МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: методи оцінки ризиків діяльності, ринок небанківських фінансових послуг, регулятор, учасники, фінансові установи, фінансові послуги

Анотація

Зміна у 2020 році регулятора ринку небанківських фінансових послуг поклала початок новому розвитку питання управління ризиками діяльності фінансових установ, що знайшли своє відображення у нормативно-правових актах спрямованих на реалізацію уніфікованого підходу до аналізу ризику. Але, виключність діяльності окремих учасників ринку протирічить запропонованій універсальності та не відповідає вимогам регулятора щодо оцінки ризиків їх діяльності. Крім того, існує проблема державної неврегульованості вибору методів оцінки ризику, що обмежує установи суб’єктивністю. У статті узагальнено існуючу практику застосування методів оцінки ризиків діяльності на ринку небанківських фінансових послуг в Україні, вивчено законодавчі ініціативи Національного банку України щодо запровадження їх обов’язкового стрес-тестування та досліджено досвід оцінки ризику минулим регулятором. За результатами огляду сформовано рекомендації щодо зміни уніфікованості підходів до оцінки ризику на більш спеціально спрямовані через необхідність врахування особливостей ліцензійного спрямування окремого суб’єкту.

Посилання

Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг : Постанова Правління Національного банку України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-21#Text (дата звернення: 14.06.2022).

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України : проєкт Постанови Правління Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-08-26.pdf (дата звернення: 14.06.2022).

Постанова Правління Національного банку України «Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування» №157 від 11.12.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0157500-20#Text (дата звернення : 14.06.2022).

Борисов І. В., Панасюк К. С. Оцінка ризиків як головна мета пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Інтернет-конференції, 29 листопада 2019 р. Харків : НДІ ПЗІР НАПрНУ. С. 185-193. ISBN 978-617-7806-04-1. URL : https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/29.11.19/_29_11_2019_28.pdf (дата звернення : 14.06.2022).

Гриценко К. Г. Інтегральна оцінка ризику страхової компанії. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь : Вид-во Мелітопольська поліграфія «Люкс», 2012. №3 (19). С. 58-64. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/58396/7/Hrytsenko_Intehralna_otsinka_ryzyku.pdf;jsessionid=BFEC0A79B6068A28A6DA27F742CB8205 (дата звернення : 14.06.2022).

Кузнецова Н. В. Методи і моделі аналізу, оцінювання та прогнозування ризиків у фінансових системах : дис. докт. тех. наук : 01.05.04, Київ, 2018, 415 с. URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26340/1/Kuznietsova_diss.pdf (дата звернення : 14.06.2022).

Тарасова К. І. Методологічні засади кількісної оцінки ризику. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Економіка. 2013. № 23. С. 367-372. URL: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/73.pdf (дата звернення : 09.08.2022).

Гасанова Г. І., Приварникова І. Ю. Застосування методу експертних оцінок для прогнозування валютного ризику на невеликих підприємствах. Приазовський економічний вісник. 2017. №5 (05). С. 110-114. (дата звернення : 09.08.2022).

Ніщик Т. В. Фінансові ризики та способи управління ними. Фінансовий ринок. 2018. URL : http://libfor.com/index.php?newsid=3217 (дата звернення : 09.08.2022).

Ющенко Н. Л. Економіко-математичний інструментарій прийняття рішень в умовах невизначеності та/або ризику. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 5. С. 99-107. URL : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_5/jrn/pdf/20.pdf (дата звернення : 09.08.2022).

Барташевська Ю. М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17). С. 15-24. URL : https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2014/2/3.pdf (дата звернення : 09.08.2022).

Романчук К. Г., Стефанишин Д. В. Сценарний підхід та метод Байєса для оцінювання ризиків системних аварій на гідровузлах. Системні дослідження та інформаційні технології. 2016. № 2. С. 116-124. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134019 (дата звернення : 09.08.2022).

Латишева О. В., Титаренко О. Д. Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2017. № 2 (33). С. 77–82. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130419 (дата звернення : 09.08.2022).

