ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПІД ВПЛИВОМ IV ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

  • І.С. Крамаренко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Ключові слова: дуальна форма набуття фахових компетенцій, світній процес, вища освіта, інноваційні вектори, IV промислова революція, учасники освітнього процесу, стейкхолдери університету, економічний ефект

Анотація

Обґрунтовано інноваційні вектори розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом IV промислової революції. Проаналізовано сучасний стан використання інформацій систем та технологій закладами освіти. Визначено, що під час пандемії короновірусної інфекції та ведення активних бойових дій на території України все більшої актуальності набуло використання інформаційних технологій для забезпечення освітнього процесу. Визначено, що найбільш актуальними серед закладів освіти у впроваджені освітнього процесу є складні освітні середовищами Moodle та GOOGLE CLASSROOM, використання відеозв’язку (ZOOM, Skype, Meet та інші) та месенджерів (Viber, Messenger, Telegram). Обґрунтовано інноваційні вектори та інструменти розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій під впливом четвертої промислової революції. Визначено, що інноваційними інструментами розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій стане використання Інтернет речей та Штучного інтелекту.

Посилання

Віннікова І. І., Іщенко І. А. Прогнози і виклики четвертої промислової революції. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 квітня 2021 р.). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 44–46.

Гулеи А. І., Гулеи С. А. Соціально-економічні ефекти розвитку індустрії 4.0. в державі. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 4. С. 96–105.

Тимошенко О. В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. Бізнесінформ. 2019. № 2. C. 21–29.

Кадемія М. Ю., Опушко Н. Р. Дуальна форма професійної підготовки майбутніх педагогів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2020. Вип. 55. С. 160–166. DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-160-166

Аналітична довідка щодо тенденцій організацій дистанційного навчання у закладах вищої освіти у 2021/2022 навчальному році в умовах воєнного стану (за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу). URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/ANALITICHNA-DOVIDKA-ZVO_12.06.pdf (дата звернення: 26.09.2023)

Крамаренко І. С., Іртищева І. О., Надточіи І. І., Гришина Н. В., Іщенко О. А. Концептуальні компоненти дуальної форми набуття фахових компетенцій у системі вищої освіти: реалії сьогодення та технології імплементації в умовах четвертої промислової революції. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 2. С. 270–276.

Innovative Technologies in Education. Linkedin. 2022. URL: https://www.linkedin.com/pulse/innovative-technologies-education-itauma-itauma-ph-d- (дата звернення: 26.09.2023)

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних Ч–52 потоків: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та д.е.н., проф. О. М. Сохацької. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. 478 с.

Крамаренко І. С., Надточій І. І., Гришина Н. В. Дуальна форма набуття компетенцій у сфері вищої освіти: світовий досвід впровадження та інтеграція України. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 1. С. 373–378.

Тєлєтов О. С., Лазоренко В. Є. Забезпечення інноваційного розвитку в закладах вищої освіти. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. № 3. C. 66–73.

Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk I., Boiko Y., Kramarenko I., & Trushlyakova A. (2021) Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System, Advances in Intelligent Systems and Computing: 4th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Future Applications, IHIET – AI 2021, 28-30 April 2021, vol. 1378 AISC, рр. 635–642.

Vinnikova I. I., & Ishchenko I. A. (2021) Prohnozy i vyklyky chetvertoï promyslovoi revoliutsii [Forecasts and challenges of the fourth industrial revolution]. Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 22 kvitnia 2021 r.). Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika», рр. 44–46. (in Ukrainian)

Guley A. I., & Guley S. A. (2018). Sotsialno-ekonomichni efekty rozvytku industrii 4.0. v derzhavi [Socio-economic effects of the development of industry 4.0. in the state]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky, vol 3, no 4, pp. 96–105. (in Ukrainian)

Tymoshenko O. V. (2019) Vyklyky ta zahrozy chetvertoï promyslovoi revoliutsii: naslidky dlia Ukrainy [Challenges and threats of the fourth industrial revolution: consequences for Ukraine]. Biznesinform, no 2, рр. 21–29. (in Ukrainian)

Kademiya M. Yu., & Opushko N. R. (2020) Dualna forma profesiinoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv [Dual form of professional training of future teachers]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, vol. 55, рр. 160–166. DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-160-166 (in Ukrainian)

Analitychna dovidka shchodo tendentsii orhanizatsii dystantsiinoho navchannia u zakladakh vyshchoï osvity u 2021/2022 navchalnomu rotsi v umovakh voiennoho stanu (za rezultatamy onlain-nketuvannia uchasnykiv osvitnoho protsesu) [Analytical report on the trends of distance learning organizations in institutions of higher education in the 2021/2022 academic year under martial law (based on the results of an online survey of participants in the educational process)]. Available at: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/01/ANALITICHNA-DOVIDKA-ZVO_12.06.pdf (accessed September 30, 2023)

Kramarenko I. S., Irtischeva I. O., Nadtochii I. I., Grishina N. V., & Ishchenko O. A. (2023) Kontseptualni komponenty dualnoi formy nabuttia fakhovykh kompetentsii u systemi vyshchoï osvity: realii sohodennia ta tekhnolohii implementatsii v umovakh chetvertoi promyslovoi revoliutsii [Conceptual components of the dual form of acquiring professional competences in the system of higher education: the realities of today and implementation technologies in the conditions of the fourth industrial revolution]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky, vol. 8, no 2, рр. 270–276. (in Ukrainian)

Innovative Technologies in Education. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/innovative-technologies-education-itauma-itauma-ph-d-(accessed September 30, 2023)

Krysovaty A. I. & Sokhatska O. M. (2018) Chetverta promyslova revoliutsiia: zmina napriamiv mizhnarodnykh investytsiinykh Ch–52 potokiv: monohrafiia [The fourth industrial revolution: change in the direction of international investment Ch–52 flows: monograph]. Ternopil: Yu. V. Osadtsa. (in Ukrainian)

Kramarenko I. S., Nadtochii I. I., & Gryshina N. V. (2023) Dualna forma nabuttia kompetentsii u sferi vyshchoï osvity: svitovyi dosvid vprovadzhennia ta intehratsiia Ukrainy [Dual form of acquiring competencies in the field of higher education: world experience of implementation and integration of Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky, vol. 8, no 1, рр. 373–378. (in Ukrainian)

Teletov O. S., & Lazorenko V. E. (2019) Zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku v zakladakh vyshchoï osvity [Ensuring innovative development in institutions of higher education]. Visnyk SumDU. Seriia «Ekonomika», no 3, рр. 66–73. (in Ukrainian)

Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I., Stetsiv I., Stetsiv I., Hryhoruk I., Boiko Y., Kramarenko I., & Trushlyakova A. Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System. Advances in Intelligent Systems and Computing: 4th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Future Applications, IHIET – AI 2021, 28-30 April 2021, Vol. 1378 AISC. P. 635–642.

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2023-09-25
Як цитувати
Крамаренко, І. (2023). ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПІД ВПЛИВОМ IV ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (8 (08), 3-7. https://doi.org/10.32782/dees.8-1