ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СТАЛОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ

  • А.В. Ткачук Миколаївський національний аграрний університет
  • О.А. Христенко Миколаївський національний аграрний університет
Ключові слова: сільське господарство, виробництво продукції харчування, стале виробництво, аграрний сектор, продуктивність

Анотація

Стаття присвячена аналізу чинників, що впливають на підвищення продуктивності сільського господарства та сталого виробництва продукції харчування в Україні. Визначено, що негативно впливає на аграрний сектор початок повномасштабного вторгнення, зокрема бойові дії на сході та півдні країни. Це призводить до руйнування інфраструктури та зменшення виробничих потужностей, що ускладнює підвищення продуктивності. На тлі війни критичною стала екологічна ситуація, зокрема забруднення грунтів та водойм, що впливає на зниження якості продукції. Поширення набули також й економічні труднощі та фінансові обмеження, що, зі свого боку, гальмують доступ до сучасних технологій та інвестицій у сільське господарство. Визначено, що інноваційні технології можуть сприяти підвищенню продуктивності, але їх впровадження вимагає значних витрат та стимулювання інноваційного мислення серед аграріїв.

Посилання

Андрос С. В., Герасимчук В. Г. Тенденції зміни рівня проблемних кредитів у портфелі банків, що кредитують сільське господарство, під час війни. Науковий журнал. Економічні науки: Реалії часу. 2023. № 68(4). DOI: https://doi.org/10.15276/ETR.04.2023.2

Шабля О. С., Рудь В. П., Косенко Н. П. Стан та перспективи розвитку галузі овочівництва в умовах війни. Аграрні інновації. 2023. № 18. С. 136–142.

Холодняк Ю. В., Гавриленко Є. А. Роль автоматизації та інтернету речей в управлінні агропромисловим комплексом. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції. ТДАТУ, 2023. С. 32–37.

Звіт про прямі збитки інфраструктури та непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на червень 2023 року. KSE, 2023. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf

Україна: Вплив війни на сільське господарство та засоби до існування в Україні. Результати загальнонаціонального опитування сільських домогосподарств. ФАО, 2022. 44 с. DOI: https://doi.org/10.4060/cc3311en

Овочі «борщового набору» в Україні: дефіциту не очікується, проте імпорт можливий. Kurkul, 2023. URL: https://kurkul.com/spetsproekty/1523-ovochi-borschovogo-naboru-v-ukrayini-defitsitu-ne-ochikuyetsya-prote-import-mojliviy

Інфляційний звіт. Жовтень 2023 року. Національний банк України, 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q4.pdf?v=6

Україна цьогоріч збільшила експорт агропродукції на 15% – УКАБ. Укрінформ. 2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3806895-ukraina-cogoric-zbilsila-eksport-agroprodukcii-na-15-ukab.html

Аграрний сектор України у 2023 році: складові стійкості, проблеми та перспективні завдання. Національний інститут стратегічних досліджень, 2024. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ahrarnyy-sektor-ukrayiny-u-2023-rotsi-skladovi-stiykosti-problemy-ta

Верховна Рада України прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно. Верховна Рада України, 2023. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/235340.html

Демиденко Л., Наконечна Ю. Фінансова стійкість аграрного сектору економіки України в умовах воєнного стану. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2023. № 1(222). С. 48 55.

Приходько О. Як зробити кредити для фермерів доступнішими. Економічна правда, 2024. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/02/27/710483/

Лубінець Д. Довкілля – мовчазна жертва війни: як російська армія вчиняє екологічні злочини й порушує права людини. LB.UA, 2023. URL: https://lb.ua/blog/dmytro_lubinets

Серед основних потреб фермерів напередодні весняної посівної 2023 - добрива, гербіциди й пестициди. Державний аграрний реєстр, 2023. URL: https://www.dar.gov.ua/news-list/sered-osnovnih-potreb-fermeriv-naperedodni-vesnyanoyi-posivnoyi-2023-dobriva-gerbicidi-y-pesticidi

Вплив змін клімату на сільське господарство стане однією з ключових тем Agritechnica-2023. Super Agronom, 2023. URL: https://superagronom.com/news/17952-vliv-zmin-klimatu-na-silske-gospodarstvo-stane-odniyeyu-z-klyuchovih-tem-agritechnica-2023

Гончарук І. В., Томашук І. В. Вплив інноваційних процесів на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 1(63). С. 30 47.

Бабан Т. О., Неонетта В. В. Технологічні інновації для сталого розвитку сільського господарства. Молодь і технічний прогрес в АПВ: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2023. С. 609–612.

Кучмійова Т. С., Мороз Т. О., Шешунова А. В. Використання штучного інтелекту в сільському господарстві. Modern Economics. 2023. № 39. С. 69 74.

Шацька З. Я., Прима В. І. Особливості впровадження інформаційних технологій в аграрному секторі України. Агросвіт. 2022. № 13 14. С. 60–64.

