ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ІНТЕГРОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: аудит, управління ризиками, контроль, модель, організація, процес, теорія, концепція

Анотація

Говорячи про внутрішній економічний контроль, встановлено, що кібернетична і процесні моделі системи внутрішнього контролю легко дозволяють розглядати контроль і як вбудовану в менеджмент систему контролю, і як надбудовну систему, оскільки обидві концепції побудовані паралельно технологічним етапам управління. Узагальнення інформації про ризик-орієнтовані моделі контролю дозволяє зробити висновок про те, що всі документи базуються на концепціях ризику і розумної впевненості. Останнє полягає в тому, що внутрішній контроль не гарантує, що підприємство досягне своєї мети або навіть залишиться в бізнесі. Внутрішній контроль організований, щоб забезпечити менеджмент розумною впевненістю щодо досягнення цілей підприємства, однак самі цілі досягаються менеджментом. При цьому визнається, що внутрішньому контролю властиві обмеження, які можуть спричинити те, що засоби внутрішнього контролю будуть менш ефективними, ніж передбачалося. встановлено, що кібернетична і процесні моделі системи внутрішнього контролю легко дозволяють розглядати контроль і як вбудовану в менеджмент систему контролю, і як надбудовну систему, оскільки обидві концепції побудовані паралельно технологічним етапам управління. При цьому кібернетична модель, як елементарна модель, оперує вбудованими в бізнес-процес інструментами контролю. Процесна модель ускладнена ще й надбудовними формами контролю. Розроблена ризик-орієнтована модель, яка орієнтована на пошук небезпечних ситуацій, які потребують контролю та прив'язана до конкретного технологічного етапу управління або бізнес-процесу або підсистеми, що виділяється в цілісній економічній системі за функціонально-організаційною ознакою. З метою формування стійкості підприємства до обставин, нещасних випадків, втрат була сформована концепція управління ризиками. Вона дозволяє виявити приховані джерела небезпеки і виробити заходи протидії. Було визначено, що за кордоном широта впровадження систем управління ризиками дуже висока. Хоча система контролю якості промисловості в Україні розроблена і затверджена, літературні джерела свідчать про неблагополуччя в частині заподіяння шкоди здоров'ю пацієнтів внаслідок різних подій. Аналіз літератури не виявив в Україні публікацій про успішне впровадження систем управління ризиками.

Посилання

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація: монографія. Тернопіль: «Економічна думка», 2000. 106 с.

Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. Київ: Вища школа. Т-во «Знання», КОО, 1999. 574 с.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник. Житомир: ПП «Рута», 2002. 672с.

Петренко Н.І. Проблеми визначення аудиту в економічній літературі. Держава та регіони. 2002. № 4. С. 153-158.

Давидов Г.М. Аудит: підручник. Київ: Знання, 2004. 511с.

Петрик О.А., Савченко В.Л., Свідерський Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. О.А. Петрик. Київ: КНЕУ, 2008. 482 с.

Сопко В.В. Організація і методика проведення аудиту: навчально-практичний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 576 с.

Бутинець Ф.Ф. Господарський контроль як наука: формування її складових. Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. 2012. № 1 (59). С. 14–21.

COSO | SAS 55 | SAS 70 | SAS 78 | Understanding the Relationship. URL: https://itknowledgeexchange.techtarget.com/compliance-governance/coso-sas-55-sas-70-sas-78-understanding-the-relationship. (дата звернення: 19.11.2018).

Марків М. М. Організація управлінського обліку на деревообробних підприємствах із виробництва твердого біопалива : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. Івано-Франківськ, 2016. 321 с.

International Journal of Accounting Information Systems, vol. 26, pp.20–31. URL: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.06.002.15. (дата звернення: 19.02.2019).

COBIT 4.1: Framework for IT Governance and Control. URL: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx. (дата звернення: 09.01.2019)

Components of an internal control system [Electronic resource]. URL: https://www.accountingtools.com/articles/components-of-an-internal-control-system.htm.

Basics of Internal Control Definition and Objectives of Internal Control. URL: https://internalaudit.boisestate.edu/internalcontrolbasic (дата звернення: 02.02.2019).

Rudnytskyi V.S. (2000) Vnutrishnii audyt: metodolohiia, orhanizatsiia: monohrafiia [Internal audit: methodology, organization: monograph]. Ternopil: VD «Economic thought», 106 p.

Bilukha M.T. (1999) Kurs audytu: pidruchnyk [Audit course: textbook]. Kyiv: High school. VD «Knowledge», KOO, 574 р.

Butynets F.F. (2002) Audit: textbook [Audit: textbook]. Zhytomyr: VD «Ruta», 672 р.

Petrenko N.I. (2002) Problemy vyznachennia audytu v ekonomichnii literature [Problems of definition of audit in the economic literature]. Derzhava ta rehiony, no. 4, pp. 153-158.

Davydov H.M. (2004) Audyt: pidruchnyk [Audit: textbook]. Kyiv: VD «Knowledge», 511p.

Petryk O.A., Savchenko V.L., Sviderskyi D.Ie. (2008) Orhanizatsiia ta metodyka audytu pidpryiemnytskoi diialnosti: navchalnyi posibnyk [Organization and methodology of business audit: study guide]. Kyiv: KNEU, 482 p.

Sopko V.V. (2006) Orhanizatsiia i metodyka provedennia audytu: navchalno-praktychnyi posibnyk [Audit organization and methodology: training manual]. Kyiv: VD «Profesional», 576 p.

Butynets F.F. (2012) Hospodarskyi kontrol yak nauka: formuvannia yii skladovykh [Economic control as a science: formation of its components]. Visnyk ZhDTU. Seriia : Ekonomichni nauky, no. 1 (59), pp. 14–21.

COSO | SAS 55 | SAS 70 | SAS 78 | Understanding the Relationship. Available at: https://itknowledgeexchange.techtarget.com/compliance-governance/coso-sas-55-sas-70-sas-78-understanding-the-relationship. (accessed: 19.11.2018).

Markiv M.M. (2016) Orhanizatsiia upravlinskoho obliku na derevoobrobnykh pidpryiemstvakh iz vyrobnytstva tverdoho biopalyva [Organization of management accounting at woodworking enterprises for the production of solid biofuel]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk, 321 p.

International Journal of Accounting Information Systems, vol. 26, pp.20–31. Available at: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.06.002.15. (accessed: 19.02.2019).

COBIT 4.1: Framework for IT Governance and Control. Available at: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx. (accessed: 09.01.2019)

Components of an internal control system. Available at: https: //www.accountingtools.com/articles/components-of-an-internal-control-system.htm.

Basics of Internal Control Definition and Objectives of Internal Control. Available at: https://internalaudit.boisestate.edu/internalcontrolbasic. (accessed: 02.02.2019).

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Кудріна, О., & Божкова, В. (2023). ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ІНТЕГРОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 86-91. https://doi.org/10.32782/dees.7-14