ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: корупція, трансакційні витрати, формальні правила, ефективність, фінансовий моніторинг

Анотація

В даній статті розглядаються інституційні чинники виникнення корупції в системі фінансового моніторингу та шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Показано, що чинниками, що сприяють виникненню корупції в системі фінансового моніторингу є: високий рівень трансакційних витрат бюрократичних процедур та широкі дискреційні повноваження чиновників. Запропоновано, для попередження бюрократичної корупції застосовувати делегування функцій фінансового моніторингу учасникам ринку, що здатні їх реалізувати з найменшими трансакційними витратами. Показано, що у випадку не бюрократичної корупції вибір заходів попередження корупції залежить від типу безпосередньої діяльності клієнта. У випадку коли клієнтом обирається незаборонений вид діяльності, для попередження не бюрократичної корупції має застосовуватися делегування функцій фінансового моніторингу учасникам ринку, що здатні їх реалізувати з найменшими трансакційними витратами бюрократичних процедур. У випадку коли клієнтом обирається заборонений вид діяльності перевага має надаватися репресивним антикорупційним заходам.

Посилання

Markscheffel J., Plouffe M. Multilevel determinants of MNC corruption risk. Journal of International Business Policy. 2022. Vol. 5. № 4. P. 512–528.

Khan S. Investigating the Effect of Income Inequality on Corruption: New Evidence from 23 Emerging Countries. Journal of the Knowledge Economy. 2022. Vol. 13. № 3. P. 2100–2126.

Agerberg M. Corrupted Estimates? Response Bias in Citizen Surveys on Corruption. Political Behavior. 2022. Vol. 44. № 2. P. 653–678.

Mandal B. Lower Corruption Warrants Less, but Higher Corruption Removes it: A Ricardian Note. Journal of Quantitative Economics. 2022. Vol. 20. № 2. P. 479–486.

Sekkat K. Have you been served, your honor? Yes, thank you, your excellency: the judiciary and political corruption. Constitutional Political Economy. 2022. Vol. 33. № 3. P. 326–353.

Iorio R., Segnana M.L. Is paying bribes worthwhile? Corruption and innovation in middle-income countries. Eurasian Business Review. 2022. Vol. 12. № 3. P. 475–504.

Сержанов В.В, Дяченко Т. А., Абрамов Ф. В. Коррупція, неефективні інститути та європейська інтеграція. Вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. № 44. С. 90–95.

Кузьмінська О. Е., Абесінова О. К. Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні. Фінанси України. 2021. №7. С. 108–126.

Лугіна Н.А., Левчишина В.В. Фінансовий моніторинг як спосіб протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №2. С. 288–290.

Часова Т. О. Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки. Часопис Київського університету права. 2020. №2. С. 386–389.

Гедзюк О.В. Деякі питання проведення фінансового моніторингу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2018. Випуск 51. Том 1. С. 174–177.

Воронкова О. М. Фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів України: сучасні реалії та перспективи. Економічний вісник університету. 2020. Вип. 45. С. 175-184.

Першин В. Державний фінансовий моніторинг: загальні правові характеристики. Публiчне право. 2019. № 2. С. 70–74.

Абрамов Ф. В. Економічний зміст корупції: інституційний підхід : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Екон. теорія та історія екон. думки». Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с.

Сержанов В. В., Максименко Я.А., Абрамов Ф. В. Ефективність формальних правил фінансового моніторингу. Держава та регіони. 2022. № 3 (126). С. 10–15.

Абрамов Ф. В. Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил. Бізнес Інформ. 2016. № 6. С. 8–12.

Абрамов Ф. В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 8–12.

Абрамов Ф. В. Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 26–31.

Iorio R., Segnana M.L. (2022) Is paying bribes worthwhile? Corruption and innovation in middle-income countries. Eurasian Business Review, Vol. 12, no 3, pp. 475–504.

Markscheffel J., Plouffe M. (2022) Multilevel determinants of MNC corruption risk. Journal of International Business Policy, Vol. 5, no 4, pp. 512–528.

Khan S. (2022) Investigating the Effect of Income Inequality on Corruption: New Evidence from 23 Emerging Countries. Journal of the Knowledge Economy, Vol. 13, no 3, pp. 2100–2126.

