ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

Ключові слова: інноваційна безпека, методика оцінки, індикатори, вагові коефіцієнти, Індекс розвитку цифрової економіки

Анотація

Розвиток сучасної економіки нерозривно пов'язаний із впровадженням новітніх цифрових технологій. Зростання обсягів ВВП залежить від інноваційної активності підприємств та рівня інноваційної безпеки. Важливим аспектом забезпечення інноваційної безпеки є розробка методики її оцінки, виявлення чинників, що здійснюють найбільший вплив. Метою написання статті є розробка та апробація методики оцінки інноваційної безпеки держави з врахування впливу цифрових технологій. Розробка методики оцінки рівня інноваційної безпеки проводилось із використанням методів експертних оцінок, нормалізації показників, метода Фішберна. Особливістю запропонованої методики є врахування при оцінці інноваційної безпеки розвитку цифрової економіки. Розроблена методика була апробована у статті. Встановлено, що рівень інноваційної безпеки України перебуває на незадовільному рівні.

Посилання

Александрова О. Ю. Формування інвестиційної моделі у напрямі підвищення інноваційної безпеки регіонів. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму: зб. наук. праць Дн.: ДнУЕП, 2011. № 1 (4). С. 19-23.

Левковець О.М. Інноваційна складова економічної безпеки України. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». 2008. № 19. С. 104-113.

Мицeнкo I. М. Iннoвaцiйнa бeзпeкa Укрaїни в прoцeci iнтeрнaцioнaлiзaцiї знань. Прoблeми рaзвитку зовнішньоекономічних звязків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Дoнeцьк. 2011. Ч. 2. C. 571-579.

Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія. К.: Укрархбудінформ, 2001. 121 с.

Ахновська І. О., Болгов В. Є. Забезпечення інноваційної безпеки національної економіки. Економiка i органiзацiя управлiння. № 2 (22) 2016. С.17-27

Стратегія забезпечення державної безпеки. Указ Президента України від 16.02.2022 р. № 56/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731

Aleksandrova O.Iu. (2011). Formuvannia investytsiinoi modeli u napriami pidvyshchennia innovatsiinoi bezpeky rehioniv. [Formation of the investment model in the direction of increasing the innovative security of the regions.] Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu: zb. nauk. prats Dn.: DnUEP, no. 1 (4), pp. 19-23

Levkovets O.M. (2008). Innovatsiina skladova ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. [An innovative component of Ukraine's economic security]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Zb. nauk. prats. Tematychnyi vypusk: Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva. Kharkiv: NTU «KhPI», no. 19, pp. 104-113.

Mishchenko I. M. (2011). Innovatsiina bezpeka Ukrainy v protseci internatsionalizatsii znan. [Innovative security of Ukraine in the process of internationalization of knowledge]. Problemy razvytku zovnishnoekonomichnykh zviazkiv i zaluchennia inozemnykh investytsii: rehionalnyi aspekt. Donetsk, Ch. 2, pp. 571-579.

Hubskyi B.V. (2001). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia: monohrafiia [Economic security of Ukraine: measurement methodology, state and strategy of provision: monograph.]. Kyiv: Ukrarkhbudinform, 2001. 121.

Akhnovska I.O., Bolhov V.Ie. (2016). Zabezpechennia innovatsiinoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky. [Ensuring innovative security of the national economy]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no. 2 (22), pp. 17-27

Stratehiia zabezpechennia derzhavnoi bezpeky. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 16.02.2022 r. № 56/2022 [Strategy for ensuring state security. Approved by Decree of the President of Ukraine dated February 16, 2022 No. 56/2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy 29.10.2013 № 1277 [Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated October 29. 2013 No. 1277]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Грень, Р. (2022). ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 43-49. https://doi.org/10.32782/dees.1-7