Ситник В. Ф., Ситник Н. В. Дерева рішень в системах дейтамайнінгу. Формування ринкової економіки. 2006. № 16. С. 442–454. URL : https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19850?show=full (дата звернення : 09.08.2022).

Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів : розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 484 від 13.02.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0352-14#Text (дата звернення : 09.08.2022).

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. №361-IX. Дата оновлення : 16.08.2020 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190361.html (дата звернення : 09.08.2022).

Про затвердження Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року : рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2020 р. № 797. Дата оновлення: 31.03.2021. URL : https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686 (дата звернення : 14.05.2021).

Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств : розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 980 від 30.05.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-19#n16 (дата звернення : 09.08.2022).

Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств : розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 980 від 30.05.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-19#n16 (дата звернення : 09.08.2022).

Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика : розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 850 від 07.06.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n40 (дата звернення : 09.08.2022).

Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7 : розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1840 від 19.09.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1186-19#n17 (дата звернення : 09.08.2022).

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами : розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10845.html (дата звернення: 09.08.2022).

Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах : проєкт Постанови Правління Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_Regulation_SUR_2022-06-27.pdf?v=4 (дата звернення : 09.08.2022).

National Bank of Ukraine (2020) Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “On the approval of the Rules for drawing up and submitting reports by participants in the non-banking financial services market. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-21#Text (Accessed 14.06.2022).

National Bank of Ukraine (2020) Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “On the approval of Amendments to the Rules for the organization of statistical reporting submitted to the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-08-26.pdf (accessed 14.06.2022).

National Bank of Ukraine (2020) Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Regulations on the establishment of criteria for assessing the degree of risk from the activities of non-banking financial services market participants, their social importance, on the basis of which the periodicity of scheduled inspections is determined, and the procedure for their application. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0157500-20#Text (accessed 14.06.2022).

Borysov, I. V., Panasyuk, K. S. (2019), Risk assessment as the main goal of prudential supervision of non-banking financial institutions [Otsinka ryzykiv yak holovna meta prudentsiynoho nahlyadu za nebankivs'kymy finansovymy ustanovamy]. Modern problems of the development of law and economics in an innovative society: coll. of science pr. based on the materials of the 2nd Internet conference, November 29, 2019, Kharkiv: Research Institute PZIR NAPrNU. P. 185-193. Available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/29.11.19/_29_11_2019_28.pdf (accessed 14.06.2022).

Hrytsenko, K. G. (2022), “Integrated risk assessment of an insurance company” [ Intehral'na otsinka ryzyku strakhovoyi kompaniyi]. Collection of scientific works of Tavriyya State Agro-Technological University (Economic Sciences), Melitopol: "Lux" Publishing House of Melitopol, 2012, No. 3 (19), P. 58-64. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/58396/7/Hrytsenko_Intehralna_otsinka_ryzyku.pdf;jsessionid=BFEC0A79B6068A28A6DA27F742CB8205 (accessed 14.06.2022).

Kuznetsova, N. V. (2018), “Methods and models of risk analysis, assessment and forecasting in financial systems”, thesis. dr. technical sciences: 01.05.04, Kyiv, 2018, 415 p. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26340/1/Kuznietsova_diss.pdf (accessed 14.06.2022).

Tarasova, K. I. (2013), “Methodological principles of quantitative risk assessment” [Metodolohichni zasady kil'kisnoyi otsinky ryzyku], Scientific notes of the National University "Ostroh Academy", Economy series, 2013, 23, pp. 367-372. Available at: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/73.pdf (Accessed 09.08.2022).

Hasanova, G. I., Pryvarnikova, I. Yu. (2017), “Application of the method of expert assessments for forecasting currency risk at small enterprises” [Zastosuvannya metodu ekspertnykh otsinok dlya prohnozuvannya valyutnoho ryzyku na nevelykykh pidpryyemstvakh]. Pryazovsky Economic Bulletin, 2017, 5 (05), pp. 110-114.

Nischyk, T. V. (2018), “Financial risks and methods of managing them” [Finansovi ryzyky ta sposoby upravlinnya nymy], Financial market. Available at: http://libfor.com/index.php?newsid=3217 (Accessed 09.08.2022).

