryk Z., Popadynets N, Pityulich M., Chakii O., Irtyshcheva I., Panukhnyk O., Hyk V., Fedotova Y., Rohozian Y., Lysyak N. (2021) Decentralization of local self-government under the conditions of administrative-territorial reform in Ukraine. Accounting, vol. 7(4), pp. 781–790 DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.006

Siryk Z.A (2020) Methodology and practice of financial and investment support of local self-government. National University "Lviv Polytechnic". Lviv, 348 p.

Sodoma R., Dubynetska P., Kupchak M., Lesyk L., Podzizei O., Zhuk M. (2021) Financial decentralization of territorial communities in the context of the implementation of international experience. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol 6, no 41 (2021), pр. 100-111. Available at: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3554

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Содома, Р., Саміло, А., & Марутяк, Г. (2022). МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 118-123. https://doi.org/10.32782/dees.1-19