ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

Ключові слова: ланцюг поставок, глобальні ланцюги поставок, клієнт, додана вартість, споживча цінність

Анотація

В статті розкрито важливість погляду на підприємство з позиції концепцій маркетингу і логістики у розрізі ланцюга поставок. Окреслено передумови формування доданої вартості у ланцюгу поставок на основі поглядів різних науковців. В процесі проведення досліджень виявлено, що найістотнішою ланкою доданої вартості у ланцюгу поставок є клієнт, який формує цінності на протязі усього ланцюга поставок. Розкрито сутність глобального ланцюга створення вартості, який поєднує у собі елементи класичного ланцюга поставок, але характерною рисою його є територіальна приналежність до різних континентів або торгових блоків. Підкреслено елемент розвитку глобальних ланцюгів поставок на основі нелінійної кривої, аргументуючи це тим фактом, що розумова праця додає більшу цінність, ніж фізична. Виокремлено два типи ланцюгів у міжнародній економіці: глобальні ланцюги товарів, ініційовані виробником та організацією-покупцем. Розкрито один із важливих трендів у розвитку глобальних ланцюгів поставок, а саме що центри наукових досліджень та інновацій знаходяться в розвинених країнах, в той час як процеси фізичного створення продукту зосереджені в країнах, що розвиваються.

Посилання

Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок/ Под.общ.ред.В.С.Лукинского. СПб.: Питер, 2004. 316с.

Чубала А., Неструй Р., Мазурек-Лопацінська К.Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство-клієнт»: монографія. Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2007. 250с.

Чухрай Н., Гірна О.Б. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: монографія. Львів: “Інтелект-Захід”. 2007. 232с.

Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.

Портер М. Е. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс. 2017. 454 с.

Дугінець Г. В. Глобальні ланцюги вартості: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2018. 412 с.

Кравцова І.В. Методика дослідження глобальних ланцюгів доданої вартості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 16. С. 39–44.

Ярощук Д.О., Охріменко О.О.Інтеграція вітчизняних наукомістких виробництв у глобальні ланцюга доданої вартості. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. №14.

Черкас Н. Концепції глобальних мереж та ланцюгів створення вартості.

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. К.: Т-во “Знання”, КОО; Львів: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. 566 с.

Крикавський Є., Патора-Висоцька З. Ланцюг вартості Портера (конструкція, деконструкція, реконструкція) та управління за цінностями. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 2 С.121-133.

Чухрай Н.І., Криворучко Я.Ю. Оцінювання та розвиток відносин між бізнес-партнерами: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7». 2008. 360с.

Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ. / Под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1998. 576 с.

Ciesielski M., Długosz J., Fuks K. Zarządzanie łańcuchami dostaw. Pod red. naukową M. Ciesielskiego. Warszawa: PWE. 2014. 190s.

Blaik P., Matwiejczuk R. Logistycny łańcuch tworzenia wartosti. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 2018. S.72-73.

Ігнатюк А.І. Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2013. № 28. т.1. С.53-59.

Christopher M. (2004). Lohystyka y upravlenye tsepochkamy postavok [Logistics and management of supply chains] (V. S. Lukinsky. Eds.). St. Petersburg: Peter (in Russian).

Chubala A., Nestruy R. & Mazurek-Lopatsinska K. (2007). Transformatsiia vartosti u rozvytku vidnosyn «pidpryiemstvo-kliient»: monohrafiia [Transformation of value in the development of "enterprise-client" relations: monograph]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic University (in Ukrainian).

Chuhrai N. & Girna O.B. (2007). Formuvannia lantsiuha postavok: pytannia teorii ta praktyky: monohrafiia [Supply chain formation: issues of theory and practice: monograph]. Lviv: Intellect-West (in Ukrainian).

Krykavskyy E., Pokhylchenko O. & Fertch M. (2017). Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic University (in Ukrainian).

Porter M. E. (2017). Konkurentnoe preymushchestvo. Kak dostych vysokoho rezultata y obespechyt eho ustoichyvost [Competitive advantage. How to achieve a high result and ensure ego stability]. Moscow: Alpina Business Books (in Russian).

Duginets G. V. (2018). Hlobalni lantsiuhy vartosti: monohrafiia [Global value chains: monograph]. Kyiv: Kyiv National Trade and Economy University (in Ukrainian).

Kravtsova I.V. (2016). Metodyka doslidzhennia hlobalnykh lantsiuhiv dodanoi vartosti [Research methodology of global chains of added value]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 16. 39–44 (in Ukrainian).

Yaroschuk D.O. & Okhrimenko O.O. (2020). Intehratsiia vitchyznianykh naukomistkykh vyrobnytstv u hlobalni lantsiuha dodanoi vartosti [Integration of domestic knowledge-intensive industries into global value-added chains]. Actual problems of economy and management, 14 (in Ukrainian).

Cherkas N. (2018). Kontseptsii hlobalnykh merezh ta lantsiuhiv stvorennia vartosti [Concepts of global networks and value chains]. Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 60-70 (in Ukrainian).

Zagorodnii A.G., Voznyuk G.L. & Smovzhenko T.S. (2002) Finansovyi slovnyk [Financial dictionary]. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).

Krykavskyi E. & Patora-Vysotska Z. (2015). Porters value chain (construction, deconstruction, reconstruction) and value management [Porter's value chain (construction, deconstruction, reconstruction) and value management]. Marketing and innovation management, no. 2, pp. 121-133 (in Ukrainian).

Chuhrai N. & Kryvoruchko Y. (2008). Otsiniuvannia ta rozvytok vidnosyn mizh biznes-partneramy: monohrafiia [Evaluation and development of relations between business partners: monograph]. Lviv: Rastr-7 (in Ukrainian).

Thompson A. & Strickland A. (1998). Stratehycheskyi menedzhment. Iskusstvo razrabotki y realyzatsyi stratehii [Strategic Management. The art of strategy development and implementation] (L.G. Zaitseva, M.I. Sokolova Eds.) Moskva: UNITI (in Russian).

Ciesielski M., Długosz J., Fuks K. (2014). Zarządzanie łańcuchami dostaw (M. Ciesielski Ed.) Warszawa: PWE, 190p.

Blaik P., Matwiejczuk R. (2018). Logistycny łańcuch tworzenia wartosti. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp.72-73.

Ignatyuk A.I. (2013). Rol hlobalnykh lantsiuhiv narakhuvannia vartosti u pidvyshchenni konkurentospromozhnosti ekonomiky [The role of global value chains in increasing the competitiveness of the economy]. Theoretical and applied issues of economics, no. 28(1), pp. 53-59 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Гірна, О. (2022). ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 22-28. https://doi.org/10.32782/dees.1-4