ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

  • П.А. Фісуненко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: «зелена» економіка, стратегія, модель, стратегічні пріоритети, трансформація, прогрес

Анотація

Концептуальні зрушення парадигми функціонування економічної системи країни, в умовах повномасштабного воєнного вторгнення, зумовлюють необхідність докорінної зміни стратегічних векторів прогресивного розвитку «зеленої» економіки держави, акцентуючи увагу на трансформаційних зрушеннях та необхідності диверсифікації ступеню впливу потенційних зовнішньоекономічних загроз. Функціонування існуючої моделі «зеленої» економіки в таких умовах є малоефективним, а тому, - необхідними є структурні зміни парадигми становлення «зелених» інвестицій в державі, залучення додаткового фінансування державних проєктів та програм у сфері «зеленої» економіки, необхідності зміни інноватики програми стратегічного розвитку економічної системи в цілому. У статті проаналізовано основні засади впровадження комплексної моделі «зеленої» економіки в Україні та забезпечення аспектів її прогресивного розвитку. Наукова новизна дослідження полягає у проведенні комплексного аналізу пріоритетних аспектів інноваційної моделі «зеленої» економіки із врахуванням ступеню впливу факторів оточуючого економічного середовища.

Посилання

Green Growth Index 2020: Measuring perfor-mance in achieving SDG targets. GGGI technical report, № 16. Global Green Growth Institute. Republic of Korea. 2020. URL: https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth-In-dex.pdf.

The Bioeconomy to 2030: desingning a policy agenda. OECD, 2009.

Савицький О. Планування відновлення в розпал війни. Foreign Ukraine. 2022. URL: https://foreignukraines.com/2022/11/22/why-is-it-necessary-to-build-a-green-economy-in-ukraine-after-the-war/

Аналітичний звіт до Повідомлення Комісії для Європейського Парламенту, Європейської Ради та Ради Висновок Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі. Європейська Комісія. 2023. 70 c. URL: https://euua.kmu.gov.ua/sites/default/files/imce/analitychnyy_zvit_yek_ukrayinskoyu.pdf

Річний моніторинговий звіт «Україна та Європейський зелений курс». Dixigroup. 2023. 37 c. URL: https://ua-energy.org/uk/posts/richnyi-monitorynhovyi-zvit-ukraina-ta-yevropeiskyi-zelenyi-kurs-04-02-2023

Як відбудувати «зелену» країну: рекомендації для відновлення України. ГО «ДІКСІ ГРУП». 2022. 25 c.

Honcharuk I., Tokarchuk D., Gontaruk Y., Hreshchuk H. Bioenergy recycling of household solid waste as a direction for ensuring sustainable development of rural areas. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal. Volume 26. Issue 1. P. 23-42

Kaletnik G. M., Shpykuliak O.G., Bilokinna I.D. The concept of “green economy” in the development of social formations. Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas: collective monograph. Sofia, 2021. P. 61–79.

Квач Я. П., Фірсова К. В., Борісов О. Г. «Зелена економіка»: можливості для України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 52–56.

Бистряков І. К. Становлення зеленої економіки в Україні: методологічні аспекти. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 50–57.

Гончаренко М. Ф., Пархоменко Н. М., Лучин О. М. «Зелена» економіка як напрям досягнення стійкого еколого-економічного розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 6(228). С. 6–15.

Green Growth Index 2020: Measuring perfor-mance in achieving SDG targets. (2020) GGGI technical report, № 16. Global Green Growth Institute. Republic of Korea. Available at: https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth--Index.pdf.

Bioekonomika do 2030 roku: rozrobka prohramy polityky [The Bioeconomy to 2030: desingning a policy agenda]. (2009) OECD.

Oleh Savytskyi. Planuvannia vidnovlennia v rozpal viiny [Reconstruction planning in the midst of war]. Foreign Ukraine. 2022. Available at: https://foreignukraines.com/2022/11/22/why-is-it-necessary-to-build-a-green-economy-in-ukraine-after-the-war/

Analitychnyi zvit do Povidomlennia Komisii dlia Yevropeiskoho Parlamentu, Yevropeiskoi Rady ta Rady Vysnovok Yevropeiskoi Komisii shchodo zaiavky Ukrainy na chlenstvo v Yevropeiskomu Soiuzi [Analytical report to the Communication of the Commission to the European Parliament, the European Council and the Board of Conclusions of the European Commission regarding Ukraine's application for membership in the European Union]. Yevropeiska Komisiia. 2023. 70 p. Available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/imce/analitychnyy_zvit_yek_ukrayinskoyu.pdf

Richnyi monitorynhovyi zvit «Ukraina ta Yevropeiskyi zelenyi kurs» [Annual monitoring report "Ukraine and the European Green Deal"]. Dixigroup. 2023. 37 c. URL: https://ua-energy.org/uk/posts/richnyi-monitorynhovyi-zvit-ukraina-ta-yevropeiskyi-zelenyi-kurs-04-02-2023

Yak vidbuduvaty «zelenu» krainu: rekomendatsii dlia vidnovlennia Ukrainy [How to rebuild a "green" country: recommendations for the recovery of Ukraine]. HO «DIKSI HRUP». 2022. 25 c

Honcharuk I., Tokarchuk D., Gontaruk Y., Hreshchuk H. Bioenergy recycling of household solid waste as a direction for ensuring sustainable development of rural areas. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal. Volume 26. Issue 1. P. 23-42

Kaletnik G. M., Shpykuliak O.G., Bilokinna I.D. The concept of “green economy” in the development of social formations. Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas: collective monograph . Sofia, 2021. P. 61–79.

Kvach, Ya. P., Firsova, K. V. & Borisov, O. H. (2015). «Zelena ekonomika»: mozhlyvosti dlia Ukrainy ["Green economy": opportunities for Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 6, рр. 52–56 (in Ukrainian).

Bystriakov, I. K. (2011). Stanovlennia zelenoi ekonomiky v Ukraini: metodolohichni aspekty [Formation of the green economy in Ukraine: methodological aspects]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4, рр. 50–57 (in Ukrainian).

Honcharenko, M. F., Parkhomenko, N. M. & Luchyn, O. M. (2020). «Zelena» ekonomika yak napriam dosiah-nennia stiikoho ekoloho-ekonomichnoho rozvytku rehionu ["Green" economy as a direction to achieve sustainable ecological and economic development of the region]. Aktualni problemy ekonomiky, 6(228), рр. 6–15 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Фісуненко, П. (2024). ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (11), 29-34. https://doi.org/10.32782/dees.11-4