МАРКЕТИНГ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: кіберпростір, маркетинг електронних комунікацій, споживачі та виробники цифрової продукції, умови розвитку цифрової економіки, цифрові канали

Анотація

У статті викладено результати вивчення сучасного стану та напрямів розвитку маркетингу електронних комунікацій. Розглянуто економіко-технологічні процеси, що впливають на розвиток маркетингу комунікацій. Розроблено та представлено схему моделі системи взаємних зв'язків маркетингу. Усі організації системи забезпечені взаємними зв'язками за допомогою цифрових каналів електронних комунікацій. Головна мета маркетингу електронних комунікацій повністю відповідає меті традиційного маркетингу: націлювати підприємства на отримання прибутку, що може забезпечити не тільки виживання підприємства в умовах ринкової конкуренції, а й його стабільний розвиток у довгостроковій перспективі. Орієнтація маркетингу електронних комунікацій (як і інших сфер економіки) безперервно змінювалася, адаптуючись до ринкових умов, що змінюються, спрямовуючи виробника на пріоритети, які є найактуальнішими в той чи інший період.

Посилання

Стрій Л., Демчук С. Маркетинг в цифрової економіці. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Vol. 2 (02). С. 63–69. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-11.

Марченко О. (2020). Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку. Галицький економічний вісник. No 4 (65), 2020. Сс. 34-39. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.034

Ігнатенко Р. Розвиток цифрового маркетингу у світі та в Україні. Бизнес Информ. 2022. №1. Cc. 450–455. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-450-455.

Савицька Н., Чміль Г. Трансформація взаємодії суб’єктів ринку в умовах диджиталізації маркетингу. Цифрова економіка та економічна безпека 2022. Вип. 1(01). C. 112-117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18

Параска М., Худолєй Л. Про роботу маркетингових відділів компаній в умовах нової реальності. Маркетинг в Україні. 2021. № 2. С. 13–16.

Закон Украині «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 р. № 1089-IX.

Studwood. Развитие электронных коммуникаций. Источник: URL: https://studwood.net/1621851/tehnika/suschnost_etapy_razvitiya_elektronnyh_kommunikatsiy. Дата обращения 12.2022.

Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К. Модель созидания ценности услуг предприятий инфокоммуникаций. Азимут научных исследований: ежеквартальный научный журнал. Серия: экономика и управление. 2014. № 1 (6). С. 106-109.

Stryi, L., Demchuk, S. (2022) Marketynh v tsyfrovoyi ekonomitsi [Marketing in the digital economy]. Digital economy and economic security, vol. 2 (02), pp. 63–69. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-11.

Marchenko, O. (2020). Tsyfrova ekonomika v Ukrayini: osnovni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku [Digital economy in Ukraine: main trends and prospects for development]. Galician Economic Bulletin, no. 4 (65), 2020, pp. 34-39. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.034

Ignatenko R. (2022). Rozvytok tsyfrovoho marketynhu u sviti ta v Ukrayini [Development of digital marketing in the world and in Ukraine]. Business Inform, no. 1, pp. 450–455. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-450-455.

Savytska, N., Chmil, G. (2022) Transformatsiya vzayemodiyi subʺyektiv rynku v umovakh dydzhytalizatsiyi marketynhu. [Transformation of the interaction of market subjects in the conditions of digitalization of marketing]. Digital economy and economic security, no. 1(01), pp. 112-117. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-18

Paraska, M., Khudoley, L. (2021). Pro robotu marketynhovykh viddiliv kompaniy v umovakh novoyi realnosti [About the work of marketing departments of companies in the conditions of the new reality]. Marketing in Ukraine, no. 2, pp. 13–16.

Law of Ukraine "On Electronic Communications" dated December 16, 2020 No. 1089-IX.

Studwood. Development of electronic communications. Available at: https://studwood.net/1621851/tehnika/suschnost_etapy_razvitiya_elektronnyh_kommunikatsiy (accessed 12.2022)

Stryi, L., Zakharchenko, L., Golubev, A. (2014). Model sozdaniya tsennosti uslug predpriyatiy infokommunikatsiy [The model of creation of the value of services of information communication enterprises]. Azimuth of scientific research: a quarterly scientific journal. Series: economics and management, no. 1 (6), pp. 106-109.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Стрій, Л., & Захарченко, Л. (2023). МАРКЕТИНГ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Цифрова економіка та економічна безпека, (4(04) /), 9-14. https://doi.org/10.32782/dees.4-2