ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, ВІМ-технології, Єдина державна електронна система у сфері будівництва, житлова нерухомість, будівельний бізнес, цифрова економіка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій та перспектив розвитку підприємств будівельної сфери в умовах цифрової трансформації. Здійснено стислий аналіз динаміки розвитку ринку житлової нерухомості та виконання будівельних робіт підприємствами України, проведено аналіз рівня цифровізації будівельного бізнесу, обґрунтовано перспективи розвитку будівельного бізнесу шляхом удосконалення інструментарію призначеного для збільшення точності планування будівельних процесів. Доведено, що застосування цифрової трансформації будівельного бізнесу дозволяють акумулювати та аналізувати відомості про житловий та нежитловий фонд, завдану йому шкоду, сприяють дистанційному, оперативному наданню адміністративні послуги у сфері будівництва, а також створюють інші можливості для органів публічної влади, юридичних та фізичних осіб, дозволяють якісно боротися з корупцією та бюрократією у цій сфері. Використання інформаційних технологій у сфері будівництва стає гарантією прозорості використання коштів, що підвищує привабливість України для інвесторів. Обґрунтовано, що ключовими кроками повоєнної відбудови України є реалізація плану заходів, які визначені в Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, розробленій Міністерством розвитку громад та територій України, а також впровадження нових інструментів та сервісів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Наукова новизна результатів даного дослідження полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку будівельного бізнесу для повоєнної відбудови економіки України за допомогою цифрової трансформації.

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23 (дата звернення: 12.02.2023)

Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ, 2018. 252 с.

Миколюк О. А., Бобровник В. М. Управління підприємством в умовах діджиталізації економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 4. С. 142-146.

Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. № 1. Ч. 2. С. 44–52.

Світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності – IMD. URL: https://www.imd.org/centers/worldcompetitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/ (дата звернення: 15.02.2023)

Лапін А. В., Грінчук І. О., Оленюк Д.О. Діджиталізація економіки в Україні: сучасний стан та перспективи. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2022. № 7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.22

Network Readiness Index 2022. Benchmarking the Future of the Network Economy. Portulans institute. URL: https://networkreadinessindex.org/ (дата звернення: 14.02.2023).

Digital riser report 2021. European Center for Digital Competitiveness. URL: https://digital-competitiveness. eu/digitalriser/ (дата звернення: 17.02.2023).

Цифровізація будівельної сфери: спрощення життя для бізнесу та фундамент для прозорої повоєнної відбудови країни. URL: https://tapas.org.ua/all-uk/blogs-uk/tsyfrovizatsiia-budivelnoi-sfery-sproshchennia-zhyttia-dliabiznesu-ta-fundament-dlia-prozoroi-povoiennoi-vidbudovy-krainy/(дата звернення 12.02.2023).

Островський І.А., Соколова Н.К. Цифровізація будівельної галузі як світовий тренд. Інтернет – конференція ХНУМГ ім.О.М.Бекетова: Актуальні питання розвитку світової економіки та міжнародного співробітництва. 2022. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2876/2719/ (дата звернення 10.02.2023).

Штейнгауз Д.О. Фінансово-кредитні інструменти забезпечення ефективного функціонування ринку житлової нерухомості в Україні: дис. … кандидата екон. наук: спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування. 2022. 273 с.

Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/ (дата звернення 06.02.2023).

Соколовська К.В., Касич А.О. Тенденції у розвитку підприємств будівельної галузі. Економіка і суспільство. 2022. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1557/1498/ (дата звернення 18.02.2023).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 1.07.2020 № 559. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2020 (дата звернення 22.02.2023).

В Україні введено в експлуатацію Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. URL: https://sud.ua/uk/news/ukraine/255888-v-ukraine-vvedena-v-ekspluatatsiyu-edinaya-gosudarstvennaya-elektronnaya-sistemav-sfere-stroitelstva (дата звернення 08.02.2023).

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (дата звернення 22.02.2023).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii» vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation" of January 17, 2018 № 67-r]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23 (accessed 12.02.2023).

Liashenko, V. I. and Vyshnevskyi, O. S. (2018), Tsyfrova modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny yak mozhlyvist’ proryvnoho rozvytku. Monohrafiia [Digital modernization of Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development. Monograph]. NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti, Kyiv, Ukraine.

