СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: БЕЗПЕКА, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА СТРАХУВАННЯ

Ключові слова: безпека регіону, державно-приватне партнерство, державна підтримка, регіон, соціально-економічна безпека, соціально-економічний розвиток, страхування, страховий ринок

Анотація

Авторкою досліджено сутність, пріоритети соціально-економічного розвитку регіону з огляду на потреби та запити, необхідність гарантування безпеки, ефективної взаємодії між учасниками. Доведено значення розвитку комунікацій між учасниками, використання можливостей сфери страхування, визначено пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням досвіду взаємодії у сфері державно-приватного партнерства, актуальність поширення практики взаємодії між учасниками інвестиційних, грантових проєктів. Обумовлено, що запроваджені грантові проєкти забезпечують можливості вирішення актуальних питань, запитів. Визначено потребу у використанні кращих практик державно-приватного партнерства, пріоритетність регіонального розвитку, реалізація пріоритетних завдань з гарантування соціально-економічної безпеки регіону повинна бути доповнена результативною взаємодією між учасниками.

Посилання

Регіональний розвиток. URL: https://tutkovsky.com/ua/services/goverments/regional-development (дата звернення: 12.01.2023).

Возняк Г.В. Сучасні теорії та парадигми регіонального розвитку: практичний вимір для України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 671-677.

Демченко В.В., Пелехатий А.О. Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 164-165.

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / О.М. Бориславська та ін. Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні». Київ-Софія, 2012. 128 с.

Романюк С.А. Концептуальні засади регіонального розвитку: від теорії до практики / С.А. Романюк. Всеукраїнська мережа фахівців та практиків з регіонального і місцевого розвитку РЕГІОNЕТ. Київ, 2014. 70 с.

Гальків Л.І., Килин О.В., Яхно Т.П. Суть децентралізаційних процесів та їх вплив на розвиток підприємництва в регіоні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 29(2). С. 56-59.

Біла С.О. Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». 2015. Вип. 27. С. 60-68.

Бондаренко А.І. Вплив держави на формування місцевих бюджетів у країнах Європи. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 4. С. 185-192.

Сало Т.М. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 35. С. 324-330.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 20.01.2023).

Бец Б.Б. Формування та розвиток об’єднаних територіальних громад в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2019. Т. 24, Вип. 6. С. 35-43.

Три роки децентралізації: чим живе Миколаївська область. URL: https://news.informer.od.ua/page2594484.html (дата звернення: 10.02.2023).

Раделицький Ю.О. Розвиток співробітництва територіальних громад як інструмента забезпечення їх спроможності. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36(2). С. 102-108.

«USAID DOBRE» URL: https://www.decentralization.gov.ua/news/9766?page=4 (дата звернення: 20.02.2023).

Проєкт UHBDP URL: https://uhbdp.org/ (дата звернення: 20.02.2023).

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» URL: http://www.cba.org.ua/ua/ (дата звернення: 20.02.2023).

Charucka O., Vyshnevska O., Kozachenko L., Kostyrko A. Priority approaches to risk assessment in the activities of agricultural sectors of the economy. Accounting and Finance (Облік і фінанси), 2020. 4 (90), 159-166

Rehionalnyi rozvytok [Regional developmen]. URL: https://tutkovsky.com/ua/services/goverments/regional-development (data zvernennia: 12.01.2023).

Vozniak H.V. (2015) Suchasni teorii ta paradyhmy rehionalnoho rozvytku: praktychnyi vymir dlia Ukrainy [Modern theories and paradigms of regional development: practical dimension for Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 5, pp. 671-677.

Demchenko V.V., Pelekhatyi A.O. (2017) Terytorialnyi rozvytok i rehionalna polityka: suchasnyi stan ta oriientyry podalshykh reform [Territorial development and regional policy: current state and guidelines for further reforms]. Rehionalna ekonomika, no. 2, pp. 164-165.

Boryslavska O.M. (2012) Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy Decentralization of public power: experience of European countries and prospects of Ukraine []. Shveitsarsko-ukrainskyi proiekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini». Kyiv-Sofiia, 128 p.

Romaniuk S.A. (2014) Kontseptualni zasady rehionalnoho rozvytku: vid teorii do praktyky [Conceptual principles of regional development: from theory to practice]. Vseukrainska merezha fakhivtsiv ta praktykiv z rehionalnoho i mistsevoho rozvytku REHIONET. Kyiv, 70 p.

Halkiv L.I., Kylyn O.V., Yakhno T.P. (2018) Sut detsentralizatsiinykh protsesiv ta yikh vplyv na rozvytok pidpryiemnytstva v rehioni [he essence of decentralization processes and their impact on the development of entrepreneurship in the region]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 29(2), pp. 56-59.

Bila S.O. (2015) Vplyv detsentralizatsii na stymuliuvannia ekonomichnoho zrostannia terytorialnykh hromad v Ukraini [The impact of decentralization on stimulating the economic growth of territorial communities in Ukraine]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18 «Ekonomika i pravo», vol. 27, pp. 60-68.

Bondarenko A.I. (2010) Vplyv derzhavy na formuvannia mistsevykh biudzhetiv u krainakh Yevropy [The influence of the state on the formation of local budgets in European countries]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 185-192.

Salo T.M. (2013) Detsentralizatsiia finansovoi systemy: stan ta otsinka rivnia v Ukraini [Decentralization of the financial system: status and assessment of the level in Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 35, pp. 324-330.

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 r. № 333-r. [The concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 1, 2014 No. 333]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (data zvernennia: 20.01.2023).

Bets B.B. (2019) Formuvannia ta rozvytok obiednanykh terytorialnykh hromad v Ukraini [Formation and development of united territorial communities in Ukraine]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 24, no. 6, pp. 35-43.

Try roky detsentralizatsii: chym zhyve Mykolaivska oblast [Three years of decentralization: how the Mykolaiv region lives]. URL: https://news.informer.od.ua/page2594484.html (data zvernennia: 10.02.2023).

Radelytskyi Yu.O. (2018) Rozvytok spivrobitnytstva terytorialnykh hromad yak instrumenta zabezpechennia yikh spromozhnosti [Development of cooperation of territorial communities as a tool for ensuring their capacity]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 36(2), pp. 102-108.

«USAID DOBRE» URL: https://www.decentralization.gov.ua/news/9766?page=4 (data zvernennia: 20.02.2023).

Proiekt UHBDP [UHBDP project]. URL: https://uhbdp.org/ (data zvernennia: 20.02.2023).

IeS/PROON «Mistsevyi rozvytok, oriientovanyi na hromadu» [EU/UNDP "Community-Oriented Local Development"]. URL: http://www.cba.org.ua/ua/ (data zvernennia: 20.02.2023).

Charucka O., Vyshnevska O., Kozachenko L., Kostyrko A. (2020) Priority approaches to risk assessment in the activities of agricultural sectors of the economy. Accounting and Finance, no. 4 (90), pp. 159-166

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Вишневська, О. (2023). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: БЕЗПЕКА, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА СТРАХУВАННЯ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4(04) /), 89-96. https://doi.org/10.32782/dees.4-15