ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

  • С.В. Савчук Західноукраїнський національний університет
  • Н.М. Коломийчук Західноукраїнський національний університет
Ключові слова: соціальна політика, соціальна сфера, фінансове забезпечення соціальної політики, соціальний захист, соціальне забезпечення

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблем та окресленню перспектив щодо формування та фінансових аспектів реалізації соціальної політики держави в умовах військового стану в Україні. У статті проаналізовано та узагальнено погляди науковців щодо визначення сутності «соціальна політика» з огляду на фінансовий аспект її реалізації. Розкрито зміст та особливості фінансового забезпечення соціального захисту населення в умовах військових дій в Україні. Визначено актуальні проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери та шляхи їх вирішення в умовах військового стану. Окреслено основні перспективні завдання та напрямки розвитку забезпечення соціального захисту населення в Україні. Зазначено, що однією з найвагоміших складових у системі соціального захисту громадян є його фінансове забезпечення. Запропоновано шляхи підвищення ефективності фінансування соціальних видатків в умовах військового стану в Україні.

Посилання

Мельник В. А. Сучасні напрями державної соціальної політики. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №7. С. 177-178.

Показники виконання Державного бюджету України за 2019-2022 роки. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information

Про Державний бюджет України на 2023 рік: Закон України від 03.11.2022 №2710-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці: Закон України від 21.09.2022 №2622-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20#Text

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII. Дата оновлення 27.04.2022 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Смагло О. В. Соціальна політика: реалії та перспективи. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38-2. С. 70-73.

Соціальні послуги, які надаються під час воєнного стану та останні зміни у цій сфері URL: https://www.msp.gov.ua/news/21778.html

Melnyk V. A.(2021) Suchasni napriamy derzhavnoi sotsialnoi polityky [Modern directions of state social policy. Legal scientific electronic journal] Yurydychnyi naukovyi elekronnyi zhurnal, no. 7, pp. 177-178.

Pokaznyky vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2019-2022 roky. [Indicators of implementation of the State Budget of Ukraine for 2019-2022]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2023 rik: Zakon Ukrainy vid 03.11.2022 №2710-IX. [On the State Budget of Ukraine for 2023: Law of Ukraine dated November 3, 2022 No. 2710-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformuvannia sluzhby zainiatosti, sotsialnoho strakhuvannia na vypadok bezrobittia, spryiannia produktyvnii zainiatosti naselennia, u tomu chysli molodi, ta vprovadzhennia novykh aktyvnykh prohram na rynku pratsi: Zakon Ukrainy vid 21.09.2022. [On the introduction of changes to some legislative acts of Ukraine regarding the reform of the employment service, social insurance in case of unemployment, promotion of productive employment of the population, including youth, and the implementation of new active programs in the labor market]. Law of Ukraine dated 09/21/2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20#Text

Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 r. №2671-VIII. Data onovlennia 27.04.2022. [On social services: Law of Ukraine dated January 17, 2019 No. 2671-VIII. Update date 27.04.2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Smahlo O. V. (2019) Sotsialna polityka: realii ta perspektyvy. [Social policy: realities and prospects. Black Sea Economic Studies] Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, vol. 38-2, pp. 70-73.

Sotsialni posluhy, yaki nadaiutsia pid chas voiennoho stanu ta ostanni zminy u tsii sferi [Social services provided during martial law and recent developments in this area]. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/21778.html

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Савчук, С., & Коломийчук, Н. (2022). ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 118-122. https://doi.org/10.32782/dees.3-20