AGILE-ФІЛОСОФІЯ ЯК ЧИННИК ФОРСАЙТУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • В.Г. Воронкова Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету https://orcid.org/0000-0002-0719-1546
  • В.О. Нікітенко Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету https://orcid.org/0000-0001-9588-7836
  • Г.М. Васильчук Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0003-3023-6682
Ключові слова: Agile-філософія, форсайт цифрової економіки, цінності, цифрова революція

Анотація

Актуальність дослідження Agile-філософії як чинника форсайту цифрової економіки не викликає сумнівів, так як це найсучасніший напрям дослідження відповідних проблемних полів філософської науки – антропології, філософії історії, філософії управління та економіки, філософії освіти, філософії права, методології соціальної філософії та діяльності. Сучасне суспільство як складна система повинна адаптуватися до змін у середовищі – системних змін, стохастичності, емерджентності. Agile-філософії – це мислення у категоріях складних систем, націлене на формування нової цифрової культури і нового цифрового мислення керівників, здатних працювати у режимі системної динаміки; розвивати мислення у категоріях складних систем, щоб адаптуватися до змін у середовищі. Метою дослідження є концептуалізація Аgile філософії як чинник форсайту цифрової економіки. Використання методів і підходів – системного, структурно-функціонального, інституціонального, антропологічного та аксіологічного дозволяє ефективно аналізувати динаміку адаптації системи до зовнішніх умов цифрового суспільства, що дозволяє виявити систему управління, його структуру, інституціоналізацію, цінності та гуманістичні підходи до управління, для чого слід з’ясувати цілі, методи, основні поняття та історичні віхи становлення управлінської парадигми. Засновником Agile-напрямку можна назвати Юргена Аппело, який у роботі «Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент: лідерство та управління командами» (2019) розробив теорію гнучкого управління, в основі якої сформована дорожня карта для досягнення сталого розвитку сучасного суспільства, подолання його невизначеності, стохастичності, асиметрії інформації. Нові підходи, які виникали у філософській думці впродовж історії, змінили й саме розуміння Agile-філософії, тому філософи змушені були на кожному історичному витку розвитку суспільства по-новому осмислювати і саме поняття філософії відповідно до історії його розвитку та місця і ролі у ньому людини. Практичне значення дослідження у розробці концепції виживання організації в умовах нестабільності та невизначеності.

Посилання

Адізес Іцхак Калдерон. Управління життєвим циклом організації / пер. з англ. Н. Палій. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 496 с.

Банерджі Абхіджіт, & Дюфло Естер. Дієва еко¬номіка для важких часів. / пер з англ. Роман Клочко. Київ : Наш формат, 2021. 416 с.

Voronkova Valentyna, Kaganov Yuriy, & Metelenko Natalia. Conceptual basis of «the digital economy forsite model»: european experience (Концептуальні засади моделі «форсайт цифрової економіки»: європей¬ський досвід). HUMANITIES STUDIES : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа : Publishing house «Helvetica», 2022. № 10 (87). С. 9–19.

Voronkova, Valentyna, Nikitenko, Vitalina, & Vasyl’chuk Gennadiy. European paradigm of socially responsible governance as conditions for exiting the COVID-19 pandemic crisis. освітній дискурс: збірник наукових праць / гол ред. О.П. Кивлюк. Київ : ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-техноло¬гії-інформація». 2022. Випуск 39 (1–3). С. 26–36.

Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Креативне місто як чинник розвитку цифрового суспільства. Комунальне господарство міст. Харків, 2022. Том 2. № 169 (2022): Серія: Економічні науки. C. 57–64.

Воронкова В. Г., Каганов Ю. О., & Метеленко Н. Г. Формування цінностей цифрового суспільства і циф¬рової людини в умовах INDUSTRY 4. 0 та глобаліза¬ції. HUMANITIES STUDIES: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 11 (88).

Гідлер Джордж. Занепад великих даних і ста¬новлення юлокеченй-еконіомки / пер. з англ. Т. Мики¬тюк, П. Донченка. Київ : Форс Україна, 2021. 320 с.

Гупта Суніл. Цифрова стратегія. Посібник із переосмислення бізнесу / пер. з англ. І. Ковалише¬ної. Київ : Вид-во КМ-БУКС, 2020. 320 с.

Кай-Фу Лі. Наддержави штучного інтелекту. Китай, Кремнієва долина і новий світовий лад / пер. з англ. Вячеслав Пунько. Київ : Форс Україна, 2020. 303 с.

