ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, фінансова безпека держави, рентабельність, ліквідність, дискримінантний аналіз, внутрішній аудит

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання діагностики та управління фінансовою безпекою підприємства. Проаналізовано підходи вітчизняних науковців щодо визначення сутності цього поняття, охарактеризовано механізм взаємного впливу фінансових систем підприємства та держави. Рекомендовано для діагностики фінансової безпеки підприємства проводити аналіз фінансового стану та визначення ймовірності настання банкрутства. Зроблено висновок, що найбільш доцільним методичним прийомом діагностики фінансової безпеки підприємства є використання інтегрального показника, обчисленого за допомогою дискримінантного аналізу. Для постійного забезпечення фінансової безпеки на великих підприємствах запропоновано впровадження системи управління фінансовою безпекою, основою якої повинна стати діяльність Служби внутрішнього аудиту. Охарактеризовано функціїцієї структури, визначено склад інформаційного забезпечення функціонування системи управління фінансовою безпекою підприємства.

Посилання

Пасічник В. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою. Демократичне врядування. 2011. Вип. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_7.

Бондарчук Н. В., Фесенко А. В. Управління системою фінансової безпеки підприємства. Молодий вчений. 2018. № 9(61). С. 237-240.

Дубинська О. С. Визначення рівня фінансово-економічної безпеки на підставі аналізу фінансової звітності підприємства. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. Випуск 5. С. 112-122.

Краснокутська Н. С., Коптєва Г. М. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. БізнесІнформ. 2019. № 7. С. 14-19.

Картузов Є. П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8(134). С. 172-182.

Варналій З. С., Мехед А. М. Теоретико-методичні підходи до оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Випуск 32. С. 203-211.

Черненко О. С. Індикатори оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 3. С. 71-78.

Сич О. А., Калічак І. І. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства. Молодий вчений. 2017. № 2.

С. 333-339.

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 268 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua.

Назаренко Т. П. Служба внутрішнього аудиту: особливості організації. Економічний аналіз. 2016. Том 23. № 2. С. 119-125.

Pasichnyk V. (2011). Filosofska katehoriia bezpeky yak osnova novoi paradyhmy derzhavnoho upravlinnia natsionalnoiu bezpekoiu [The philosophical category of security as the basis of a new paradigm of state management of national security]. Demokratychne vriaduvannia, vol. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_7 [in Ukrainian].

Bondarchuk N. V., Fesenko A. V. (2018). Upravlinnia systemoiu finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Management of the financial security system of the enterprise]. Molodyi vchenyi, vol. 9 (61), pp. 237-240 [in Ukrainian].

Dubynska O. S. (2021). Vyznachennia rivnia finansovo-ekonomichnoi bezpeky na pidstavi analizu finansovoi zvitnosti pidpryiemstva [Determining the level of financial and economic security based on the analysis of the company's financial statements]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika,vol. 5,

pp. 112-122[in Ukrainian].

Krasnokutska N. S., Koptieva H. M. (2019). Definitsiia poniattia «finansova bezpeka pidpryiemstva»: osnovni pidkhody ta osoblyvosti [Definition of the concept of "financial security of the enterprise": main approaches and features]. BiznesInform, vol. 7, pp. 14-19 [in Ukrainian].

Kartuzov Ye. P. (2012). Vyznachennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva: poniattia, zmist, znachennia i funktsionalni aspekty [Definition of financial security of the enterprise: concept, content, meaning and functional aspects]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 8 (134), pp. 172-182 [in Ukrainian].

Varnalii Z. S., Mekhed A. M. (2022). Teoretyko-metodychni pidkhody do otsinky finansovoi bezpeky subiektiv pidpryiemnytstva [Theoretical and methodological approaches to assessing the financial security of business entities]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna. Seriia yurydychna, vol. 32, pp. 203-211 [in Ukrainian].

Chernenko O. S. (2015). Indykatory otsinky finansovoi bezpeky subiektiv pidpryiemnytstva [Indicators for assessing the financial security of business entities]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 3. pp. 71-78 [in Ukrainian].

Sych O. A., Kalichak I. I. (2017). Dyskryminantnyi analiz i yoho zastosuvannia v prohnozuvanni bankrutstva pidpryiemstva [Discriminant analysis and its application in forecasting the bankruptcy of an enterprise]. Molodyi vchenyi, vol. 2, pp. 333-339 [in Ukrainian].

Tereshchenko O. O. (2004). Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi [Anti-crisis financial management at the enterprise]: monohrafiia. Kyiv: KNEU, 268 p.[in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Nazarenko T. P. (2016). Sluzhba vnutrishnoho audytu: osoblyvosti orhanizatsii [Internal audit service: organizational features]. Ekonomichnyi analiz, vol. 23 (2), pp. 119-125 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 249
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Новіченко, Л., & Свирида, О. (2023). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4 (04), 27-31. https://doi.org/10.32782/dees.4-5