РОЛЬ ЦИФРОВИХ ПЛАТІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: фінтех, цифрові платіжні технології, платіжні інструменти, платіжні послуги, цифрові платформи

Анотація

Платіжний сегмент став одним із основних напрямів розвитку інноваційних фінансових технологій. У статті виявлено переваги та ризики застосування цифрових платіжних технологій у діяльності бізнес-структур, що є найбільш залежними від споживача. Цифрова трансформація платіжної сфери передбачає не лише застосування новітніх технологій, але і розробку якісно нових підходів до інформаційної взаємодії надавачів та користувачів платіжних інструментів. Позитивними аспектами такої трансформації визначено розвиток інновацій на фінансовому ринку та підвищення його прозорості, розширення доступу до фінансових інструментів, скорочення трансакційних витрат, підвищення ефективності взаємодії посередників та підприємницької діяльності загалом. Викликане війною погіршення стану економіки має негативний вплив на платіжну інфраструктуру, що пов’язаний із зниженням довіри до фінансових інструментів та відпливом коштів у готівковий сегмент, проте кризова ситуація стимулює надавачів платіжних послуг до пошуку нових інноваційних рішень, релевантних до сучасних умов. На думку авторів, роль цифрових платіжних технологій у діяльності бізнес-структур у подальшому буде посилюватися, а конкурентні позиції останніх на ринку будуть значним чином залежати від ступеня адаптації до таких технологій.

Посилання

Сопін Є. О. Напрями цифровізації сектору фінансових послуг та забезпечення ефективності платіжних операцій у цифровій економіці. Економічний простір. 2021. №174. С 50-57.

Балицька М. В., Бровенко К. С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 59–65.

Дудинець Л. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні про¬блеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 794–798.

Пантєлєєва Н. Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: тенденції, виклики та загрози. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 3(03). С. 68–73.

Поченчук Г. FinТech у структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 49–55.

Демчишак Н. Б., Гудима Р. П. Розвиток фінтеху в Україні та світі на основі використання технологій блокчейну і штуч¬ного інтелекту. Ефективна економіка. 2021. № 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.2.

Стойко О. Я. Перспективи розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні. Проблеми економіки. 2020. № 2. C. 356–364.

Трусова Н. В., Чкан І. О. Платіжні системи в Україні та ризики їх функціонування. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 257–263.

Рисін В. В., Карпець А. Р. Особливості новітніх способів відмивання грошей з використанням фінансових установ. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 132–140.

Устенко М. О., Руських А. О. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2019. № 68. С. 181-192.

Leipziga T. Initialising customer-orientated digital transformation in enterprises // Sustainable Manufacturing: In: 14th Global Conference. GCSM. Procedia Manufacturing 8. 2017. Р. 517-524.

Семеног А. Ю., Бухтіарова А. Г. Вплив платіжних фінансових технологій на рівень тіньової економіки. Вісник Одеського національного університету І. І. Мечникова. Серія Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 4 (83). С. 103-110.

Щеглюк С. Д. Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 18 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf

De Filippi, P. What Blockchain Means for the Sharing Economy. URL: https://hbr.org/2017/03/what-blockchain-means-for-the-sharing-economy

Resendiz R.M. The role of payment systems and services in financial inclusion – the Latin American and Caribbean perspective. IFC Satellite Seminar at the ISI World Statistics Congress on “Financial Inclusion” (Marrakech, Morocco, 14 July 2017). Bank of Morocco, CEMLA, 2017. URL: https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb47l.pdf.

Sopin Y. O. (2021) Napriamy tsyfrovizatsii sektoru finansovykh posluh ta zabezpechennia efektyvnosti platizhnykh operatsii u tsyfrovii ekonomitsi [Directions of digitization of the financial services sector and ensuring the effectiveness of payment operations in the digital economy]. Ekonomichnyi prostir, vol. 174, pp. 50-57.

Balytska M. V., Brovenko K. S. (2021) Finansovi tekhnolohii yak draiver rozvytku finansovykh rynkiv [Financial technologies as a driver of the development of financial markets]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 59-65.

Dudynets L. (2018) Rozvytok finansovykh tekhnolohii yak faktor modernizatsii finansovoi systemy [The development of financial technologies as a factor in the modernization of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 22, pp. 794-798.

Pantielieieva N. (2017) Finansovi innovatsii v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: tendentsii, vyklyky ta zahrozy [Financial innovations in the conditions of digitalization of the economy: trends, challenges and threats]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 3, pp. 68-73.

Pochenchuk H. (2018) FinTech u strukturi finansovoi systemy [FinTech in the structure of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 21, pp. 49-55.

Demchyshak N. B., Hudyma R. P. (2021) Rozvytok fintekhu v Ukraini ta sviti na osnovi vykorystannia tekhnolohii blokcheinu i shtuchnoho intelektu [The development of fintech in Ukraine and the world based on the use of blockchain and artificial intelligence technologies]. Efektyvna ekonomika, vol 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.2

Stoiko O. Ya. (2020) Perspektyvy rozvytku fintekh- i bankivskoho biznesu v Ukraini [Prospects for the development of fintech and banking business in Ukraine]. Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 356-364.

Trusova N. V., Chkan I. O. (2021) Platizhni systemy v Ukraini ta ryzyky yikh funktsionuvannia [Payment systems in Ukraine and the risks of their operation]. Biznes Inform, vol. 1, pp. 257-263.

Rysin V. V., Karpets A. R. (2021) Osoblyvosti novitnikh sposobiv vidmyvannia hroshei z vykorystanniam finansovykh ustanov [Features of the latest methods of money laundering using financial institutions.]. Biznes Inform, vol. 3, pp. 132-140.

Ustenko M. O., Ruskykh A. O. (2019) Didzhytalizatsiia: osnova konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v realiiakh tsyfrovoi ekonomiky [Digitization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy]. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 68, pp. 181-192.

Leipziga T. (2017) Initialising customer-orientated digital transformation in enterprises. Sustainable Manufacturing: 14th Global Conference. GCSM. Procedia Manufacturing, vol. 8, pp. 517-524.

Semenoh A. Yu., Bukhtiarova A. H. (2020) Vplyv platizhnykh finansovykh tekhnolohii na riven tinovoi ekonomiky [The influence of payment financial technologies on the level of the shadow economy]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu I. I. Mechnykova. Seriia Ekonomika, iss. 25, vol. 4 (83), pp. 103-110.

Shchehliuk S. D. (2017) Morfolohiia tsyfrovoi ekonomiky: osoblyvosti rozvytku ta rehuliuvannia tsyfrovykh tekhnolohichnykh platform: naukovo-analitychna zapyska [Morphology of the digital economy: features of the development and regulation of digital technological platforms: a scientific and analytical note]. Lviv, DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy». Available at: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf

De Filippi, P. (2017) What Blockchain Means for the Sharing Economy. Available at: https://hbr.org/2017/03/what-blockchain-means-for-the-sharing-economy

Resendiz R.M. (2017) The role of payment systems and services in financial inclusion – the Latin American and Caribbean perspective. IFC Satellite Seminar at the ISI World Statistics Congress on “Financial Inclusion” (Marrakech, Morocco, 14 July 2017). Bank of Morocco, CEMLA. Available at: https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb47l.pdf.

Переглядів статті: 305
Завантажень PDF: 286
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Рисін, В., & Печенко, Р. (2022). РОЛЬ ЦИФРОВИХ ПЛАТІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (3 (03), 103-108. https://doi.org/10.32782/dees.3-18