Кук Тім. CEO, що вивів Apple на новий рівень / пер. з англ. Євгенія Кузнєцова. Київ : Наш формат, 2019. 296 с.

Мандіп Рай. Компас цінностей. Уроки 101 кра¬їни про цілі, лідерство і життя /пер. з англ. Наталії Валевської. Київ : Yakaboo Publishing. 368 с.

Марко Янсіті, & Карім Лохані. Конкуренція за доби штучного інтелекту. Київ : Форс Україна, 2021. 304 с.

Мічіо Кайку. Фізика майбутнього / пер. з англ. Анжела Кам’янець. Львів : Літопис, 2017. 432 с.

Non-Bullshit Innovation. Ради кальні ідеї світу від найпотужніших інтелектуалів світу / пер. з англ. Наталя Палій. Дніпро : Баланс Бізнесу Букс, 2021. 464 с.

Нікітенко В.О., & Васильчук Г.М. Модель цифрового міста як чинник креативного розвитку. HUMANITIES STUDIES: збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 11 (88).

Нікітенко В. О., Васильчук Г. М., & Мержин¬ський Є. К. Мережева економіка як чинник під¬вищення ефективності цифровізації у контексті розвитку цифрового суспільства від 1G до 5G. HUMANITIES STUDIES : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа : Publishing house “Helvetica”, 2022. 10 (87). С. 112–121.

Нікітенко, В. О., Олексенко, Р. І., & Кивлюк О. П. Становлення і розвиток освіти у діджиталізованому суспільстві. HUMANITIES STUDIES : Collection of

Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporizhzhiа : Publishing house “Helvetica”, 2022. 10 (87). С. 53–63.

Б. Джозеф Пайн, & Джеймс Г. Гілмор. Еко¬номіка вражань / пер з англ. А. Цвіри. Харків: Віват, 2021. 416 с.

Олтрейд Дагого. Нове мислення. Від Айнштейна до штучного інтелекту: наука і технології, що змінили світ / пер. з англ. І. Возняка. Харків : Віват, 2021. 368 с.

Рассел Стюарт. Сумісний з людиною: штучний інтелект і проблема контролю / пер. з англ. В. Зенгви. Київ : Форс Україна, 2020. 416 с.

Роуен Девід. Non-bullshit innovation. Ради¬кальні ідеї від найпотужніших інтелектуалів світу / пер. з англ. Наталя Палій. Дніпро : Баланс Бізнес Букс», 2021. 464 с.

Шваб Клаус. Четверта промислова револю¬ція, Формуючи четверту промислову революцію. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. 426 с.

Шарма Ручір. Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива» / пер. з англ. Андрій Іщенко. Київ : Наш формат, 2018. 296 с.

Adizes Itskhak Kalderon (2018) Upravlinnia zhyttievym tsyklom orhanizatsii / per. z anhl. N. Palii. Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia, 496 р.

Banerdzhi Abkhidzhit, & Diuflo Ester (2021) Diieva ekonomika dlia vazhkykh chasiv. / per z anhl. Roman Klochko. Kyiv : Nash format, 416 р.

Voronkova Valentyna, Kaganov Yuriy, & Metelenko Natalia (2022) Conceptual basis of «the digital economy forsite model»: european experience (Kontseptualni zasady modeli «forsait tsyfrovoi ekonomiky»: yevro¬peiskyi dosvid). HUMANITIES STUDIES : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Pub¬lishing house «Helvetica», № 10 (87). Р. 9–19.

Voronkova, Valentyna, Nikitenko, Vitalina, & Vasylchuk Gennadiy (2022) European paradigm of socially responsible governance as conditions for exiting the COVID-19 pandemic crisis. osvitnii dyskurs: zbirnyk naukovykh prats / hol red. O.P. Kyvliuk. Kyiv : TOV «Naukovo-informatsiine ahentstvo «Nauka-tekhnolohii-informatsiia». Vypusk 39 (1–3). Р. 26–36.

Voronkova V. H., Nikitenko V. O. (2022) Kreatyvne misto yak chynnyk rozvytku tsyfrovoho suspilstva. Komunalne hospodarstvo mist. Kharkiv, Tom 2 № 169 (2022): Seriia: Ekonomichni nauky. Р. 57–64.

