ЦИФРОВА МЕДИЦИНА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

  • І.О. Корчинський Львівська медична академія імені Андрея Крупинського https://orcid.org/0000-0001-9231-1946
  • Н.А. Фірман Львівська медична академія імені Андрея Крупинського
Ключові слова: цифрове здоров’я, медичні інформаційні системи, Digital Health, еHealth

Анотація

Цифрова трансформація суспільства проникла у медичну сферу, що спричинило виникнення понять Е-медицина або Digital Health. Цифрове здоров’я включає програми для мобільного здоров’я, електронні медичні записи, переносні пристрої, телемедицину та персоналізовану медицину. Встановлено, що третина населення України використовує Інтернет мережу для пошуку інформації, що пов’язана зі здоров’ям та ліками. Проникнення цифрових технологій у сферу охорони здоров’я здійснюється за трьома напрямами: впровадження Медичних інформаційних систем, використання інформаційних систем для моніторингу стану пацієнтів та з метою діагностики. Цифрову трансформацію медичної сфери стримують технічні та соціальні причини. До перших відносять низький рівень забезпеченість комп’ютерами та доступом до мережі Інтернет медичних закладів, до других – низький рівень «цифрової» грамотності працівників лікарень та пацієнтів.

Посилання

Marc Mitchell, Lena Kan (2019) Digital Technology and The Future of Health Systems. Health Systems & Reform. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/ DOI: https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1583040

Ronquillo Y., Meyers A., Scott J. Korvek (2022). Digital Health. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books

King B., Fishman E. K., Horton K. M., Rowe S. P.(2018) The Incipient Digital Revolution in Hospitality and Health Care: Digital Is Hospitable. Am Coll Radiol. №15(9). P. 1351-1353.

Woods L., Cummings E., Duff J., Walker K. (2018) Partnering in Digital Health Design: Engaging the Multidisciplinary Team in a Needs Analysis. Stud Health Technol Inform. № 252. P. 176-181.

Гриценко В. В. Цифрова медицина та інтелектуальні інформаційні технології – основа охорони здоров’я майбутнього. Вісник НАН України. 2016, № 5. C. 41-43.

Пироженко А. Електронна медицина – вимога сьогодення. Практика управління медичним закладом. 2018. №11. С. 16-20. URL: http://med-info.net.ua/index.php?q=content/elektronna-medytsina-vymoga-syogodennya

Bernstein C. Digital Health. URL:https://www.techtarget.com/searchhealthit/definition/digital-health-digital-healthcare

Digital technologies: shaping the future of primary health care. World Health Organization 2018. URL: https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/digital-technologies.pdf

Pouschter J, Stewart R. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies but advanced econoimc still have higher rates of technology use. Pew Research Center; 2016 URL: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continuesto-climb-in-emerging-economies/.

Соколенко Л. Ф., Линник С. О. Впровадження засобів цифрового управління в сфері охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1717 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.8.53

Медичні інформаційні системи: огляд можливостей і приклади використання. URL: https://evergreens.com.ua/ua/articles/medical-information-systems.html

Юрочко Т. Електронна охорона здоров’я. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21034.

Андреасян Г. Телемедицина в Україні: нові можливості під час війни. URL: https://blog.liga.net/user/handreasian/article/44440

Бадіков Т. Комп'ютеризація лікарень. Вимушений крок чи нові можливості? URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/badikov/5eaffa47eabf9/

Marc Mitchell, Lena Kan (2019). Digital Technology and The Future of Health Systems. Health Systems & Reform. Available at:https://www.tandfonline.com/doi/full/ DOI: https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1583040

Ronquillo Y., Meyers A., Scott J. Korvek (2022). Digital Health. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books

King B., Fishman E. K., Horton K. M., Rowe S. P.(2018). The Incipient Digital Revolution in Hospitality and Health Care: Digital Is Hospitable. Am Coll Radiol. №15(9). 1351-1353.

Woods L., Cummings E., Duff J., Walker K. (2018). Partnering in Digital Health Design: Engaging the Multidisciplinary Team in a Needs Analysis. Stud Health Technol Inform, no. 252, pp. 176-181.

Hrytsenko V. V. (2016). Tsyfrova medytsyna ta intelektualni informatsiini tekhnolohii – osnova okhorony zdorovia maibutnoho [Digital medicine and intelligent information technologies are the basis of future healthcare]. Visnyk NAN Ukrainy, no. 5, pp. 41-43.

Pyrozhenko A. (2018). Elektronna medytsyna – vymoha sohodennia [Electronic medicine is today's requirement]. Praktyka upravlinnia medychnym zakladom, no. 11, pp. 16-20. Available at: http://med-info.net.ua/index.php?q=content/elektronna-medytsina-vymoga-syogodennya

Bernstein C. Digital Health. Available at: https://www.techtarget.com/searchhealthit/definition/digital-health-digital-healthcare

Digital technologies: shaping the future of primary health care. World Health Organization 2018. Available at: https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/digital-technologies.pdf

Pouschter J, Stewart R. (2016). Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies but advanced econoimc still have higher rates of technology use. Pew Research Center. Available at: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continuesto-climb-in-emerging-economies/.

Sokolenko, L., Lynnyk, S. (2020). Introduction of digital control tools in the field of healthcare. [Implementation of digital management tools in the field of health care]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 8. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1717. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.8.53

Medychni informatsiini systemy: ohliad mozhlyvostei i pryklady vykorystannia. [Medical information systems: overview of possibilities and examples of use]. Available at: https://evergreens.com.ua/ua/articles/medical-information-systems.html

Yurochko T. Elektronna okhorona zdorovia. [Electronic health care]. Available at: http://ekmair.ukmaedu.ua/handle/123456789/21034.

Andreasian H. Telemedytsyna v Ukraini: novi mozhlyvosti pid chas viiny. [Telemedicine in Ukraine: new opportunities during the war]. Available at: https://blog.liga.net/user/handreasian/article/44440

Badikov T. Kompiuteryzatsiia likaren. Vymushenyi krok chy novi mozhlyvosti? [Computerization of hospitals. Forced move or new opportunities?] Available at: https://blogs.pravda.com.ua/authors/badikov/5eaffa47eabf9/

Переглядів статті: 420
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Корчинський, І., & Фірман, Н. (2022). ЦИФРОВА МЕДИЦИНА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 100-105. https://doi.org/10.32782/dees.1-16