Agerberg M. (2022) Corrupted Estimates? Response Bias in Citizen Surveys on Corruption. Political Behavior, Vol. 44, no 2, pp. 653–678.

Mandal B. (2022) Lower Corruption Warrants Less, but Higher Corruption Removes it: A Ricardian Note. Journal of Quantitative Economics, Vol. 20, no 2, pp. 479–486.

Sekkat K. (2022) Have you been served, your honor? Yes, thank you, your excellency: the judiciary and political corruption. Constitutional Political Economy, Vol. 33, no 3, pp. 326–353.

Serzhanov V.V, Dyachenko T. A., Abramov F. V. (2022) Korruptsiya, neefektyvni instytuty ta yevropeyska intehratsiya [Corruption, inefficient institutions and European integration]. Visnyk Uzhhorodskoho natsionalʹnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no 44, pp. 90–95.

Kuzʹminsʹka O. E., Abesinova O. K. (2021) Udoskonalennya normatyvno-pravovoho zabezpechennya finansovoho monitorynhu v Ukrayini [Improvement of regulatory and legal support of financial monitoring in Ukraine]. Finansy Ukrayiny, no7. pp. 108–126.

Luhina N.A., Levchyshyna V.V. (2021) Finansovyy monitorynh yak sposib protydiyi lehalizatsiyi (vidmyvannyu) zlochynnykh dokhodiv [Financial monitoring as a way of countering the legalization (laundering) of criminal proceeds]. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal, no 2, pp. 288–290.

Chasova T. O. (2020) Vykorystannya finansovoho monitorynhu pid chas rozsliduvannya zlochyniv u sferi ekonomiky [The use of financial monitoring during the investigation of crimes in the economic sphere]. Chasopys Kyyivskoho universytetu prava, no 2, pp. 386–389.

Hedzyuk O.V. (2018) Deyaki pytannya provedennya finansovoho monitorynhu [Some issues of financial monitoring]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya PRAVO, vol. 51, tom 1, pp. 174–177.

Voronkova O. M. (2020) Finansovyy monitorynh na rynku tsinnykh paperiv Ukrayiny: suchasni realiyi ta perspektyvy [Financial monitoring on the securities market of Ukraine: modern realities and prospects]. Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 45, pp. 175-184.

Pershyn V. (2019) Derzhavnyy finansovyy monitorynh: zahalni pravovi kharakterystyky [State financial monitoring: general legal characteristics]. Publichne pravo, no 2, pp. 70–74.

Abramov F. V. (2010) Ekonomichnyy zmist koruptsiyi: instytutsiynyy pidkhid [The economic content of corruption: an institutional approach]. Extended abstract of candidate’s thesis. Donetsʹk.

Serzhanov V. V., Maksymenko YA.A., Abramov F. V. (2022) Efektyvnistʹ formalʹnykh pravyl finansovoho monitorynhu [Effectiveness of formal rules of financial monitoring]. Derzhava ta rehiony, no 3 (126), pp. 10–15.

Abramov F. V. (2016) Kryterii dotsilnosti reformuvannia umovno ta bezumovno neefektyvnykh formalnykh pravyl [Criteria for the Appropriateness of Reforming Both the Conditionally and the Unconditionally Inefficient Formal Rules]. Biznes Inform, no. 6, pp. 8-12.

Abramov F. V. (2017) Efektyvnist represyvnykh antykoruptsiinykh zakhodiv v umovakh vysokoho rivnia korumpovanosti [The Efficiency of Repressive Anti-Corruption Measures in Conditions of High-Level Corruption]. Biznes Inform, no. 12, pp. 8-12.

Abramov F. V. (2018) Suspilni nastroi yak faktor dynamiky antykoruptsiinykh formalnykh pravyl [The Public Sentiments as a Factor in the Dynamics of Anti-Corruption Formal Rules]. Biznes Inform, no. 12, pp. 26-31.

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2023-01-30
Як цитувати
Волоснікова, Н., Сержанов, В., & Абрамов , Ф. (2023). ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД. Цифрова економіка та економічна безпека, (4(04) /), 3-8. https://doi.org/10.32782/dees.4-1