СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • Т.І. Батракова Запорізький національний університет
  • С.С. Фоменко Запорізький національний університет
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, аналіз, ефективність, зовнішньоторговельна діяльність, суб’єкти господарювання, динаміка, міжнародні відносини

Анотація

Міжнародні господарські зв’язки сьогодні є першочерговими чинниками економічного зростання країни, ефективного національного виробництва, виступаючи механізмом налагодження зовнішньоторговельної діяльності. Економіка країни в жодному разі не може вважатись здоровою при відсутності господарсько-виробничого співтовариства у світовому просторі. Особливої актуальності досліджувана тема набуває через недосконале вирішення питань, стосовно організації зовнішньоекономічних відносин, визначення політичної ролі у міжнародній торгівлі та виходу вітчизняної продукції на площадки світової торгівлі. Метою статті є оцінка сучасного стану ринку зовнішньої торгівлі України, дослідження обігу товарного експорту та імпорту України, в умовах економічної нестабільності. У статті розглянуто ринок міжнародної торгівлі та формування господарсько-виробничих відносин з провідними країнами світу. Розраховано показники залежності економіки України від зовнішньої торгівлі та проаналізовано їх частку у валовому внутрішньому продукті країни. Досліджено дані розподілу зовнішньої торгівлі України за географічними регіонами, за останні два роки. Зроблено висновок, що одними із головних завдань сьогодення залишаються запровадження цілісної державної підтримки при формуванні міжнародних відносин, удосконалення потенційних переваг українського виробництва та налагодження інноваційної бази, для покращення якості виробленої продукції.

Посилання

Дуляба Н.І., Далик В.П. Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8358 (дата звернення: 26.02.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.82.

Економічна правда. Експорт з України під час війни: як змінилась структура постачань української продукції за кордон. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692959/ (дата звернення: 28.02.2023).

Мінфін. ВВП України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 27.02.2023).

Міценко Н.Г., КабаціБ.І., Федоренко А.О. Залежність економіки України від зовнішньої торгівлі: тенденції зміни індикаторів. Економічні науки. 2021. № 62. С. 12-21.

Національний банк України. Статистика зовнішнього сектору. Зовнішня торгівля. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (дата звернення: 27.02.2023).

Рахман М.С., Штих Є.А. Дослідження основних показників зовнішньої торгівлі України. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 5(16). С. 384-389.

Соколовська О.М. Проблеми зовнішньої торгівлі України та її регіонів у контексті світової кризи. Вісник економічної науки України. 2020. № 1(38). С. 97-102.

Dulyaba N.I., Dalik V.P. (2020). Rozvitok zovnishnoyi torgivli Ukrayini v umovah globalnoyi nestabilnosti [Development of Ukraine's foreign trade in conditions of global instability]. Efektivna ekonomika (electronic journal), vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8358 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.82 (accessed 26 February 2023) [in Ukrainian].

Ekonomichna pravda. Eksport z Ukrayini pid chas vijni: yak zminilas struktura postachan ukrayinskoyi produkciyi za kordon [Economic truth. Exports from Ukraine during the war: how the structure of supplies of Ukrainian products abroad changed]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692959/ (accessed 28 February 2023) [in Ukrainian].

Minfin [Ministry of Finance]. VVP Ukrayini [GDP of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (accessed 27 February 2023) [in Ukrainian].

Micenko N.G., KabaciB.I., Fedorenko A.O. (2021) Zalezhnist ekonomiki Ukrayini vid zovnishnoyi torgivli: tendenciyi zmini indikatoriv [Dependence of the economy of Ukraine on foreign trade: trends in changing indicators]. Ekonomichni nauki, vol. 62, pp. 12−21[in Ukrainian].

Nacionalnij bank Ukrayini [National Bank of Ukraine]. Statistika zovnishnogo sektoru [External sector statistics]. Zovnishnya torgivlya [Foreign trade]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (accessed 27 February 2023) [in Ukrainian].

Rahman M.S., Shtih Ye.A. (2019) Doslidzhennya osnovnih pokaznikiv zovnishnoyi torgivli Ukrayini [Study of the main indicators of foreign trade of Ukraine]. Priazovskij ekonomichnij visnik, vol. 5(16), pp. 384-389 [in Ukrainian].

Sokolovska O.M. (2020) Problemi zovnishnoyi torgivli Ukrayini ta yiyi regioniv u konteksti svitovoyi krizi [Problems of foreign trade of Ukraine and its regions in the context of the global crisis]. Visnik ekonomichnoyi nauki Ukrayini, vol. 1(38), pp. 97-102 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Батракова, Т., & Фоменко, С. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4(04) /), 56-62. https://doi.org/10.32782/dees.4-10