ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

  • В.М. Орлов Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
  • Л.В. Шостак Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, безпека підприємства, фінансова безпека, економічна безпека, фінансово-економічна безпека

Анотація

Дана стаття присвячена огляду існуючих підходів до оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства. На основі проведеного аналізу кожної методики авторами було виявлено, що згадані у дослідженні моделі не в повній мірі враховують комплексну оцінку рівня діяльності підприємства, особливо це чітко прослідковується в умовах цифрової трансформації економіки. Авторами запропоновано розширити складові елементи методики визначення рівня ймовірності банкрутства, за рахунок їх розширення до 13 компонентів. Звичайно, зарубіжні методики є простими у використанні, проте вони адаптовані для використання на іноземних підприємствах і не зовсім враховують специфіку ведення вітчизняного бізнесу, сучасної економіки, елементи політичної нестабільності та можливі ризики і загрози. Саме цифрова трансформація дозволить в даній ситуації ефективно не лише оцінити ймовірність виникнення негативної ситуації на підприємстві а й швидко її ліквідувати.

Посилання

Гришко Н.Є. Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1 (48). С. 67

Євдокимов Ф.І. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства. Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія: «Економічна», 2002. Вип. 47. С. 6-12.

Ильяшенко С.Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія: «Економічна». 2002. № 48. С. 16-22.

Картузов Є.П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2012. №10 (136). С. 17-18.

Козаченко Г. В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ: Лібра, 2003. 280 с.

Колісніченко П.Т. Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №16. С. 38-44.

Черняк Г.М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45198

Шостак Л.В., Помазун О.О. Складові елементи фінансово-економічної безпеки підприємства. Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, підприємства: колективна монографія. відп.ред. Л.Г.Ліпич. Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. С. 233-245.

Hryshko N.Ye. (2013) Formuvannia otsinochnykh parametriv skladovykh ekonomichnoi bezpeky mashynobudivnoho pidpryiemstva [Formation of estimated parameters of components of economic security of a machine-building enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1 (48), рр. 67. (in Ukrainian)

Yevdokymov F.I. (2002) Uzahalniuiucha otsinka finansovoi skladovoi rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [A general assessment of the financial component of the level of economic security of the enterprise]. Naukovi pratsi donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: «Ekonomichna», vol. 47, рр. 6-12. (in Ukrainian)

Yliashenko S.N. (2002) Otsenka sostavliaiushchykh ekonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia [Assessment of the economic security components of the enterprise]. Naukovi pratsi donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: «Ekonomichna», no. 48, рр.16-22. (in Ukrainian)

Kartuzov Ye.P. (2012) Metody otsiniuvannia rivnia finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Methods of assessing the level of financial security of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 10 (136), рр.17-18. (in Ukrainian)

Kozachenko H.V., Ponomarov V.P., Liashenko O.M. (2003) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia : monohrafiia [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of provision: monograph]. Kyiv: Libra, 280 рр. (in Ukrainian)

Kolisnichenko P.T. (2017) Naukovo-metodychni pidkhody do otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Scientific and methodical approaches to assessing the level of economic security of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 16, рр. 38-44. (in Ukrainian)

Cherniak H.M. Otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky enerhetychnykh pidpryiemstv v umovakh yevrointehratsii [Assessment of the level of economic security of energy enterprises in the conditions of European integration]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», vol. 15. Available at: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45198. (in Ukrainian)

Shostak L.V., Pomazun O.O. (2012) Skladovi elementy finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu derzhavy, rehionu, pidpryiemstva: kolektyvna monohrafiia [Constituent elements of financial and economic security of the enterprise. Management of financial and economic security of the state, region, enterprise: collective monograph]. Lutsk: PF «Smarahd», рр.233-245. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Орлов, В., & Шостак, Л. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 64-70. https://doi.org/10.32782/dees.7-10