КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Ю.В. Штик Національний авіаційний університет
  • Л.І. Долгова Національний авіаційний університет
  • Л.І. Скібіцька Національний авіаційний університет
Ключові слова: концепція, «зелені» інвестиції, екосистемні послуги, підприємницькі структури, сталий розвиток

Анотація

Ця стаття презентує концептуальні засади фінансування «зелених» проектів підприємницьких структур у контексті сталого розвитку. Автори висвітлюють стратегічний підхід до планування, який враховує довгострокові цілі зеленого розвитку. Даний концепт розглядає підходи та принципи, які допомагають забезпечити ефективне фінансування підприємницьких ініціатив, спрямованих на «зелений» розвиток та зменшення впливу на навколишнє середовище. Розглядаються методи залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів, зокрема спеціалізовані «зелені» інвестиційні інструменти. Важливість екологічного аудиту та співпраці з різними партнерами для досягнення сталої фінансової стійкості також визначається. Стаття варта уваги фахівців, підприємців та інвесторів, які зацікавлені в розвитку фінансових механізмів для сприяння зеленому росту та сталому розвитку.

Посилання

Рублик В.М. Зелені облігації як інструмент фінансування екологічних проектів. Інвестиції: практика та досвід. №4. 2020. С.73-76.

Які екологічні ініціативи впроваджуватимуться в Україні в процесі післявоєнного відновлення і що потрібно робити вже зараз? Екологічні реформи України на шляху до ЄС. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/10/690226/

Качмар Н.В., Дацко Т.М., Мазурак О.Т., Панасюк Р.М. Роль екологічної освіти у процесі забезпечення екологічної безпеки держави. Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти: зб. тез доповідей I Міжнародної інтернет-конференції 25 лютого 2021 року. 2021. С. 67-70.

Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні. Міжнародний фонд відродження. URL: https://www.irf.ua/program/ecology/

Енергетика та енергетична безпека. Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development). URL: https://www.usaid.gov/uk/ukraine/energy-and-energy-security

Маркевич К. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Аналітична доповідь. Київ. 2019. 316 с.

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being Synthesis Peport. Washington DC : Island Press, 2005. 160 p.

Pearce D. W., Turner R. K. Economics of Natural Resources and the Environment. New York : Harvester Wheatsheaf, 1990. 378 р.

Pagiola S., Ritter K., Bishop J. How Much is an Ecosystem Worth? Assesing the Economic Value of Conservation. The World Bank, Washington D. C., 2004. 58 р.

Пімоненко Т.В. Детермінанти підвищення ефективності менеджменту зелених інвестицій. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. № 1. С. 158-165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2019_1_16

Rublyk V.M. (2020) Zeleni oblihatsiyi yak instrument finansuvannya ekolohichnykh proektiv [Green bonds as a tool for financing environmental projects]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 4, pp.73-76.

Iaki ekolohichni initsiatyvy vprovadzhuvatymutsia v Ukraini v protsesi pisliavoiennoho vidnovlennia i shcho potribno robyty vzhe zaraz? [What environmental initiatives will be implemented in Ukraine in the process of post-war recovery and what needs to be done now?]. Ekolohichni reformy Ukrainy na shliakhu do EU. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/10/690226/

Kachmar N.V., Datsko T.M., Mazurak O.T., Panasyuk R.M. (2021) Rolʹ ekolohichnoyi osvity u protsesi zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky derzhavy [The role of environmental education in the process of ensuring the environmental security of the state]. Proceedings of the Ekolohichna bezpeka – suchasni napriamky ta perspektyvy vyshchoi osvity (February 25, 2021), pp.67-70.

Initsiatyva z rozvytku ekolohichnoi polityky y advokatsii v Ukraini [Initiative for the development of environmental policy and advocacy in Ukraine]. Mizhnarodnyi fond vidrodzhennia. Available at: https://www.irf.ua/program/ecology/

Enerhetyka ta enerhetychna bezpeka [Energy and energy security]. Ahentstvo SShA z mizhnarodnoho rozvytku (United States Agency for International Development). Available at: https://www.usaid.gov/uk/ukraine/energy-and-energy-security

Markevych K. (2019) «Zeleni» investytsii u stalomu rozvytku: svitovyi dosvid ta ukrainskyi kontekst. [Green investments in sustainable development: world experience and the Ukrainian context]. Analitychna dopovid. Kyiv. 316 р.

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being Synthesis Peport. (2005). Washington DC: Island Press, 160 p.

Pearce, D. W. and Turner, R. K. (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York: Harvester Wheatsheaf, 378 р.

Pagiola, S., Ritter, K. and Bishop, J. (2004). How Much is an Ecosystem Worth? Assesing the Economic Value of Conservation. The World Bank, Washington D.C., 58 p.

Pimonenko T.V. (2019). Determinanty pidvyshchennia efektyvnosti menedzhmentu zelenykh investytsii. [ Determinants of improving the effectiveness of green investment management] Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no 1, pр. 158-165. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2019_1_16

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Штик, Ю., Долгова, Л., & Скібіцька, Л. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 41-45. https://doi.org/10.32782/dees.7-6