ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: диджиталізація, digital-маркетинг, організація, суб’єкти господарювання, інформація, комунікації, інструменти, споживчий ринок, промисловий ринок, цифрові дані

Анотація

В статті розглянуто теоретичні аспекти організації digital-маркетингу суб’єктами господарювання в період активного використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено аналіз наукових поглядів на визначення суті поняття «digital-маркетинг» в системі заходів просування продукції (товарів, послуг) та зроблено уточнення інтерпретації даного виду маркетингу, враховуючи його специфічні особливості. Розроблено типологію цифрових технологій для заходів маркетингу. Розглянуто напрями організації просування продукції на В2В-ринку. Визначено основні переваги використання CRM–систем як дієвого інструменту digital-маркетингу. Розкрито особливості Inbound-маркетингу, орієнтованого на використання веб-сайтів, соціальних мереж, чат-ботів для комунікації, а також застосування інтерактивних медіа на всіх етапах ланцюгу виконання замовлень.

Посилання

Головчук Ю.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 337–341.

Гуменна О.В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. Т. 1. Вип. 1. С. 48–53.

Дерев’янченко Т.Є. Бенівська І.В. Теоретичні аспекти діджитал-маркетингу. 2020. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35458/vz_21_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Марцінковська О., Легкий О. Організаційні аспекти впровадження CRM-систем у діяльність підприємства. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. Вип. 23. С. 81–85.

Мельник Л.Г., Дериколенко А.О. Інструменти digital-маркетингу як засіб просування продукції вітчизняних промислових підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7707

Мушка Д.В., Бондаренко В.М., Попадинець Н.М. Сутність та еволюція digital-маркетингу. Регіональна економіка. 2021. №2. С. 200–204.

Рубан В.В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу. Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». 2018. №30. Том 1. С. 143–146.

Савицька Н.Л., Чміль Г.Л. Нова парадигма маркетингу в умовах цифрової трансформації економіки. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. Вип. 2 (84). С. 81–87.

Солнцев С.О., Грібініченко О.П. Особливості digital-маркетингу на промисловому ринку побутової хімії. Економічний вісник НТУУ. 2018. № 15. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/139966/137025

Тетерятник Б.С. Діджитизація та діджиталізація в контексті віртуалізації господарської діяльності. 2018. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Teteriatnyk.pdf

Цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/581/51d/60258151d2896461958259.pdf

Чміль Г.Л. Адаптивна поведінка суб’єктів споживчого ринку в умовах цифрової трансформації економіки: теорія, методологія та практика : монографія. Харків: Видавець Іванченко І. С. 2021. 377 с.

Чміль Г.Л. Трансформація простору функціонування бізнес-структур під впливом цифровізації: вимір маркетплейсів. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2021. №1. С. 391–405.

Чміль Г.Л., Верзілова Г.Р. Місце маркетингової діяльності у забезпеченні економічного зростання торговельного підприємства. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 10. С. 178–182.

Яцюк Д.В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/16.pdf

REFERENCES:

Holovchuk, Yu.O. (2018). Tsyfrovyi marketynh yak innovatsiinyi instrument komunikatsii [Digital marketing as an innovative communication tool]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 19, pp. 337-341.

Humenna, O.V. (2016). Suchasni instrumenty tsyfrovoho marketynhu v systemi intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii [Modern tools of digital marketing in the system of integrated marketing communications]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 48-53.

Derevianchenko, T.Ie., & Benivska, I.V. (2020). Teoretychni aspekty didzhytal-marketynhu [Theoretical aspects of digital marketing]. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35458/vz_21_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Martsinkovska, O., & Lehkyi, O. (2018). Orhanizatsiini aspekty vprovadzhennia CRM-system u diialnist pidpryiemstva [Organizational aspects of implementation of CRM systems in enterprise activities]. Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, vol. 23, pp. 81-85.

Melnyk, L.G., & Derykolenko, A.O. (2020). Instrumenty digital-marketynhu yak zasib prosuvannia produktsii vitchyznianykh promyslovykh pidpryiemstv [Digital marketing tools as a means of promoting the products of domestic industrial enterprises]. Efektyvna ekonomika, vol. 3. Available at:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7707

Mushka, D.V., Bondarenko, V.M., & Popadynets, N.M. (2021). Sutnist ta evoliutsiia digital-marketynhu [The essence and evolution of digital marketing]. Rehionalna ekonomika, vol. 2, pp. 200-204.

Ruban, V.V. (2018). Suchasni instrumenty tsyfrovoho marketynhu [Modern digital marketing tools]. Visnyk KhDU. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 30, no. 1, pp. 143-146.

Savytska, N.L., & Chmil, H.L. (2020). Nova paradyhma marketynhu v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [A new paradigm of marketing in the conditions of digital transformation of the economy]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, vol. 2 (84), pp. 81-87.

Solntsev, S.O., & Hribinichenko, O.P. (2018). Osoblyvosti digital-marketynhu na promyslovomu rynku pobutovoi khimii [Features of digital marketing in the industrial market of household chemicals]. Ekonomichnyi visnyk NTUU, vol. 15. Available at: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/139966/137025

Teteriatnyk, B.S. (2018). Didzhytyzatsiia ta didzhytalizatsiia v konteksti virtualizatsii hospodarskoi diialnosti [Digitization and digitization in the context of virtualization of economic activity]. Available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Teteriatnyk.pdf

Tsyfrova ekonomika ta informatsiino-kompiuterni tekhnolohii [Digital economy and information and computer technologies]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/581/51d/60258151d2896461958259.pdf

Chmil, H.L. (2021). Adaptyvna povedinka subiektiv spozhyvchoho rynku v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta praktyka : monohrafiia [Adaptive behavior of consumer market subjects in the conditions of digital transformation of the economy: theory, methodology and practice: monograph]. Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenka I.S.

Chmil, H.L. (2021). Transformatsiia prostoru funktsionuvannia biznes-struktur pid vplyvom tsyfrovizatsii: vymir marketpleisiv [Transformation of the space of functioning of business structures under the influence of digitalization: the dimension of marketplaces]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia «Ekonomichni nauky»,vol. 1, pp. 391-405.

Chmil, H.L., & Verzilova, H.R. (2019). Mistse marketynhovoi diialnosti u zabezpechenni ekonomichnoho zrostannia torhovelnoho pidpryiemstva [The place of marketing activity in ensuring the economic growth of a trading enterprise]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 10, pp. 178-182.

Yatsiuk, D.V. (2015). Tsyfrovyi marketynh: maibutnie marketynhovykh komunikatsii v brendynhu [Digital marketing: the future of marketing communications in branding]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/16.pdf

Переглядів статті: 469
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Савицька, Н., & Чміль, Г. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 112-117. https://doi.org/10.32782/dees.1-18