ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗА РІВНЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Ключові слова: безпека, види безпеки, класифікація, систематизація, міжнародна безпека, національна безпека, безпека суб’єктів господарювання, економічна безпека

Анотація

Трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному світі викликають збільшення кількості загроз, які дестабілізують безпекову складову на різних рівнях функціонування економічних систем. Тому виникає потреба у досліджені сутності видів безпеки, їх функціонального значення, сфери дії та масштабів впливу. У статті обґрунтовано взаємозалежність, взаємозв’язок та взаємовплив не лише видів безпеки в межах суб’єктів господарювання, держави чи між державами, а й між рівнями економічних систем, а саме мікро-, макро- та мегарівнями. Визначено, що за забезпечення безпеки на мегарівні відповідає міжнародна безпека, на макрорвіні - національна безпека, а на мікрорівні - безпека суб’єктів господарювання. Систематизація видів безпеки за рівнями економічних систем дає змогу більш чіткої уяви їх сутності та взаємодії та є підставою розробки засобів безпеки від різних видів загроз.

Посилання

Загурська-Антонюк В.Ф. Міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу (International safety is in the context of globalization of the modern world). Інвестиції: практика та досвід. Серія Державне управління. 2020. №13-14. С.103-109.

Кальницька М.А. Соціальна безпека: поняття та рівні дослідження. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 566-571.

Кодекс цивільного захисту України // ВВР. 2013. № 34-35, ст. 458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

Національна та міжнародна безпека. URL: https://studies.in.ua/geopolitika/1289-naconalna-ta-mzhnarodna-bezpeka.html.

Кравчук О.Ю. Політична безпека Української держави як чинник демократичного розвитку суспільства : монографія. Миколаїв : Видавець Торубара В.В. 2021. 198 с.

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року // ВВРУ. 2018. № 31. ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 09 січня 2007 року // ВВРУ. 2007. № 12. ст. 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 26 червня 1991 р. // ВВРУ. 1991. № 41. ст. 546. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.

Публічне управління та національна безпека : монографія / А.М. Михненко, Н.М. Грущинська, Ю.В. Нестеряк, Я.Ф. Жовнірчик, І.І. Дейнега, В.П. Приходько, М.Л. Ніжніков, Е.М. Макаренко, О.В. Поліщук, І.В. Чібісова; за ред. д-ра іст. наук, проф. А.М. Михненка і д-ра екон. наук, доц. Н.М. Грущинської. Київ : НАУ. 2019. 340 с.

Світличної В.Ю., Рубанка В.М. Актуальні питання врахування факторів ризику під час оцінки енергетичної безпеки. URL: http://eprints.kname.edu.ua/48555/1/ilovepdf_com-202-205.pdf.

Цвігун І.А. Демографічна безпека України та напрями її регулювання: монографія. Камянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2013. 400 с.

Ярмиш Н.О. Поняття громадської безпеки. Вісник кримінологічної Асоціації України. 2015. № 3 (11). С. 236-243. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/187222037.pdf.

Zahurska-Antoniuk V.F. (2020) Mizhnarodna bezpeka u konteksti hlobalizatsii suchasnoho svitu. [International safety is in the context of globalization of the modern world]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Seriia Derzhavne upravlinnia, no. 13-14, pp. 103-109.

Kalnytska M.A. (2017) Sotsialna bezpeka: poniattia ta rivni doslidzhennia [Social security: concepts and levels of research]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 17, pp. 566-571.

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Code of Civil Protection of Ukraine]. VVR. 2013. № 34-35, st. 458. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

Natsionalna ta mizhnarodna bezpeka [National and international security]. Available at: https://studies.in.ua/geopolitika/1289-naconalna-ta-mzhnarodna-bezpeka.html.

Kravchuk O.Iu. (2021) Politychna bezpeka Ukrainskoi derzhavy yak chynnyk demokratychnoho rozvytku suspilstva : monohrafiia [Political security of the Ukrainian state as a factor in the democratic development of society: monograph]. Mykolaiv : Vydavets Torubara V.V., 198 p.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [About the national security of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 r. VVRU. 2018. № 31. st. 241. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355.

Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007-2015 roky [About the main principles of information society development in Ukraine for 2007-2015]. Zakon Ukrainy vid 09 sichnia 2007. VVRU. 2007. № 12. st. 102. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [About environmental protection]. Zakon Ukrainy vid 26 chervnia 1991. VVRU. 1991. № 41. st. 546. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.

Mykhnenko A.M., Hrushchynska N.M., Nesteriak Yu.V., Zhovnirchyk, I.I. Deineha Ya.F., Prykhodko V.P., Nizhnikov M.L., Makarenko E.M., Polishchuk O.V., Chibisova I.V. (2019) Publichne upravlinnia ta natsionalna bezpeka: monohrafiia [Public administration and national security: monograph]. Kyiv : NAU, 340 p.

Svitlychnoi V.Iu., Rubanka V.M. Aktualni pytannia vrakhuvannia faktoriv ryzyku pid chas otsinky enerhetychnoi bezpeky [Current issues of taking into account risk factors during energy security assessment]. Available at: http://eprints.kname.edu.ua/48555/1/ilovepdf_com-202-205.pdf.

Tsvihun I.A. (2013) Demohrafichna bezpeka Ukrainy ta napriamy yii rehuliuvannia: monohrafiia [Demographic security of Ukraine and directions of its regulation: monograph]. Kamianets-Podilskyi: Vydavets PP Zvoleiko D.H., 400 p.

Yarmysh N.O. (2015) Poniattia hromadskoi bezpeky [Concept of public safety]. Visnyk kryminolohichnoi Asotsiatsii Ukrainy, no. 3 (11), pp. 236-243. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/187222037.pdf.

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2023-07-31
Як цитувати
Ковбатюк, М., Шкляр, В., & Пасенчук, П. (2023). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗА РІВНЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Цифрова економіка та економічна безпека, (7 (07), 16-22. https://doi.org/10.32782/dees.7-3