Voronkova V. H., Kahanov Yu. O., & Metelenko N. H. (2022) Formuvannia tsinnostei tsyfrovoho suspilstva i tsyfrovoi liudyny v umovakh INDUSTRY 4. 0 ta hlobalizat¬sii. HUMANITIES STUDIES: zbirnyk naukovykh prats / Hol. red. V. H. Voronkova. Zaporizhzhia : Vydavnychyi dim «Helvetyka», Vypusk 11 (88).

Hidler Dzhordzh (2021) Zanepad velykykh danykh i stanovlennia yulokecheni-ekoniomky / per. z anhl. T. Mykytiuk, P. Donchenka. Kyiv : Fors Ukraina, 320 р.

Hupta Sunil (2020) Tsyfrova stratehiia. Posibnyk iz pereosmyslennia biznesu / per. z anhl. I. Kovalyshe¬noi. Kyiv: Vyd-vo KM-BUKS, 320 р.

Kai-Fu Li (2020) Nadderzhavy shtuchnoho intele¬ktu. Kytai, Kremniieva dolyna i novyi svitovyi lad / per. z anhl. Viacheslav Punko. Kyiv: Fors Ukraina, 303 р.

Kuk Tim (2019) CEO, shcho vyviv Apple na novyi riven / per. z anhl. Yevheniia Kuznietsova. Kyiv: Nash format, 296 р.

Mandip Rai. Kompas tsinnostei. Uroky 101 krainy pro tsili, liderstvo i zhyttia /per. z anhl. Natalii Valevskoi. Kyiv: Yakaboo Publishing. 368 р.

Marko Yansiti, & Karim Lokhani (2021) Konkuren¬tsiia za doby shtuchnoho intelektu. Kyiv: Fors Ukraina, 304 р.

Michio Kaiku (2017) Fizyka maibutnoho / per. z anhl. Anzhela Kamianets. Lviv: Litopys, 432 р.

14. Non-Bullshit Innovation. Rady kalni idei svitu vid naipotuzhnishykh intelektualiv svitu / per. z anhl. Natalia Palii. Dnipro: Balans Biznesu Buks, 2021. 464 s.

Nikitenko V. O., & Vasylchuk H. M. (2022) Model tsyfrovoho mista yak chynnyk kreatyvnoho rozvytku. HUMANITIES STUDIES: zbirnyk naukovykh prats / Hol. red. V.H. Voronkova. Zaporizhzhia: Vydavnychyi dim «Helvetyka», Vypusk 11 (88).

Nikitenko V.O., Vasylchuk H.M., & Merzhyn¬skyi Ye.K. (2022) Merezheva ekonomika yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti tsyfrovizatsii u konteksti rozvytku tsyfrovoho suspilstva vid 1G do 5G. HUMANI¬TIES STUDIES : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia: Publishing house “Helvet¬ica”, 10 (87). Р. 112–121.

Nikitenko, V. O., Oleksenko, R. I., & Kyvliuk O. P. (2022) Stanovlennia i rozvytok osvity u didzhytalizova¬nomu suspilstvi. HUMANITIES STUDIES : Collection of Scientific Papers / ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Pub¬lishing house “Helvetica”, 10 (87). Р. 53–63.

Dzhozef Pain, & Dzheims H. Hilmor (2021) Eko¬nomika vrazhan / per z anhl. A. Tsviry. Kharkiv: Vivat, 416 р.

Oltreid Dahoho (2021) Nove myslennia. Vid Ain¬shteina do shtuchnoho intelektu: nauka i tekhnolohii, shcho zminyly svit / per. z anhl. I. Vozniaka. Kharkiv: Vivat, 368 р.

Rassel Stiuart (2020) Sumisnyi z liudynoiu: shtuchnyi intelekt i problema kontroliu / per. z anhl. V. Zenhvy. Kyiv: Fors Ukraina, 416 р.

Rouen Devid (2021) Non-bullshit innovation. Radykalni idei vid naipotuzhnishykh intelektualiv svitu / per. z anhl. Natalia Palii. Dnipro: Balans Biznes Buks», 464 р.

Shvab Klaus (2019) Chetverta promyslova revo¬liutsiia, Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu. Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 426 р.

Sharma Ruchir (2018) Peredovi krainy. V ochi¬kuvanni novoho «ekonomichnoho dyva» / per. z anhl. Andrii Ishchenko. Kyiv: Nash format, 296 р.

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Воронкова, В., Нікітенко, В., & Васильчук, Г. (2022). AGILE-ФІЛОСОФІЯ ЯК ЧИННИК ФОРСАЙТУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 109-117. https://doi.org/10.32782/dees.3-19