МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ

Ключові слова: Безготівкові розрахунки, фінансові активи, цифрові фінансові технології, інновації, криптовалюта

Анотація

У сучасному глобалізованому світі, де міжнародна торгівля та обіг товарів постійно зростають, платіжні операції стають надзвичайно важливою складовою. Разом із цим, виникає потреба впровадження та вдосконалення безготівкових розрахунків, які стають однією з ключових форм розрахунків не лише в Україні, але й у всьому світі. Аналізуючи цей аспект, ми також розглядаємо визначення "безготівкових розрахунків" та їх функціонування в контексті національного досвіду та регулювання цих операцій в Україні. Наше дослідження охоплює історичний аспект розвитку безготівкових розрахунків, починаючи від найдавніших часів і закінчуючи сучасними електронними системами. Ми також провели аналіз визначень, які надаються як українськими, так і зарубіжними науковцями та дослідниками, щодо цього виду розрахунків, розглядаючи їх як загальні поняття і принципи впровадження в різних аспектах життєдіяльності та економічних систем. Зокрема, ми вивчили регулювання безготівкових розрахунків з точки зору нормативно-правового забезпечення в Україні. Наша робота також включає аналіз впливу інновацій у сфері безготівкових розрахунків на конкурентоспроможність банків. Це стає актуальним через зростання ролі технологічних компаній у наданні фінансових послуг та зміну уявлень клієнтів щодо користування цифровими технологіями. Ми також зосередилися на новітніх формах інновацій, які використовують банки для покращення своєї діяльності та залучення клієнтів, включаючи такі як cashback, системи Google Pay, Apple Pay, а також технології NFC. Зараз банки в Україні та у всьому світі стикаються з необхідністю цифрової трансформації, щоб залишатися конкурентоспроможними та привертати нових клієнтів, та наша робота допомагає вивчити вплив цих інновацій на їх діяльність. Отже, у світлі глобалізації та технологічних змін, розгляд ролі та визначення безготівкових розрахунків стають ключовими аспектами розвитку фінансової системи, і наша робота допомагає розкрити цю тему в комплексі та унікально.

Посилання

Сідельник О.П., В’язовий С.М. Методологія визначення понятійного аспекту формування безготівкових розрахунків в умовах цифровізації економіки. Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку Випуск 2(5)2022 збірник наукових праць Харків – 2022., С. 7¬12. URL: https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/20413 DOI: https://doi.org/10.26565/2786-4995-2022-2-01

Борисов А.Б. Великий економічний словник. - М.: Книжковий світ, 1999. – 895 с.

Дянів Р.П. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. – Київ:, 2002. – 704 с.

Завадський Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О.О. Словник економічних термінів: Менеджмент. Маркетинг, підприємництво. навч. – метод. посібник – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.

Золотогоров В.Г. Енциклопедичний словник з економіки: Полимя, 1997 – 571 с.

Банківська енциклопедія/За ред. С.І. Лукаш, Л.А. Малютіна. - Дніпропетровськ

Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник - 5-е вид., Перероб. та дод. М.: ІНФРА-М, 2007. 495 с. (Б-ка словників "ІНФРА-М ", URL: https://www.ebk.net.ua/Book/Ses/b/0032.htm )

Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна та ін. ред.: М.І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2011. – 590 c.

Сухарський В.С. Економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 328 с.

Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

Господарський кодекс України

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: постанова Правління Національного банку України: від 21.01.2004 р. № 22. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за № 377.

Офіційний сайт НБУ URL: https://bank.gov.ua/

Про інноваційну діяльність : Закон України від 31.03.2023. № 40- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Василевська І.В. Сучасні проблеми банківських послуг АТ КБ «Приватбанк». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2018. № 2. С. 27¬29.

Панченко О.В. Аналіз та умови забезпечення ефективності діяльності банків в Україні. Ефективна економіка. 2019. №10 URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/51.pdf

Sidelnyk O.P., Viazovyi S.M. Metodolohiia vyznachennia poniatiinoho aspektu formuvannia bezghotivkovykh rozrakhunkiv v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Methodology for determining the conceptual aspect of the formation of non-cash payments in the conditions of digitalization of the economy]. Finansovo-kredytni systemy: perspektyvy rozvytku Vypusk 2(5)2022 zbirnyk naukovykh prats Kharkiv – 2022., S. 7¬12. URL: https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/20413 DOI: https://doi.org/10.26565/2786-4995-2022-2-01

Borysov A.B. Velykyi ekonomichnyi slovnyk [ A large economic dictionary] - M.: Knyzhkovyi svit, 1999. – 895 s.

Dianiv R.P. Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera.[ Encyclopedia of a businessman, economist, manager] – Kyiv:, 2002. – 704 s.

Zavadskyi Y.S., Osovska H.V., Yushkevych O.O. Slovnyk ekonomichnykh terminiv: Menedzhment. Marketynh, pidpryiemnytstvo. [Dictionary of economic terms: Management. Marketing, entrepreneurship] navch. – metod. posibnyk – Zhytomyr: ZhITI, 1999. – 444 s.

Zolotohorov V.H. Entsyklopedychnyi slovnyk z ekonomiky: Polymia [Encyclopedic dictionary of economics: Polymia], 1997 – 571 s.

Bankivska entsyklopediia [Banking encyclopedia]/Za red. S.I. Lukash, L.A. Maliutina. - Dnipropetrovsk

Partyn H.O., Zahorodnii A.H. Finansy pidpryiemstv [Enterprise finance] Navch. posib. – 2-he vyd., pererob. i dop. – K.: Znannia, 2006. – 379 s.

Raizberh B.A., Lozovskyi L.Sh., Starodubtseva E.B. Sovremennyi ekonomichnyi slovnyk [Modern economic dictionary] - 5-e vyd., Pererob. ta dod. M.: INFRA-M, 2007. 495 s. (B-ka slovnykiv "INFRA-M ",URL: https://www.ebk.net.ua/Book/Ses/b/0032.htm )

Hroshi ta kredyt pidruchnyk [Money and credit: a textbook] / M.I. Savluk, A.M. Moroz, I.M. Lazepko, M.F. Pukhovkina ta in. red.: M.I. Savluk. – K.: KNEU, 2011. – 590 c.

Sukharskyi V.S. Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk [Economic dictionary-reference]. – Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2002. – 328 s.

Shchetynin A.I. Hroshi ta kredyt: Pidruchnyk [Money and credit: Textbook]: Vyd. 2-he, pererob. ta dop. – Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. – 432 s.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro bezghotivkovi rozrakhunky v Ukraini v natsionalnii valiuti: postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy [On the approval of the Instructions on non-cash payments in Ukraine in the national currency: resolution of the Board of the National Bank of Ukraine]: vid 21.01.2004 r. № 22. Zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 29.03.2004 r. za № 377.

Ofitsiinyi sait NBU [Official website of the NBU] // https://bank.gov.ua/

Pro innovatsiinu diialnist : Zakon Ukrainy [On innovative activity: Law of Ukraine] vid 31.03.2023. № 40- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Vasylevska I.V. Suchasni problemy bankivskykh posluh AT KB «Pryvatbank» [Modern problems of banking services JSC CB "Privatbank"]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». 2018. № 2. S. 27-29.

Panchenko O.V. Analiz ta umovy zabezpechennia efektyvnosti diialnosti bankiv v Ukraini [Analysis and conditions for ensuring the effectiveness of banks in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. 2019. №10 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/51.pdf

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
В’язовий, С. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 120-125. https://doi.org/10.32782/dees.7-19