ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

Ключові слова: освіта, середня освіта, освітня сфера, децентралізація, стратегія, закордонний досвід

Анотація

Статтю присвячено дослідженню закордонного досвіду використання децентралізації як стратегічного напрямку розвитку освіти. На основі дослідження зроблено наступні висновки. Регулювання відносин у сфері освіти в Канаді здійснюється децентралізовано - суб'єктами федерації провінції та території. На федеральному рівні знаходяться дорадчі органи освіти, які складаються з представників міністерства та департаментів освіти провінції. Ці дорадчі органи координують формування та обговорення загальної судової політики в сфері освіти, а також виконують представницькі функції на майданчиках. Державні органи не приймають участі у формуванні навчальних планів. Ці питання містяться у підпорядковані громадськості: шкільних рад, рад місцевих громад, рад за оцінкою якості. Повністю ці органи визначені законодавчо (на рівні провінції), однак державними не є.

Посилання

Максименко О. Децентралізаціяв освіт європейських країн: досвід Норвегії. Український педагогічний журнал.2021. No 4. С.77–87.

Семенюк Ю., Колісніченко Н. Визначення та основні поняття децентралізації освіти: публічно-управлінський контекст. Public Administration and Local Government, 2019. №3(42). С. 111-120.

Левченко Л.М., Антонова Л.В., Антонов А.В. Децентралізація освіти як дієвий сервісний інструмент впливу на розвиток регіонів. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2019. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1468

Застрожнікова І.В. Принципи децентралізації в управлінні освітою. Державне управління. 2019. № 1(2). С. 59–65

Возняк Г.В., Жеребило І.В. Децентралізація освіти: вітчизняні реалії та напря-ми реформування. Світ фінансів. 2020. N1 (62). С. 128–139.

British North America Act. URL: https://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/ca_1867.html.

Child care and early years act. S.O., Chapter 11 Schedule 1 dated 2014. Ontario, Canada. URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/14c11

Early Childhood Educators Act, S.O., Chapter 11 Schedule 1 dated 2007. Ontario, Canada. URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/07e07

Loi sur l’instruction publique. Québec, Canada. URL: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/I-13.3%20/ .

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. Québec, Canada. URL: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cr/i-13.3,%20r.%208

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Québec, Canada. URL: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-4.1.1.

Post-secondary Education Choice and Excellence Act, S.O., Chapter 36, dated 2000. Ontario, Canada. URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/00p36

Maksymenko O. (2021) Detsentralizatsiia v osviti yevropeiskykh krain: dosvid Norvehii [Decentralization in education in european countries: the experience of Norway]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 77–87. [in Ukrainian]

Semeniuk Yu., Kolisnichenko N. (2019) Vyznachennia ta osnovni poniattia detsentralizatsii osvity: publichno-upravlinskyi kontekst [Definition and basic concepts of decentralization of education: public and administrative context]. Public Administration and Local Government, 3(42), 111-120. [in Ukrainian]

Levchenko LM., Antonova L. V., Antonov A.V. (2019) Detsentralizatsiia osvity yak diievyi servisnyi instrument vplyvu na rozvytok rehioniv [Decentralization of education as an effective service instrument influence on regional development]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1468 [in Ukrainian]

Zastrozhnikova I.V. (2019) Pryntsypy detsentralizatsii v upravlinni osvitoiu [Principles of decentralization in education management]. Derzhavne upravlinnia, 1(2), 59–65. [in Ukrainian]

Vozniak H.V., Zherebylo I.V. Detsentralizatsiia osvity: vitchyzniani realii ta napriamy reformuvannia [decentralization of education: domestic realities and areas of reform]. Svit finansiv. 2020. N1 (62). С. 128–139. [in Ukrainian]

British North America Act. Available at: https://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/ca_1867.html.

Child care and early years act. S.O., Chapter 11 Schedule 1 dated 2014. Ontario, Canada. URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/14c11

Early Childhood Educators Act, S.O., Chapter 11 Schedule 1 dated 2007. Ontario, Canada. Available at: https://www.ontario.ca/laws/statute/07e07

Loi sur l’instruction publique. Québec, Canada. Available at: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/I-13.3%20/ .

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. Québec, Canada. Available at: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cr/i-13.3,%20r.%208

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Québec, Canada. Available at: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-4.1.1.

Post-secondary Education Choice and Excellence Act, S.O., Chapter 36, dated 2000. Ontario, Canada. Available at: https://www.ontario.ca/laws/statute/00p36

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Манн, Р., & Скорина, В. О. (2023). ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 160-164. https://doi.org/10.32782/dees.7-26