ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ТА СТАН ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  • О.В. Комеліна Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-9297-4985
  • В.І. Мироненко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-7849-2728
Ключові слова: мережева економіка, інформаційна економіка, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, Індустрія 4.0

Анотація

У статті проаналізовано становлення поняття мережевої економіки, виокремлено два основних напрями формування та розвитку мережевої економіки, а саме: науково-технологічний та інформаційно-комунікаційний. Досліджено сучасний стан розвитку інформаційно-мережевої економіки в Україні на основі показників глобальних індексів розвитку мережевої економіки. Виділено, що найважливішими серед них є індекс мережевої готовності (NRI), глобальний індекс мережевої взаємодії (GCI), глобальний інноваційний індекс (GII), глобальний індекс розвитку ІКТ (ICT Development Index), індекс цифрової економіки і суспільства (Digital Economy and Society Index – DESI), індекс цифрової еволюції (Digital Evolution Index – DEI), індекс світової цифрової конкурентоспроможності (IMD World Digital Competiveness Index - WDCI), індекс цифровізації економіки (BCG) та ін. Аналіз було проведено за 2020 – 2021 рр., взято до розгляду індекс мережевої готовності (NRI), глобальний індекс мережевої взаємодії (Global Connectivity Index), глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index). Розкрито державну політику щодо формування мережевої економіки. Наведено етапи становлення інформаційно-мережевої моделі економіки в Україні.

Посилання

Castells M. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Wiley-Blackwell, 2010. URL: https://urb.bme.hu/wp-content/uploads/2014/05/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.compressed.pdf (дата звернення: 29.08.2022).

Кастельс М. Інтернет-ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. Київ, 2007. 304 с.

Маслов А. О. Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2012. Вип. 20. С. 3–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2012_20_3 (дата звернення 22.08.2022).

Маслов А. О. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 128. С. 11–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_128_4 (дата звернення 22.08.2022).

Status Report on European Telework. New Methods of Work 1999. URL: http://www.fim.uni-linz.ac.at/research/telework/tw99.pdf (дата звернення 20.08.2022).

Кіт Л. З. Еволюція мережевої економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3(2). С. 187–194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(2)__42 (дата звернення 20.08.2022).

Ustyuzhanina E., Evsukov S., Komarova I. Network Economy as a New Economic System. European Research Studies Journal. 2018. Volume XXI, Issue 3. P. 77-89. URL: https://www.ersj.eu/journal/1045# (дата звернення 17.08.2022).

The Network Readiness Index 2020. Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy. Portulans Institute 2020. URL: https://networkreadinessindex.org/2020/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf (дата звернення 17.08.2022).

The Network Readiness Index 2021. Shaping the Global Recovery How digital technologies can make the post-COVID world more equal. Portulans Institute 2021. URL: https://networkreadinessindex.org/ (дата звернення 17.08.2022).

Кабінет Міністрів України Вектори економічного розвитку 2030. URL: https://nes2030.org.ua/#rec246061582 (дата звернення 10.08.2022).

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179. URL: ttps://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення 11.08.2022).

GCI Ranking Table 2019 URL: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-rankings.html (дата звернення 17.08.2022).

Huawei Shaping the New Normal with Intelligent Connectivity. Mapping your transformation into a digital economy with GCI 2020. URL: https://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2020_whitepaper_en.pdf?v=20201217v2 (дата звернення 17.08.2022).

Cornell University, INSEAD, WIPO The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation. URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434 (дата звернення 17.08.2022).

Cornell University, INSEAD, WIPO The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ (дата звернення 17.08.2022).

WIPO Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ (дата звернення 17.08.2022).

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67. Офіційний вісник України. 2018. № 16. С. 560

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Постанова КМУ від 3 березня 2021 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата звернення 12.08.2022).

Castells M. (2010) The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Wiley-Blackwell. Available at: https://urb.bme.hu/wp-content/uploads/2014/05/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.compressed.pdf (Accessed 29 August 2022).

Castells M. (2007) The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society [Internet galaxy. Considerations regarding the Internet, business and society]. Kyiv: Vakler [in Ukrainian].

Maslov A. O. (2012) Structure of the information economy and its place in the contemporary economic system [The structure of the information economy and its place in the modern economic system]. Ekonomika i pravo, no. 20, pp. 3–13. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2012_20_3 (accessed 22 August 2022) [in Ukrainian].

Maslov A. O. (2011) Etapy rozvytku teorii informatsiinoi ekonomiky u druhii polovyni KhKh – na pochatku KhKhI stolit [Stages of development of the theory of information economy in the second half of the 20th - at the beginning of the 21st centuries]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, no. 128, pp. 11–15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_128_4 (accessed 22 August 2022) [in Ukrainian].

Status Report on European Telework. New Methods of Work 1999. Available at: http://www.fim.uni-linz.ac.at/research/telework/tw99.pdf (accessed 20 August 2022).

Kit L. Z. (2014) Evoliutsiia merezhevoi ekonomiky [Evolution of network economics]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 3, pp. 187–194. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(2)__42 (accessed 22 August 2022) [in Ukrainian].

Ustyuzhanina E., Evsukov S., Komarova I. (2018) Network Economy as a New Economic System. European Research Studies Journal, no. 3, pp. 77-89. Available at: https://www.ersj.eu/journal/1045# (accessed 17 August 2022).

The Network Readiness Index 2020. Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy. Portulans Institute 2020. Available at: https://networkreadinessindex.org/2020/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf (accessed 17 August 2022).

The Network Readiness Index 2021. Shaping the Global Recovery How digital technologies can make the post-COVID world more equal. Portulans Institute 2021. Available at: https://networkreadinessindex.org/ (accessed 17 August 2022).

Kabinet Ministriv Ukrainy Vektory ekonomichnoho rozvytku 2030. [Cabinet of Ministers of Ukraine Vectors of economic development 2030]. Available at: https://nes2030.org.ua/#rec246061582 (accessed 10 August 2022)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 bereznia 2021 r. № 179 [On the approval of the National Economic Strategy for the period until 2030. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 3, 2021 No. 179]. Available at: ttps://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (accessed 11 August 2022)

GCI Ranking Table 2019 Available at: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-rankings.html (accessed 17 August 2022).

Huawei Shaping the New Normal with Intelligent Connectivity. Mapping your transformation into a digital economy with GCI 2020. Available at: https://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2020_whitepaper_en.pdf?v=20201217v2 (accessed 17 August 2022).

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2019); The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. Available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434 (accessed 17 August 2022).

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. Available at: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ (accessed 17 August 2022).

WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization. Available at: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ (accessed 17 August 2022).

Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67 (2018) [Concepts for the development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018 No. 67]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 16, p. 560, 16, 560 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei ta zatverdzhennia planu zakhodiv z yii realizatsii: Postanova KMU vid 3 bereznia 2021 r. № 167-r. [On the approval of the Concept of the development of digital competences and the approval of the plan of measures for its implementation: Resolution of the CMU of March 3, 2021 No. 167-r.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (accessed 12 August 2022) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Комеліна, О., & Мироненко, В. (2022). ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ТА СТАН ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1 (01), 106-111. https://doi.org/10.32782/dees.1-17