ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: цифровізація, управління, розвиток, підприємство, процес, цифрова трансформація, бізнес

Анотація

У статті висвітлено імперативи управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки. Проаналізовано індекс цифрової конкурентоспроможності України. Розглянуто розвиток підприємств України в умовах цифровізації економіки. Визначено, що цифрова трансформація є центральною частиною успішного управління розвитком підприємства. Виділено параметри, які визначають імперативи управління розвитком підприємства. Встановлено, що основними принципами управління розвитком підприємства є принцип структурованості та принцип деталізації. З’ясовано, що управління розвитком підприємства базується на оцінці поточного стану, розумінні вимог і можливих напрямків розвитку, постановці цілей і виборі інструментів їх досягнення, а також паралельному контролі та координації самого процесу управління.

Посилання

Подольчак Н. Ю., Білик О. І., Левицька Я. В. Сучасний стан цифровізації в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/6.pdf.

Ястремська О. М., Ястремська О. О. Управління розвитком підприємств: уточнення теоретичних положень. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). С. 214 226.

Коваленко Н. В. Організаційне забезпечення управління розвитком підприємств: цілі, принципи, функції та завдання. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Випуск 30 (69). № 4 (1). С. 69 77.

Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 2. С. 99 103.

Токмакова І. В., Шатохіна Д. А., Мельник С. В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 283 291.

Хвостіна І. М. Механізм управління розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 30 33.

World Digital Competitiveness Ranking. URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Державна служба статистики України, 2022. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html

Пакулін С.Л., Пакуліна А.А. Управління сталим розвитком сучасного підприємства. Траектория науки. 2016. Т. 2, № 3. С. 2.1 2.17.

Podoljchak, N. Ju., Bilyk, O. I., Levycjka, Ja. V. (2019). Suchasnyj stan cyfrovizaciji v Ukrajini [Current state of digitization in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/6.pdf. [in Ukrainian]

Jastremsjka, O. M., Jastremsjka, O. O. (2020). Upravlinnja rozvytkom pidpryjemstv: utochnennja teoretychnykh polozhenj [Enterprise development management: clarification of theoretical provisions]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, vol. 1 (43), pp. 214 226 [in Ukrainian]

Kovalenko, N. V. (2019). Orghanizacijne zabezpechennja upravlinnja rozvytkom pidpryjemstv: cili, pryncypy, funkciji ta zavdannja [Organizational support for enterprise development management: goals, principles, functions and tasks]. Vcheni zapysky Tavrijsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V.I. Vernadsjkogho. Serija: Ekonomika i upravlinnja – Scholarly notes of V.I. Vernadsky Tavri National University. Series: Economics and management, vol. 30 (69), no. 4 (1), pp. 69 77 [in Ukrainian]

Pashhenko, O. P. (2011). Strateghichne upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva [Strategic management of enterprise development]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, vol. 2, no. 2, pp. 99 103 [in Ukrainian]

Tokmakova, I. V., Shatokhina, D. A., Meljnyk, S. V. (2018). Strateghichne upravlinnja rozvytkom pidpryjemstv v umovakh cyfrovizaciji ekonomiky [Strategic management of enterprise development in conditions of digitalization of the economy]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Herald of the economy of transport and industry, vol. 64, pp. 283 291 [in Ukrainian]

Khvostina, I. M. (2015). Mekhanizm upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva [The mechanism of managing the development of the enterprise]. Investyciji: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 1, pp.30 33 [in Ukrainian]

World Digital Competitiveness Ranking. Available at: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/ [in English]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny (2022). Vykorystannja informacijno-komunikacijnykh tekhnologhij na pidpryjemstvakh [Use of information and communication technologies at enterprises]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html [in Ukrainian]

Pakulin, S. L., Pakulina, A. A. (2016). Upravlinnja stalym rozvytkom suchasnogho pidpryjemstva [Management of sustainable development of a modern enterprise]. Traektoryja nauky – The trajectory of science, vol. 2, no. 3, 2.1 2.17 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 68
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Титок, В., & Распутний, Д. (2023). ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 75-79. https://doi.org/10.32782/dees.7-12