ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Ключові слова: комерція, бізнес, розвиток, тенденції, перспективи, ринок

Анотація

У статті досліджується сутність електронної комерції, визначено, що фактично учасниками електронної комерції можуть виступати суб’єкти господарювання різних сфер і організаційних форм, оскільки основною вимогою є можливість доступу до мережі Інтернет. Досліджено, що трейдери можуть мінімізувати поточний і майбутній вплив на бізнес, звернувшись до чотирьох ключових надзвичайних ситуацій, представлено порівняльний аналіз розвитку ІТ-галузі в країнах світу. Відзначено, що сьогодні в розвинених країнах зростає обсяг онлайн-транзакцій, і компанії на всіх ринках і в усіх регіонах світу поспішають включити електронну комерцію у свої бізнес-плани. З кожним днем зростає кількість українців, які мають постійний доступ до Інтернету. Проведено аналіз динаміки електронної торгівлі протягом 2017–2021 рр., потрібно відмітити швидкі темпи зростання Інтернет користувачів та електронної торгівлі як в Україні, так і в ЄС., проте у зв’язку з низькою купівельною спроможністю українських споживачів обсяги електронної торгівлі та використання Інтернету в Україні є значно нижчими, ніж в ЄС. Визначено, що розвиток електронної комерції в умовах цифрової трансформації бізнесу має наступні проблеми: низький рівень життя та неплатоспроможність населення; слабкий розвиток національної економіки; низький рівень розвитку та впровадження інформаційних та інтелектуальних технологій, комп’ютерних навичок населення; значна різниця в рівні комп’ютеризації великих міст і регіонів країни; низький рівень безпеки та захисту від шахрайства; недовіра споживачів до електронної комерції; велика кількість непрофесіоналів серед компаній електронної комерції. Рекомендовано напрямки вирішення проблем електронної комерції. Для успішного довгострокового функціонування в Інтернеті кожен бізнес повинен враховувати тенденції розвитку електронної комерції, важливо запобігати виникаючим проблемам: забезпечення безпеки даних, однорідності каналів зв’язку з потенційними клієнтами та низького рівня конверсії. Тільки ті підприємці, які можуть розробити та застосувати ефективні стратегії для подолання проблем у своєму бізнесі, зможуть повною мірою скористатися перевагами електронної комерції.

Посилання

Tucker H. Coronavirus bankruptcy tracker: These major companies are failing amid the shutdown Forbes 2020. URL: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2020/05/03/coronavirus-bankruptcy-tracker-these-major-companiesare-failing-amid-the-shutdown/#5649f95d3425 (дата звернення: 25.02.2023).

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2018. № 6. С.106–107.

Краус Н., Голобородько О., Краус К. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (дата звернення: 10.01.2023).

E-commerce, trade and the covid-19 pandemic. WTO Secretariat. Report. URL: https://www.wto.org/english//tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf (дата звернення: 25.02.2023).

Jorda O., Singh S. R., Taylor A. M. Longer-run economic consequences of pandemics (Report no. w26934) National Bureau of Economic Research. 2020. URL: https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2020-09.pdf (дата звернення: 25.02.2023).

Андронік О. Л., Воронін А. В. Можливості та загрози електронної комерції в Україні. Економіка і організація управління. 2021. С. 118-130.

Басюк Т. П., Стрибайло А. Аналіз проблем електронної комерції в Україні. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21–22 травня 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 36–38.

Наумова Т.А., Топоркова О.В., Янчева І.В. Організація обліку в системі електронної комерції. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип.3(26). С. 153-158. URL: https://doi.org/1 0.32840/2522-4263/2021 -3-27 (дата звернення: 10.01.2023).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.01.2023).

Tucker, H. (2020). Coronavirus bankruptcy tracker: These major companies are failing amid the shutdown. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2020/05/03/coronavirus-bankruptcy-tracker-these-major-companiesare-failing-amid-the-shutdown/#5649f95d3425 (accessed: 25.02.2023).

Koliadenko, S. V. (2018). Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti [Digital economy: prerequisites and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 106–107.

Kraus, N., Holoborodko, O., Kraus, K. (2018). Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avanhardnoho kharakteru rozvytku [Digital economy: trends and perspectives of avant-garde nature of development]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (accessed: 10.01.2023).

WTO Secretariat (n.d.). E-commerce, trade and the COVID-19 pandemic. Report. Available at: https://www.wto.org/english//tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf (accessed: 25.02.2023).

Jorda, O., Singh, S. R., Taylor, A. M. (2020). Longer-run economic consequences of pandemics (Report no. w26934) National Bureau of Economic Research. Available at: https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2020-09.pdf (accessed: 25.02.2023).

Andronik, O. L., Voronin, A. V. (2021). Mozhlyvosti ta zahrozy elektronnoi komertsii v Ukraini [Opportunities and threats of e-commerce in Ukraine]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, pp. 118-130.

Basiuk, T. P., Strybailo, A. (2020). Analiz problem elektronnoi komertsii v Ukraini [Analysis of e-commerce problems in Ukraine] Proceedings of the Suchasni tekhnolohii komertsiinoi diialnosti i lohistyky (May 21–22, 2020). Kyiv: KNEU, pp. 36–38.

Naumova T.A., Toporkova O.V., Yancheva I.V. (2021). Orhanizatsiia obliku v systemi elektronnoi komertsii [Accounting organization in the e-commerce system]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 3(26), pp. 153-158. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-3-27 (accessed: 25.02.2023).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. (n.d). Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 10.01.2023).

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Романюк, П. (2023). ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4(04) /), 32-37. https://doi.org/10.32782/dees.4-6