Yushchenko, N. L. (2017), “Economic and mathematical decision-making toolkit in conditions of uncertainty and/or risk” [Ekonomiko-matematychnyi instrumentarii pryiniattia rishen v umovakh nevyznachenosti ta/abo ryzyku], Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 2017, 5, pp. 99-107. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_5/jrn/pdf/20.pdf (accessed 09.08.2022).

Bartashevska, Yu. M. (2014), “Risk assessment of enterprise investment projects in the process of their implementation” [Otsinka ryzyku investytsiinykh proektiv pidpryiemstva v protsesi yikh realizatsii], European vector of economic development, 2014, No. 2 (17), pp. 15-24. Available at: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2014/2/3.pdf (accessed 09.08.2022).

Romanchuk, K. G., Stefanyshyn, D. V. (2016) Scenario approach and Bayesian method for assessing the risks of system accidents at hydraulic nodes [Stsenarnyi pidkhid ta metod Baiiesa dlia otsiniuvannia ryzykiv systemnykh avarii na hidrovuzlakh], System research and information technologies, no. 2, pp. 116-124. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134019 (accessed 09.08.2022).

Latysheva, O. V., Tytarenko, O. D. (2017) Peculiarities of the use of simulation modeling for risk assessment of investment projects of an industrial enterprise [Osoblyvosti vykorystannia imitatsiinoho modeliuvannia dlia otsinky ryzykiv investytsiinykh proektiv promyslovoho pidpryiemstva], Herald of economic science of Ukraine, no. 2 (33), pp. 77–82. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130419 (accessed 09.08.2022).

Sytnyk, V.F., Sytnyk, N.V. (2006) Decision trees in data mining systems [Dereva rishen v systemakh deitamaininhu]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky, no. 16, pp. 442–454. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19850?show=full (accessed 09.08.2022).

National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2014), “Order of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets “On the approval of the Requirements for the regular conduct of stress testing by insurers and the disclosure of information on key risks and the results of stress tests”. available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0352-14#Text (accessed 09.08.2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On the prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds of crime, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction”. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190361.html (accessed 09.08.2022).

National Securities and Stock Market Commission (2020), The decision of the National Securities and Stock Market Commission “On the approval of the Financial Sector Development Strategy of Ukraine until 2025” Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686 (accessed 09.08.2022).

National Commission that carries out state regulation in the field of financial markets of services (2019), The order of the National Commission that carries out state regulation in the field of financial markets of services “On the approval of the Regulation on mandatory financial standards and requirements limiting the risks of operations with financial assets of financial institutions that have received a license to carry out economic activities for the provision of guarantees and sureties”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-19#n16 (accessed 09.08.2022).

National Commission for State Regulation in the Field of Financial Markets of services (2019), The order of the National Commission for State Regulation in the Field of Financial Markets of services “On the approval of the Regulation on mandatory financial standards and requirements limiting risks in transactions with financial assets of financial institutions that have received a license to carry out economic activities for the provision of guarantees and sureties”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-19#n16 (accessed 09.08.2022).

National Commission for State Regulation in the Field of Financial Services Markets (2018), The Order of the National Commission for State Regulation in the Field of Financial Services Markets “On the approval of the Regulation on mandatory criteria and standards of capital adequacy and solvency, liquidity, profitability, asset quality and riskiness of insurer operations”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n40 (accessed 09.08.2022).

State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine (2019), The order of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine “On the approval of the Regulation on mandatory financial standards and requirements limiting risks in transactions with financial assets of credit unions, and recognition as having lost validity”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1186-19#n17 (accessed 09.08.2022).

The State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine (2005), “The order of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine “Regulations on the procedure for providing financial services”. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10845.html (accessed 09.08.2022).

National Bank of Ukraine (2022) Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “On the approval of the Regulation on the organization of the risk management system in financial service providers and non-bank financial groups draft. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_Regulation_SUR_2022-06-27.pdf?v=4 (accessed 09.08.2022).

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Шорох, В. (2022). МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 29-35. https://doi.org/10.32782/dees.1-5