ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: цифрова трансформація, економіка, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова платформа, інновації

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану та перспектив впливу цифрової трансформації на сферу економіки, визначенню ролі і місця цифровізації через призму еволюційних змін. В ході дослідження визначено переваги від цифрової трансформації які отримує як держава, так і населення та бізнес. На основі причинно-наслідкової залежності між темпами цифрової трансформації економіки України та рівня споживання інформаційно-комунікаційних технологій, доведено необхідність розбудови програм цифровізації всіх секторів економіки та сфер життєдіяльності. Розроблено підходи щодо реалізації інформаційно-комунікаційних технологій у фінансовому секторі та впровадження провідних технологічних рішень Індустрії 4.0 в діяльність промислових підприємств. Запропоновано архітектоніку платформи цифрової трансформації діяльності суб’єкта бізнесу, що базується на взаємодії управління з клієнтами, акціонерами, контрагентами та партнерами.

Посилання

Bezrukova N., Huk L., Chmil H., Verbivska L., Komchatnykh O., Kozlovskyi Y. Digitalization as a Trend of Modern Development of the World Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2022. Vol. 18. Pp. 120–129.

Chmil H. Digitalization as a behaviour transformation tool of consumer market economic entities. Majesty Of Marketing: XVІ International scientific and practical conference for students and young scientists, Dnipro, 10 December 2020. Dnipro: National Technical University Dnipro Polytechnic, 2020. Р. 40–41.

Kovalevska N., Nesterenko I., Lutsenko O., Nesterenko O., Hlushach Y. Problems of accounting digitalization in conditions of business processes digitalization. Amazonia Investiga. 2022. Vol. 11. No 54. Pp. 132–141. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.14

Pyroh O., Kalachenkova K., Kuybida V., Chmil H., Kiptenko V., Razumova O. The influence of factors on the level of digitalization of world economies. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21. No. 5. P. 183–191.

Roblek V., Thorpe O., Bach M.P., Jerman A., Meško M. The Fourth Industrial Revolution and the Sustainability Practices: A Comparative Automated Content Analysis Approach of Theory and Practice. Sustainability. 2020. Vol. 12 (20). Р. 84–97.

Vosviewer. URL: https://app.vosviewer.com/

Yang L., Zhang Y. Digital Financial Inclusion and Sustainable Growth of Small and Micro Enterprises-Evidence Based on China’s New Third Board Market Listed Companies. Sustainability. 2020. Vol. 12. Is. 9. Р. 7–30. DOI: https://doi.org/10.3390/su12093733

Балицька М.В., Бровенко К.С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 59–65.

Жердецька Л.В., Городинський Д.І. Розвиток фінансових технологій: загрози та можливості для банків. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 93–97.

Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

Савицька Н.Л., Чміль Г.Л. Трансформація взаємодії суб’єктів ринку в умовах диджиталізації маркетингу. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Вип. 1(01). С. 112–117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18

Струтинська І.В. Дефініції поняття «цифрова трансформація». Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 2. С. 91–96.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Чміль Г.Л. Адаптивна поведінка суб’єктів споживчого ринку в умовах цифрової трансформації економіки: теорія, методологія та практика : монографія. Харків: Видавець Іванченко І. С. 2021. 377 с.

Чміль Г.Л. Трансформація простору функціонування бізнес-структур під впливом цифровізації: вимір маркетплейсів. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2021. № 1. С. 391–405.

Bezrukova, N., Huk, L., Chmil, H., Verbivska, L., Komchatnykh, O., & Kozlovskyi, Y. (2022). Digitalization as a Trend of Modern Development of the World Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development, vol. 18, pp. 120-129.

Chmil, H. (2020). Digitalization as a behaviour transformation tool of consumer market economic entities. Majesty Of Marketing: XVІ International scientific and practical conference for students and young scientists, Dnipro, 10 December 2020. Dnipro: National Technical University Dnipro Polytechnic, pp. 40-41.

Kovalevska, N., Nesterenko, I., Lutsenko, O., Nesterenko, O., & Hlushach, Y. (2022). Problems of accounting digitalization in conditions of business processes digitalization. Amazonia Investiga, vol. 11, no. 54, pp. 132-141. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.14

Pyroh, O., Kalachenkova, K., Kuybida, V., Chmil, H., Kiptenko, V., & Razumova, O. (2021). The influence of factors on the level of digitalization of world economies. International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 21, no. 5, pp. 183-191.

Roblek, V., Thorpe, O., Bach, M.P., Jerman, A., & Meško, M. (2020). The Fourth Industrial Revolution and the Sustainability Practices: A Comparative Automated Content Analysis Approach of Theory and Practice. Sustainability, vol. 12 (20), pp. 84-97.

Vosviewer. Available at: https://app.vosviewer.com/

Yang, L., & Zhang, Y. (2020). Digital Financial Inclusion and Sustainable Growth of Small and Micro Enterprises-Evidence Based on China’s New Third Board Market Listed Companies. Sustainability, vol. 12, no. 9, pp. 7-30. DOI: https://doi.org/10.3390/su12093733

Balytska, M.V., & Brovenko, K.S. (2021). Finansovi tekhnolohii yak draiver rozvytku finansovykh rynkiv [Financial technologies as a driver of financial markets development]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Investments: practice and experience, vol. 9, pp. 59-65.

Zherdetskaya, L.V., & Gorodinsky, D.I. (2017). Rozvytok finansovykh tekhnolohii: zahrozy ta mozhlyvosti dlia bankiv [Development of financial technologies: threats and opportunities for banks]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 10, pp. 93-97.

Kraus, N.M., Holoborodko, O.P., & Kraus, K.M. (2018). Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avanhardnoho kharakteru rozvytku [Digital economy: trends and prospects of avant-garde development]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

Savytska, N.L., & Chmil, H.L. (2022). Transformatsiia vzaiemodii sub’iektiv rynku v umovakh dydzhytalizatsii marketynhu [Transformation of the interaction of market subjects in the conditions of digitalization of marketing]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, vol. 1(01), pp. 112-117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18

Strutynska, І.V. (2019). Definitsii poniattia "tsyfrova transformatsiia" [Definitions of the term "digital transformation"]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 2, pp. 91-96.

Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. Ukrainskyi instytut maibutnoho [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy. Ukrainian Institute of the Future]. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Chmil, H.L. (2021). Adaptyvna povedinka subiektiv spozhyvchoho rynku v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta praktyka : monohrafiia [Adaptive behavior of consumer market subjects in the conditions of digital transformation of the economy: theory, methodology and practice: monograph]. Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenka I.S.

Chmil, H.L. (2021). Transformatsiia prostoru funktsionuvannia biznes-struktur pid vplyvom tsyfrovizatsii: vymir marketpleisiv [Transformation of the space of functioning of business structures under the influence of digitalization: the dimension of marketplaces]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 1, pp. 391-405.

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Тищенко, Д. (2023). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4(04) /), 38-45. https://doi.org/10.32782/dees.4-7