БАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИМ МАРКЕТИНГОМ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Д.В. Дячков Полтавський державний аграрний університет
  • О.Ю. Плескач Полтавський державний аграрний університет
  • Т.В. Олійник Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: діджитал-середовище, Індустрія 4.0., інструменти управління маркетингом, Інтернет, інфлюєнесери, комунікаційні канали, цифровий маркетинг

Анотація

У статті визначено актуальність трансформації маркетингової діяльності та управління нею на основі розвитку цифрового середовища та запровадження техніки й технологій Індустрії 4.0. Розподілено види цифрового маркетингу на ті, що були імплементовані з класичного маркетингу та ті, які виникли в наслідок розвитку цифрового середовища. Окреслено та охарактеризовано базовий набір інструментів цифрового маркетингу, який диференційовано за чотирма напрямами: «розумні» гаджети, Інтернет-комунікації, цифрове телебачення та цифрове радіо. Зважаючи на розглянутий інструментарій цифрового маркетингу, виокремлено окремі тенденції щодо перспектив його розвитку, які проявлятимуться у переформатуванні «розмовного» маркетингу, формуванні «іншого погляду» на використання діалогових стилів цифрового маркетингу, розширення впливу контент-маркетингу, оптимізації реклами в результаті розвитку рекламних платформ, використання нових соціальних мереж, та їх сприйняття потенційними клієнтами та організаціями, а також цілеспрямованому зростанні цифрового маркетингу лідерів думок.

Посилання

Ажажа М., Венгер О., Фурсін О. Концепція цифрового маркетингу 4.0: еволюція, характеристика, типологія. Humanities studies. 2023. Вип. 14. С. 135-147.

Білик В.В., Сергієнко О.А., Крупенна І.А. Інструменти цифрового маркетингу в умовах трансформації комунікацій сучасної організації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Вип. 825. С. 33-40.

Вовчанська О.М., Іванова Л.О., Балук Н.Р. Технології цифрового маркетингу в управлінні комунікаціями зі споживачами. Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної освіти, науки і практики : Міжнародна науково-практична конференція (26 січня 2023 р.). 2023. Державний біотехнологічний університет. Харків, С. 184-189.

Дячков Д. В., Плескач О.Ю., Бурик В.В. Сутність поняття цифровий маркетинг та його етимологічні особливості. Інфраструктура ринку. 2023. №70/2023. С. 88-93.

Забаштанська Т. В., Вербівська Л. В. Сутність e-маркетингу та його роль у розвитку підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 35. С. 529-535.

Лойко Є.М. Діджиталізація маркетингової комунікативної стратегії підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». 2021. №4 (64). С. 135-142.

Ніколайчук В., Бабич А. Гавриш Ю. Digital-маркетинг як одна з найвпливовіших та найефективніших галузей маркетингу. В2В marketing : Збірник наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції, (23 вересня 2021 р.). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2021. С. 400-408.

Олифіренко Ю., Повна С., Біланенко О. Цифровий маркетинг і логістика в адаптивному управлінні інноваційним розвитком підприємства. Науковий вісник Полісся. 2023. №2 (25). С. 240-250.

Стрій Л., Демчук С. Маркетинг в цифрової економіці. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. №2(02). С. 63-69.

Янковець Т. Стратегічне управління цифровим маркетингом. Scientia·fructuosa : Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2022. № 145(5). С. 93-112.

Azhazha M., Venher O., Fursin O. (2023). Kontseptsiya tsyfrovoho marketynhu 4.0: evolyutsiya, kharakterystyka, typolohiya [The concept of digital marketing 4.0: evolution, characteristics, typology. Humanities studies. Vyp. 14. pp. 135-147.

Bilyk V. V., Serhiyenko O. A., Krupenna I. A. (2020). Instrumenty tsyfrovoho marketynhu v umovakh transformatsiyi komunikatsiy suchasnoyi orhanizatsiyi [Digital marketing tools in the conditions of transformation of communications of a modern organization]. Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu [Scientific Bulletin of Chernivtsi University]. 2020. Vyp. 825. pp. 33-40.

Vovchansʹka O. M., Ivanova L. O., Baluk N. R. (2023). Tekhnolohiyi tsyfrovoho marketynhu v upravlinni komunikatsiyamy zi spozhyvachamy [Technologies of digital marketing in the management of communications with consumers]. Tsyfrova transformatsiya ta dydzhytal tekhnolohiyi dlya staloho rozvytku vsikh haluzey suchasnoyi osvity, nauky i praktyky : Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [Digital transformation and digital technology for the sustainable development of all branches of modern education, science and practice: International Scientific and Practical Conference]. Derzhavnyy biotekhnolohichnyy universytet [State Biotechnological University]. Kharkiv. 2023. pp. 184-189.

Dyichkov D. V., Pleskach O.Yu., Buryk V.V. (2023). Sutnistʹ ponyattya tsyfrovyy marketynh ta yoho etymolohichni osoblyvosti [The essence of the concept of digital marketing and its etymological features]. Infrastruktura rynku [Market infrastructure]. №70/2023. pp. 88-93.

Zabashtansʹka T. V., Verbivsʹka L. V. (2019). Sutnistʹ e-marketynhu ta yoho rolʹ u rozvytku pidpryyemstva [The essence of e-marketing and its role in enterprise development]. Infrastruktura rynku [Market infrastructure]. Vyp. 35. pp. 529-535.

Loyko Ye. M. (2021). Didzhytalizatsiya marketynhovoyi komunikatyvnoyi stratehiyi pidpryyemstva [Digitization of the company's marketing communication strategy]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» [Scientific notes of the "KROK"]. №4 (64). pp. 135-142.

Nikolaychuk V., Babych A. Havrysh Yu. (2021). Digital-marketynh yak odna z nayvplyvovishykh ta nayefektyvnishykh haluzey marketynhu [Digital marketing as one of the most influential and effective branches of marketing]. B2B marketing: zbirnyk naukovykh pratsʹ XV mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [B2B marketing: collection of scientific works of the XV international scientific and practical conference]. Natsionalʹnyy tekhnichnyy universytet Ukrayiny «Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut imeni Ihorya Sikorsʹkoho» [National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"]. Kyiv. pp. 400-408.

Olyfirenko Yu., Povna S., Bilanenko O. (2023). Tsyfrovyy marketynh i lohistyka v adaptyvnomu upravlinni innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva [Digital marketing and logistics in adaptive management of innovative development of the enterprise]. Naukovyy visnyk Polissya [Polissya scientific bulletin]. №2 (25). pp. 240-250.

Striy L., Demchuk S. (2022). Marketynh v tsyfrovoyi ekonomitsi [Marketing in the digital economy]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka [Digital economy and economic security]. №2(02). pp. 63-69.

Yankovetsʹ T. (2022). Stratehichne upravlinnya tsyfrovym marketynhom [Strategic management of digital marketing]. Scientia fructuosa : visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu [Scientia fructuosa: Bulletin of Kyiv national university of trade and economics]. № 145(5). pp. 93-112.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-09-25
Як цитувати
Дячков, Д., Плескач, О., & Олійник, Т. (2023). БАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИМ МАРКЕТИНГОМ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. Цифрова економіка та економічна безпека, (8 (08), 137-142. https://doi.org/10.32782/dees.8-23