ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • А.С. Гончаренко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8963-5579
Ключові слова: капітал, структура капіталу, управління капіталом, факторний аналіз, оцінка факторів макросередовища

Анотація

Завданням дослідження є розвиток та удосконалення методичних підходів до формування системи управління структурою капіталу підприємства в системі фінансового менеджменту з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища для забезпечення стабільного функціонування та сталого розвитку підприємства. В роботі доведено, що ефективно функціонуюча система управління структурою капіталу підприємства є однією з ключових, оскільки забезпечує підвищення рентабельності власного капіталу з одночасним забезпеченням фінансової стійкості підприємства. Встановлено, що особливим елементом в системі управління структурою джерел фінансування активів підприємства належить аналізу ситуації на конкурентному ринку та доведено необхідність проведення оцінки впливу факторів макросередовища на систему управління структурою капіталу підприємства. Для оцінки впливу факторів макросередовища автором запропоновано використання факторного аналізу, який дозволяє визначити стійкі закономірності та обґрунтувати вплив обраних факторів на систему управління структурою капіталу підприємства.

Посилання

Berest, M., Sablina, N. Diagnosis of capital structure as a tool for administering the financial activities of enterprises. Economics of Development, 2022. №21(2). С. 8-18. DOI: https://doi.org/10.57111/econ.21(2).2022.8-18 (дата звернення: 29.01.2023).

Великій Ю. М., Тєшева Л. В., Височін З. В. Управління оптимізацією структури капіталу підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 68–72 URL: http://bses.in.ua/journals/2018/29_1_2018/16.pdf (дата звернення: 28.01.2023)

Гершун А. Анализ внешней среды бизнеса. Центр дополнительного образования Элитариум. 2018. URL: http://www.elitarium.ru/vneshnjaja-sredaorganizacija-faktory-dejatelnost-vlijanie-politikazakonodatelstvo-rynok-region-strategija-rost (дата звернення: 28.01.2023)

Кіпа Д.В. Визначення впливу зовнішнього середовища на формування конкурентної стратегії підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 322–329.

Ковальова О. М. Обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства. Бізнесінформ. 2019. № 12. С. 14-20. URL : https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-12_0-pages-4_ 20.pdf (дата звернення: 28.01.2023).

Ковбатюк М.В., Беник Н.Г. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств. Водний транспорт. 2016. №2. С. 101-108

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.01.2023).

Петков О. І. Економічна ефективність підприємств та фактори впливу на неї. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 1. С. 392 – 399. URL : http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/ ujae_2021_ r01_a47.pdf (дата звернення: 28.01.2023).

Приймак І. І. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2012. № 3. С. 55–68. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2012_3_6 (дата звернення: 28.01.2023)

Слободян Н.Г., Пержан Т.М. Аналіз капіталу підприємства у системі оптимізації його структури. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 8. Частина 3. С. 103-107. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/133.pdf (дата звернення: 29.01.2023).

Столяров В. Ф., Островецький В. І. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2(44). С. 87-94. URL: http://www.evd-journal.org/ download/2016/2(44)/pdf/13-Stolyarov.pdf (дата звернення: 28.01.2023).

Фісуненко П. А., Лаже М. В. Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку. Бізнес Інформ. 2016. № 10. С. 189–195.

Berest, M., & Sablina, N. (2022). Diagnosis of capital structure as a tool for administering the financial activities of enterprises. Economics of Development, no. 21(2), pp. 8-18. DOI: https://doi.org/10.57111/econ.21(2).2022.8-18 (accessed: 29.01.2023).

Velykii Yu. M., Tiesheva L. V., & Vysochin Z. V. (2018) Upravlinnia optymizatsiieiu struktury kapitalu pidpryiemstva. [Management of optimizing the capital structure of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black sea economic studies], no. 29, pp. 68–72 Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/29_1_2018/16.pdf (accessed: 28.01.2023)

Gershun A. (2018) Analiz vneshney sredy biznesa [Analysis of the external business environment]. Tsentr dopolnitel’nogo obrazovaniya Elitarium [Center for Continuing Education Elitarium]. Available at: http://www.elitarium.ru/vneshnjaja-sreda-organizacija-faktory-dejatelnost-vlijanie-politika-zakonodatelstvo-rynokregion-strategija-rost (accessed: 28.01.2023)

Kipa D.V. (2014) Vyznachennia vplyvu zovnishnoho seredovyshcha na formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstva. [Determination of the influence of the external environment on the formation of the company's competitive strategy]. Biznes Inform. [Business Inform], no. 9, pp. 322–329.

Kovalova O. M. (2019) Obgruntuvannia teoretychnykh zasad upravlinnia strukturoiu kapitalu pidpryiemstva [Justification of the theoretical principles of management of the capital structure of the enterprise]. Biznesinform [Business Inform], no. 12, pp. 14-20. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-12_0-pages-14_20.pdf (accessed: 28.01.2023).

Kovbatiuk M.V., & Benyk N.H. (2016) Vplyv faktoriv zovnishnoho i vnutrishnoho seredovyshcha na protses funktsionuvannia ta adaptatsii pidpryiemstv [The influence of external and internal environmental factors on the process of functioning and adaptation of enterprises]. Vodnyi transport [Water transport], no. 2, pp. 101-108

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed: 28.01.2023).

Petkov O. I. (2021) Ekonomichna efektyvnist pidpryiemstv ta faktory vplyvu na nei [Economic efficiency of enterprises and factors affecting it]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics], no. 6(1), pp. 392 – 399. Available at: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/ujae_2021_r01_a47.pdf (accessed: 28.01.2023).

Pryimak I. I. (2012) Stratehichnyi analiz finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Strategic analysis of the financial stability of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky [Economics and management of machine-building enterprises: problems of theory and practice], no. 3, pp. 55–68. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2012_3_6 (accessed: 28.01.2023)

Slobodian N.H., & Perzhan T.M. (2014). Analiz kapitalu pidpryiemstva u systemi optymizatsii yoho struktury. [Analysis of the capital of the enterprise in the system of optimization of its structure]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. [Scientific Bulletin of Kherson State University], no. 8 (3), pp. 103-107. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/133.pdf (accessed: 29.01.2023).

Stoliarov V. F., & Ostrovetskyi V. I. (2016) Osnovy i faktory formuvannia struktury finansovoho kapitalu pidpryiemstv [Basics and factors of formation of the structure of financial capital of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu [Basics and factors of formation of the structure of financial capital of enterprises], no. 2(44), pp. 87-94. Available at: http://www.evd-journal.org/download/2016/2(44)/pdf/13-Stolyarov.pdf (accessed: 28.01.2023).

Fisunenko P. A., & Lazhe M. V. (2016) Analiz faktoriv zovnishnoho seredovyshcha budivelnykh pidpryiemstv, shcho vplyvaiut na ekonomichnu bezpeku. [Analysis of factors of the external environment of construction enterprises that affect economic security]. Biznes Inform. [Business Inform], no. 10, pp. 189–195.

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-11-28
Як цитувати
Гончаренко, А. (2022). ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Цифрова економіка та економічна безпека, (3(03) /), 96-102. https://doi.org/10.32782/dees.3-17