Mykoliuk, O. A. and Bobrovnyk, V. M. (2021) Enterprise management in the conditions of digitalization of the economy [Enterprise management in the conditions of digitalization of the economy]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, vol. 4, pp. 142–146.

Zhosan, H. (2020) Development of digitalization in Ukraine [State of development of digitalization in Ukraine]. Ekonomichnyy analiz, vol. 30, no. 1, part 2, pp. 44–52.

Svitovyi reitynh tsyfrovoi konkurentospromozhnosti – IMD [World Digital Competitiveness Rankings – IMD]. Available at: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/ (accessed: 15.02.2023).

Lapin A. V., Hrinchuk I. O., Oleniuk D. O. (2022) Didzhytalizatsiia ekonomiky v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy [Digitalization of the economy in Ukraine: current state and prospects]. Elektronnyi zhurnal «Efektyvna ekonomika», vol. 7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.22

Portulans institute (2022), “Network Readiness Index 2022. Benchmarking the Future of the Network Economy”, available at: https://networkreadinessindex.org/ (accessed: 14.02.2023).

Digital riser report 2021. European Center for Digital Competitiveness. Available at: https://digital-competitiveness. eu/digitalriser/ (accessed: 17.02.2023).

Tsyfrovizatsiia budivelnoi sfery: sproshchennia zhyttia dlia biznesu ta fundament dlia prozoroi povoiennoi vidbudovy krainy [Digitization of the construction sector: simplifying life for business and the foundation for transparent post-war reconstruction of the country]. Available at: https://tapas.org.ua/all-uk/blogs-uk/tsyfrovizatsiia-budivelnoi-sfery-sproshchennia-zhyttia-dliabiznesu-ta-fundament-dlia-prozoroi-povoiennoi-vidbudovy-krainy/(accessed: 12.02.2023).

Ostrovskiy I.A., Sokolova N.K. (2022) Cyfrovizacija budiveljnoji ghaluzi jak svitovyj trend [Digitization of the construction industry as a global trend]. Internet – konferencija KhNUMGh im.O.M.Beketova: Aktualjni pytannja rozvytku svitovoji ekonomiky ta mizhnarodnogho spivrobitnyctva. Available at: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2876/2719/ (accessed: 10.02.2023).

Shteingauz D.O. (2022) Finansovo-kredytni instrumenty zabezpechennja efektyvnogho funkcionuvannja rynku zhytlovoji nerukhomosti v Ukrajini [Financial and credit instruments to ensure effective functioning of the residential real estate market in Ukraine]. dys. … kandydata ekon. nauk: specialjnistj 072 – Finansy, bankivsjka sprava ta strakhuvannja. 273 p.

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy [Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine]. Available at: https://www.minregion.gov.ua (accessed: 06.02.2023).

Sokolovska K.V., Kasych A.O. (2022) Tendenciji u rozvytku pidpryjemstv budiveljnoji ghaluzi [Trends in the development of enterprises in the construction industry]. Ekonomika i suspiljstvo. vol.41. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1557/1498/ (accessed: 18.02.2023).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo zaprovadzhennia pershoi cherhy Yedynoi derzhavnoi elektronnoi systemy u sferi budivnytstva» vid 1.07.2020 № 559 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the implementation of an experimental project on the introduction of the first stage of the Unified State Electronic System in the field of construction" dated July 1, 2020 No. 559]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2020 (accessed: 22.02.2023).

V Ukrajini vvedeno v ekspluataciju Jedynu derzhavnu elektronnu systemu u sferi budivnyctva [The Unified State Electronic System in the field of construction has been put into operation in Ukraine]. Available at: https://sud.ua/uk/news/ukraine/255888-v-ukraine-vvedena-v-ekspluatatsiyu-edinaya-gosudarstvennaya-elektronnaya-sistemav-sfere-stroitelstva (accessed: 08.02.2023).

Zakon Ukrainy «Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti» vid 17 liutoho 2011 roku № 3038-VI [Law of Ukraine "On Regulation of Urban Planning" dated February 17, 2011 No. 3038-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (accessed: 22.02.2023).

Переглядів статті: 234
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Марченко, О., & Коляденко, Р. (2023). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4 (04), 20-26. https://doi.org/10.32782/dees.4-4