ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, конкурентна економіка, детермінанти, інноваційність

Анотація

У статті проаналізовано детермінанти інноваційного розвитку підприємств в умовах конкурентної економіки. Розуміння детермінант інноваційного розвитку підприємств та їх впливу на успішність та стійкість в умовах конкурентної економіки має велике значення для розробки ефективних стратегій та підвищення конкурентоспроможності підприємств у глобальному конкурентному середовищі. Проаналізовано частку інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств. Обґрунтовано найбільш вагомі чинники інноваційного розвитку підприємств в Україні. Визначено особливості формування інноваційної стратегії підприємства, яка ключовим інструментом для створення і здійснення інноваційних ідей та проєктів, які спрямовані на розвиток. Обґрунтовано основні завдання, які націлені на стимулювання інноваційного розвитку підприємств і зміцнення позицій держави на глобальному ринку.

Посилання

Боковець В. В., Гарафонова О. І., Сідлак С. В. Інноваційна діяльність в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 6. Том 1. С. 7-11.

Віннік І.Ю. Взаємозв’язок основних елементів стратегії інноваційного розвитку підприємства. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/037.pdf

Залізнюк В. П., Сафонік Н. П., Кая А. С. Сучасні тенденції інноваційної діяльності підприємств України у міжнародному економічному просторі. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. №4 (76). С. 183-189. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/76.183

Захаркін О. О. Сутність та значення інноваційних процесів в діяльності підприємства. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/231761721.pdf

Крилов Д. В. Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2022. №5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.8

Нижник О. В. Розробка стратегій інноваційного розвитку підприємств малого і середнього бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 1. С. 94-98.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Старинець О.Г. Формування стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Інтелект ХХІ. 2019. № 4. С. 83-87.

European innovation scoreboard. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en#country-profiles-non-eu

Global Innovation Index 2021. Ukraine. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf

Global Innovation Index 2022. Ukraine. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf

Kovalchuk A.M., Safonik N.P., Zaliznyuk V. P. Strategic management of adaptation of enterprises innovation activity of to the conditions of the sustainable development. Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. pp. 679-692. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-37

Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Очеретяна С.М. Методичні засади діагностування результативності модернізації підприємств у контексті реалізації інноваційного потенціалу. Вісник КНУТД. Серія: економічні науки. 2020. № 4 (149). С. 8-16

Вовк О.М. Детермінанти модернізації підприємств інфраструктурної сфери: теорія, методологія, практика. Київ, ФОП Маслаков, 2020. 480 с.

Bokovets V.V., Harafonova O.I., & Sidlak S V. (2021) Innovatsiina diialnist v Ukraini [Innovative activity in Ukraine]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, vol. 6, no. 1, pp. 7-11.

Vinnik, I.Iu. Vzaiemozviazok osnovnykh elementiv stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Interrelationship of the main elements of the innovative development strategy of the enterprise]. Available at: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/037.pdf

Zalizniuk, V. P., Safonik, N. P., & Kaia, A. S. (2021) Suchasni tendentsii innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy u mizhnarodnomu ekonomichnomu prostori [Modern trends of innovative activity of Ukrainian enterprises in the international economic space]. Economic Bulletin of the Dnipro Polytechnic, vol. 4 (76), pp. 183-189. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/76.185

Zakharkin, O. O. Sutnist ta znachennia innovatsiinykh protsesiv v diialnosti pidpryiemstva [The essence and significance of innovative processes in the activity of the enterprise]. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/231761721.pdf

Krylov, D. V. (2022) Analiz reitynhovoho otsiniuvannia rozvytku innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Analysis of the rating assessment of the development of innovative activity in Ukraine]. Efficient economy, vol. 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.8

Nyzhnyk, O. V. (2021) Rozrobka stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv maloho i serednoho biznesu [Development of strategies for innovative development of small and medium-sized enterprises]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, vol. 1, pp. 94-98.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Starynets, O.H. (2019) Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation of the strategy of innovative development of agricultural enterprises]. Intelligence XXI, vol. 4, pp. 83-87.

European innovation scoreboard. Available at: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en#country-profiles-non-eu

Global Innovation Index 2021. Ukraine. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf

Global Innovation Index 2022. Ukraine. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf

Kovalchuk A.M., Safonik N.P., & Zaliznyuk, V.P. (2021) Strategic management of adaptation of enterprises innovation activity of to the conditions of the sustainable development. Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. pp. 679-692. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-37

Arefieva, O., Vovk, O., & Ocheretiana, S. (2020) Metodychni zasady diahnostuvannia rezultatyvnosti modernizatsii pidpryiemstv u konteksti realizatsii innovatsiinoho potentsialu [Methodical bases of diagnosing the effectiveness of modernization of enterprises in the context of realization of innovation potential]. Bulletin of the KNUTD. Series: economic sciences, vol. 4(149), pp. 8-16.

Vovk, O.M. (2020) Determinanty modernizatsii pidpryiemstv infrastrukturnoi sfery: teoriia, metodolohiia, praktyka [Determinants of modernization of infrastructure enterprises: theory, methodology, practice]. Kyiv, FOP Maslakov, p. 480.

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 23 Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Іванець, Д. (2023). ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 51-57. https://doi.org/10.32782/dees.7-8