Andros, S. V., Herasymchuk, V. H. (2023). Tendentsii zminy rivnia problemnykh kredytiv u portfeli bankiv, shcho kredytuiut silske hospodarstvo, pid chas viiny [Trends in the level of problem loans in the portfolio of banks lending to agriculture during the war]. Naukovyi zhurnal. Ekonomichni nauky: Realii chasu – Scientific journal. Economic sciences: Realities of time, 68(4). DOI: https://doi.org/10.15276/ETR.04.2023.2 (in Ukrainian)

Shablia, O. S., Rud, V. P., Kosenko, N. P. (2023). Stan ta perspektyvy rozvytku haluzi ovochivnytstva v umovakh viiny [State and prospects of development of the vegetable growing industry in the conditions of war]. Ahrarni innovatsii – Agrarian innovations, 18, 136 142 (in Ukrainian)

Kholodniak, Yu. V., Havrylenko, Ye. A. (2023). Rol avtomatyzatsii ta internetu rechei v upravlinni ahropromyslovym kompleksom [The role of automation and the Internet of Things in the management of the agro-industrial complex]. Tekhnichne zabezpechennia innovatsiinykh tekhnolohii v ahropromyslovomu kompleksi: materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konferentsii, TDATU, 32 37 (in Ukrainian)

KSE (2023). Zvit pro priami zbytky infrastruktury ta nepriami vtraty ekonomiky vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii Rosii proty Ukrainy stanom na cherven 2023 roku [Report on direct infrastructure damage and indirect economic losses from the destruction caused by Russia's military aggression against Ukraine as of June 2023]. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf (in Ukrainian)

FAO (2022). Ukraina: Vplyv viiny na silske hospodarstvo ta zasoby do isnuvannia v Ukraini. Rezultaty zahalnonatsionalnoho opytuvannia silskykh domohospodarstv [Ukraine: The impact of war on agriculture and livelihoods in Ukraine. Results of a nationwide survey of rural households]. DOI: https://doi.org/10.4060/cc3311en (in Ukrainian)

Kurkul (2023). Ovochi «borshchovoho naboru» v Ukraini: defitsytu ne ochikuietsia, prote import mozhlyvyi [Borsch set vegetables in Ukraine: no shortage is expected, but imports are possible]. URL: https://kurkul.com/spetsproekty/1523-ovochi-borschovogo-naboru-v-ukrayini-defitsitu-ne-ochikuyetsya-prote-import-mojliviy (in Ukrainian)

Natsionalnyi bank Ukrainy (2023). Infliatsiinyi zvit. Zhovten 2023 roku [Inflation report. October 2023]. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q4.pdf?v=6 (in Ukrainian)

Ukrinform (2023). Ukraina tsohorich zbilshyla eksport ahroproduktsii na 15% – UKAB [Ukraine increased exports of agricultural products by 15% this year - UCAB]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3806895-ukraina-cogoric-zbilsila-eksport-agroprodukcii-na-15-ukab.html (in Ukrainian)

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen (2024). Ahrarnyi sektor Ukrainy u 2023 rotsi: skladovi stiikosti, problemy ta perspektyvni zavdannia [Agrarian sector of Ukraine in 2023: components of sustainability, problems and prospective tasks]. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ahrarnyy-sektor-ukrayiny-u-2023-rotsi-skladovi-stiykosti-problemy-ta (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy (2023). Verkhovna Rada Ukrainy pryiniala Zakon pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo zvilnennia vid cplaty podatku na nerukhome maino, vidminne vid zemelnoi dilianky, za znyshchene chy poshkodzhene nerukhome maino [The Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine on Exemption from Taxation of Real Estate Other Than Land Plots for Destroyed or Damaged Real Estate]. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/235340.html (in Ukrainian)

Demydenko, L., Nakonechna, Yu. (2023). Finansova stiikist ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Financial stability of the agrarian sector of the Ukrainian economy under martial law]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 1(222), 48 55 (in Ukrainian)

Prykhodko, O. (2024). Yak zrobyty kredyty dlia fermeriv dostupnishymy [How to make loans more affordable for farmers]. Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/02/27/710483/ (in Ukrainian)

Lubinets, D. (2023). Dovkillia – movchazna zhertva viiny: yak rosiiska armiia vchyniaie ekolohichni zlochyny y porushuie prava liudyny [The environment is a silent victim of war: how the Russian army commits environmental crimes and violates human rights]. LB.UA. URL: https://lb.ua/blog/dmytro_lubinets (in Ukrainian)

Derzhavnyi ahrarnyi reiestr (2023). Sered osnovnykh potreb fermeriv naperedodni vesnianoi posivnoi 2023 - dobryva, herbitsydy y pestytsydy [Fertilizers, herbicides, and pesticides are among the main needs of farmers ahead of the spring 2023 planting season]. URL: https://www.dar.gov.ua/news-list/sered-osnovnih-potreb-fermeriv-naperedodni-vesnyanoyi-posivnoyi-2023-dobriva-gerbicidi-y-pesticidi (in Ukrainian)

Super Agronom (2023). Vplyv zmin klimatu na silske hospodarstvo stane odniieiu z kliuchovykh tem Agritechnica-2023 [The impact of climate change on agriculture will be one of the key topics of Agritechnica-2023]. URL: https://superagronom.com/news/17952-vliv-zmin-klimatu-na-silske-gospodarstvo-stane-odniyeyu-z-klyuchovih-tem-agritechnica-2023 (in Ukrainian)

Honcharuk, I. V., Tomashuk, I. V. (2023). Vplyv innovatsiinykh protsesiv na pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Influence of innovative processes on increasing the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 1(63), 30 47 (in Ukrainian)

Baban, T. O., Neonetta, V. V. (2023). Tekhnolohichni innovatsii dlia staloho rozvytku silskoho hospodarstva [Technological innovations for sustainable development of agriculture]. Molod i tekhnichnyi prohres v APV: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 609 612 (in Ukrainian)

Kuchmiiova, T. S., Moroz, T. O., Sheshunova, A. V. (2023). Vykorystannia shtuchnoho intelektu v silskomu hospodarstvi [The use of artificial intelligence in agriculture]. Modern Economics, 39, 69 74 (in Ukrainian)

Shatska, Z. Ya., Pryma, V. I. (2022). Osoblyvosti vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v ahrarnomu sektori Ukrainy [Features of the introduction of information technologies in the agricultural sector of Ukraine]. Ahrosvit – Agrosvit, 13 14, 60 64 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Ткачук, А., & Христенко, О. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СТАЛОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (2 (11), 22-28. https://doi.org/10.32782/dees.11-3