МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕВЕЛОПЕРАМИ МАЙБУТНІХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА НИХ

Ключові слова: майбутні об’єкти нерухомості, спеціальні майнові права на майбутні об’єкти нерухомості, облік операцій фінансування житлового будівництва, оцінювання спеціальних майнових прав на майбутні об’єкти нерухомості, методика бухгалтерського обліку майбутніх об’єктів нерухомості

Анотація

У статті розглянуто сутність майбутніх об’єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них як об’єктів бухгалтерського обліку. Проаналізовано відповідність цих об’єктів обліку критеріям активів згідно з нормативними документами з бухгалтерського обліку. Обґрунтовано приналежність спеціальних майнових прав на майбутні об’єкти нерухомості до нематеріальних активів девелопера, визначено порядок їхнього визнання та рахунки для синтетичного обліку. Сформульовано способи оцінювання справедливої вартості спеціальних майнових прав на майбутні об’єкти нерухомості за витратним, доходним та порівняльним підходами. Запропоновано методику синтетичного обліку девелопером господарських операцій із залучення фінансування на будівництво майбутніх об’єктів нерухомості та реалізації споруджених об’єктів.

Посилання

Гуменна-Дерій М.В., Зінкевич О.В. Нормативно-правове регулювання обліку фінансових активів як складової фінансових інструментів у будівництві. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». 2022. Вип. 2 (98). С. 43-57.

Воскресенська Т. Обліково-аналітичні аспекти фінансування житлового будівництва в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 45. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1963

Дерій М.В. Особливості обліку грошово-розрахункових операцій у інститутах спільного інвестування (на прикладі житлово-будівельних підприємств). Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка. 2012. Вип. 3 (37). С. 155–159.

Лемішовська О.С., Гадзало Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення в процесах управління фінансуванням та освоєнням коштів на житлове будівництво. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 51. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2503

Суркова Ю.О. Особливості обліку залучених активів управителями фондів фінансування будівництва. Інноваційна економіка. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року), 2016, С. 21-24.

Озерова О. Банк проведень: облік майнових прав на об’єкті нерухомості. Електронний журнал «Головбух». 2023 р. № 30.

Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому: Закон України від 15.08.2022 р. № 2518-IX.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

Концептуальна основа фінансової звітності. [Електронний ресурс]. Url: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Humenna-Deriy M.V., Zinkevych O.V. (2022). Normatyvno-pravove rehulyuvannya obliku finansovykh aktyviv yak skladovoyi finansovykh instrumentiv u budivnytstvi [Normative and legal regulation of accounting of financial assets as a component of financial instruments in construction]. Visnyk NUVHP. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 2 (98), pp. 43-57. (in Ukrainian).

Voskresensʹka T. (2022) Oblikovo-analitychni aspekty finansuvannya zhytlovoho budivnytstva v Ukrayini [Accounting and analytical aspects of housing construction financing in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 45. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1963 (in Ukrainian).

Deriy M.V. (2012) Osoblyvosti obliku hroshovo-rozrakhunkovykh operatsiy u instytutakh spilnoho investuvannya (na prykladi zhytlovo-budivelʹnykh pidpryyemstv) [Peculiarities of accounting of monetary and settlement transactions in joint investment institutions (on the example of housing and construction enterprises)]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu : Seriya: Ekonomika, vol. 3 (37), pp. 155–159. (in Ukrainian).

Lemishovsʹka O.S., Hadzalo N.M. (2023) Oblikovo-analitychne zabezpechennya v protsesakh upravlinnya finansuvannyam ta osvoyennyam koshtiv na zhytlove budivnytstvo [Accounting and analytical support in the processes of management of financing and utilization of funds for housing construction]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 51. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2503 (in Ukrainian).

Surkova YU.O. (2016) Osoblyvosti obliku zaluchenykh aktyviv upravytelyamy fondiv finansuvannya budivnytstva [Peculiarities of accounting of assets involved by managers of construction financing funds]. Proceedings of the Innovatsiyna ekonomika (m. Odesa, 7-8 October 2016), pp. 21-24. (in Ukrainian).

Ozerova O. (2023) Bank proveden: oblik maynovykh prav na obyekti nerukhomosti [Transaction bank: accounting of property rights on real estate]. Elektronnyy zhurnal «Holovbukh», vol 30. (in Ukrainian).

Pro harantuvannya rechovykh prav na obyekty nerukhomoho mayna, yaki budutʹ sporudzheni v maybutnʹomu (2022) [On guaranteeing property rights to real estate objects that will be built in the future]: Zakon Ukrayiny vid 15.08.2022 r. № 2518-IX. (in Ukrainian).

Natsionalʹne polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 1 «Zahalʹni vymohy do finansovoyi zvitnosti» (2013) [National regulation (standard) of accounting 1 «General requirements for financial reporting»]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 07.02.2013 r. № 73. (in Ukrainian).

Kontseptualna osnova finansovoyi zvitnosti [Conceptual basis of financial reporting]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text. (in Ukrainian).

Pro investytsiynu diyalnist (1991) [On investment activity]. Zakon Ukrayiny vid 18.09.1991 № 1560-XII. (in Ukrainian).

Mizhnarodnyy standart bukhhaltersʹkoho obliku 38 «Nematerialʹni aktyvy» [International accounting standard 38 «Intangible assets»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text. (in Ukrainian).

Natsionalne polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 8 «Nematerialʹni aktyvy» (1999) [National regulation (standard) of accounting 8 "Intangible assets"]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 18.10.1999 r. № 242. (in Ukrainian).

Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zobovyazanʹ i hospodarskykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy (1999) [Instructions on the application of the Plan of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and economic transactions of enterprises and organizations]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 30.11.1999 r. № 291. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Пилипенко, Л., & Сороковий, П. (2023). МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕВЕЛОПЕРАМИ МАЙБУТНІХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ НА НИХ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 96-103. https://doi.org/10.32782/dees.7-16