ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА СИСТЕМ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Ключові слова: інформаційна підтримка, трансфертне ціноутворення, облікове забезпечення, FAR-аналіз, модель внутрішнього контролю COSO

Анотація

Стаття присвячена концептуалізації структури та змісту інформаційної підтримки процесу управління операціями трансфертного ціноутворення та декомпозиції обліково-аналітичного та контрольного забезпечення з метою врахування всіх факторів та чинників, що можуть вплинути на процес управління. Наведено власне визначення інформаційної підтримки процесу управління операціями трансфертного ціноутворення. Розроблено та відображено структуру і функціональність інформаційної системи управління операціями трансфертного ціноутворення як інструменту інформаційної підтримки. Удосконалено логічну схему формування облікового забезпечення управління операціями трансфертного ціноутворення в умовах функціонування управлінської інформаційної системи. Запропоновано форму автоматизації здійснення FAR-аналізу та її аналітичну інтерпретацію у формі секторальної моделі FAR-рівня факторів та умов контрольованої операції. Розроблено модифіковану модель концепції внутрішнього контролю COSO в управлінні операціями трансфертного ціноутворення.

Посилання

Kraievskyi V.M., Skoryk M.O., Bohdan S.V., Hmyrya V.Р. Coherence of accounting systems: transcendence of content and immunity of purpose. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Volume 2. № 384. P. 176-184

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. URL: https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). URL: https://www.coso.org/internal-control

Гриненко Ю.І. Використання інформаційних баз даних для потреб трансфертного ціноутворення / Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернетконф., м. Тернопіль, 20 листоп. 2017 р. Тернопіль: ТНЕУ. 2017. С. 190-193

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Карлова І.О., Вербицька А.І. Трансфертне ціноутворення: економічний зміст та особливості проведення автоматизованого обліку на вітчизняних підприємствах. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 56. С. 125-132

Карпенко І.В. Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі: дис…. канд. екон. наук: 08.00.09 / Київський національний торговельно-економічний університет. Київ. 2018. 293 с.

Кононов І.І. Облік господарських операцій за трансфертними цінами на засадах технології Big Data / Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 115-річчю Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (09-10 грудня 2021 року). Київ. КНЕУ. 2021. С. 390-393

Краєвський В.М., Муравський О.Ю. Обліково-податкова природа трансфертного ціноутворення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. №5 (73). Том 2. С. 84-89

Лоханова Н.О. Проблеми інформаційного забезпечення трансфертного ціноутворення в системі ділового партнерства підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/op=1&z=6481

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони». URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-24_ukr_2016.pdf

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», затверджене наказом Мінфіну від 18.06.2001 № 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01#Text

Податковий кодекс України: прийнятий 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні: навч. посіб. / Краєвський В.М., Титенко Л.В., Паянок Т.М., Параниця Н.В., Богдан С.В. / Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 288 с.

Kraievskyi, V.M., Skoryk, M.O., Bohdan, S.V., Hmyrya, V.Р. (2020). Coherence of accounting systems: transcendence of content and immunity of purpose. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, vol. 384, pp. 176–184

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. Available at: https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Available at: https://www.coso.org/internal-control.

Hrynenko, Yu.I. (2017). Vykorystannia informatsiinykh baz danykh dlia potreb transfertnoho tsinoutvorennia [The use of information databases for the needs of transfer pricing]. Proceedings of the Oblik, opodatkuvannia i kontrol: teoriia ta metodolohiia (Ukraine, Ternopil, November 20, 2017). Ternopil: TNEU. pp. 190-193

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii [Instructions on the application of the Chart of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and economic transactions of enterprises and organizations]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text.

Karlova, I.O., Verbytska, A.I. (2020). Transfertne tsinoutvorennia: ekonomichnyi zmist ta osoblyvosti provedennia avtomatyzovanoho obliku na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Transfer pricing: economic content and features of automated accounting at domestic enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 56, pp. 125–132

Karpenko I.V. (2018). Oblikove zabezpechennia transfertnoho tsinoutvorennia na pidpryiemstvakh torhivli [Accounting for transfer pricing at trade enterprises]. Candidate’s thesis. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet, 293 p.

Kononov, I.I. (2021). Oblik hospodarskykh operatsii za transfertnymy tsinamy na zasadakh tekhnolohii Big Data [Accounting of business transactions based on transfer prices based on Big Data technology]. Kyiv. KNEU, pp. 390-393

Kraievskyi, V.M., Muravskyi, O.Yu. (2023). Oblikovo-podatkova pryroda transfertnoho tsinoutvorennia [Accounting and tax content of transfer pricing]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: «Ekonomichni nauky», vol. 5 (73), pp. 84–89

Lokhanova, N.O. (2018). Problemy informatsiinoho zabezpechennia transfertnoho tsinoutvorennia v systemi dilovoho partnerstva pidpryiemstv [Problems of information provision of transfer pricing in the business partnership system of enterprises]. Efektyvna ekonomika, vol. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/op=1&z=6481

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 24 «Rozkryttia informatsii pro poviazani storony» [International accounting standard 24 "Disclosure of information about related parties"]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-24_ukr_2016.pdf.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 23 «Rozkryttia informatsii shchodo poviazanykh storin» [National regulation (standard) of accounting 23 "Disclosure of information about related parties"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01#Text.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [On accounting and financial reporting in Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Kraievskyi, V.M., Tytenko, L.V., Paianok, T.M., Paranytsia, N.V., Bohdan, S.V. (2020). Upravlinski informatsiini systemy v obliku ta opodatkuvanni [Management information systems in accounting and taxation]. Irpin : Universytet DFS Ukrainy, 288 p.

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Краєвський, В., & Муравський, О. (2023). ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА СИСТЕМ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 32-40. https://doi.org/10.32782/dees.7-5