ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Т.Б. Кузенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • О.Ю. Литовченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Н.В. Сабліна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: власний капітал, залучений капітал підприємства, управління структурою капіталу, нейронна мережа, фінансова стійкість підприємства

Анотація

У статті досліджено проблема застосування нейронних мереж в управлінні структурою капіталу вітчизняних підприємств Обгрунтовано доцільність використання нейронних мереж як інструменту управління структурою капіталу підприємства.. Встановлено, що використання нейронних мереж дозволяє виділити їх переваги, порівняно з традиційними математичними методами. З огляду на те, що регресійні мережі особливо чутливі до проблеми викидів знайдено та запропоновано один з можливих способів вирішення цієї проблеми: навчити мережу, потім протестувати її на навчальних спостереженнях, знайти і відкинути ті, які дають велику помилку, а потім знову навчити мережу. В результаті отримано ілюстрацію кращої моделі, яка цілком прийнятна до використання в процесі управління структурою капіталу вітчизняного підприємства з метою визначення характеру зв’язку між параметрами, що характеризують структуру капіталу та його фінансову стійкість.

Посилання

Бланк И.А. Управление формированием капитала. Киев: Ника-Центр, 2000. 512 с. 19.

Терещенко О.О. Детермінанти ставки витрат на капітал на ринках, що розвиваються. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНЕУ, 2017. С. 20–27

Щербань О.Д., Насібова О.В., Сухоруков Р.В. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 82–88

Юшко С.В., Лугова А. Критичний аналіз економічної сутності поняття «капітал підприємства». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 234–238.

Новікова В.В. Прогнозування внутрішнього валового продукту на основі апарату штучних нейронних мереж. Економіка та управління АПК. 2014. N 1. С. 5–11.

Викиданець І.В. Методи оптимізації структури капіталу підприємства. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2009_3/27.pdf.

Семенов А.Г., Ярошевська О.В. Оптимізація структури капіталу підприємства за критерієм максимізації його рентабельності. Економіка та підприємництво, 2014 р., № 5 (80).

Blank Y.A. (2000) Upravlenye formyrovanyem kapytala [Management of capital formation]. Kyev: Nyka-Tsentr, 512 p. 19.

Tereshchenko O.O. (2017) Determinanty stavky vytrat na kapital na rynkakh, shcho rozvyvaiutsia [Determinants of the cost of capital in emerging markets]. Proceedings of the Korporatyvni finansy: problemy ta perspektyvy innovatsiinoho rozvytku. Kyiv: KNEU, pp. 20–27

Shcherban O.D., Nasibova O.V., Sukhorukov R.V. (21017) Metody rehuliuvannia ta optymizatsii struktury kapitalu pidpryiemstva [Methods of regulation and optimization of the capital structure of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 82–88

Yushko S.V., Luhova A. (2011) Krytychnyi analiz ekonomichnoi sutnosti poniattia «kapital pidpryiemstva» [Critical analysis of the economic essence of the concept of "enterprise capital"]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 36, pp. 234–238.

Novikova V.V. (2014) Prohnozuvannia vnutrishnoho valovoho produktu na osnovi aparatu shtuchnykh neironnykh merezh [Forecasting of the gross domestic product based on the apparatus of artificial neural networks]. Ekonomika ta upravlinnia APK, no. 1, pp. 5–11.

Vykydanets I.V. Metody optymizatsii struktury kapitalu pidpryiemstva [Methods of optimizing the capital structure of the enterprise]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2009_3/27.pdf.

Semenov A.H., Yaroshevska O.V. Optymizatsiia struktury kapitalu pidpryiemstva za kryteriiem maksymizatsii yoho rentabelnosti [Optimization of the capital structure of the enterprise according to the criterion of maximizing its profitability]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 5 (80).

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Кузенко, Т., Литовченко, О., & Сабліна, Н. (2023). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (4 (04), 81-88. https://doi.org/10.32782/dees.4-14